Podnikateľ » Ako vybaviť » Miestne dane » Daň za užívanie verejného priestranstva « späť

Daň za užívanie verejného priestranstva

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 53 477

Prečítať nahlas

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Verejne priestranstvo

Vybavuje:

Odbor ekonomický

Ing. Diana Burdová

1. poschodie, č. dv. 105a

telefon 057/7863 252

obalka [email protected]


Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva a všetky zmeny týkajúce sa vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva (vznik, zánik daňovej povinnosti) vybavujú príslušné odbory:

 • Povolenia pre sklápacie garáže, vyhradené parkovacie miesta, povolenia na užívanie stanovíšť taxi služby a rozkopanie priestranstiev:

Odbor územného plánovania, výstavby, ŽP, dopravy a mestskej zelene

 • Povolenia pre ambulantný predaj, ambulantné poskytovanie služieb z auta, umiestnenie stavebných lešení, skládok a tuhých palív, uskutočnenie rôznych propagačných a kultúrnych akcií, umiestnenie terasy:

Odbor správy majetku

 • Povolenia pre zariadenie cirkusu, zariadenie lunaparku a iných atrakcií:

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

     Humenský jarmok, Humenské vianočné trhy, Humenské Švejkove dni a akcie konané mestom sa riadia osobitným predpisom.


Predmetom dane

je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb; umiestnenie stavebného zariadenia; predajného zariadenia; zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií; umiestnenie skládky; trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska; rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene z dôvodu výstavby alebo vykonávania plánovanej údržby podzemných inžinierskych sietí na základe stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia a pod. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Kto je daňovníkom?

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť?

 • vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
 • zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na základe žiadosti príslušnému odboru MsÚ, ktoré vydáva povolenie na užívanie verejného priestranstva.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník OZNÁMI túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Potrebné je vyplniť tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku , v ktorom sa uvedie spôsob vrátenia platby.

Ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva

Mesto Humenné ustanovilo vo Všeobecne záväznom nariadení č. 186/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady oslobodenie od dane:

 • pre držiteľov preukazov ŤZP/S u daňovníkov, ktorí majú vydané povolenie na vyhradené parkovacie miesto,
 • pre kultúrne a športové, edukatívne a osvetové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akcie, ktorých výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospeš­né účely,
 • pre mesto a organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto.
 • pre terasy za obdobie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, vyhlásených orgánmi verejnej správy, na základe uplatnenej žiadosti zo strany daňovníka.

Platenie dane

Sadzba dane

 • a) a/ vyhradené parkovacie miesto: 0,027 eur/m2/deň

             b/ vyhradené parkovacie miesto – pre držiteľov preukazov ŤZP: 0,010 eur/m2/deň

 • b) a/ rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene z dôvodu výstavby podzemných inžinierskych sietí alebo rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí, pokiaľ sa mení ich trasa, na základe územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác alebo prípojky inžinierskych sietí: 0,432 eur/m2/deň

             b/ rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene z dôvodu rekonštrukcie inžinierskych sietí, pokiaľ sa nemení ich trasa, vykonávania údržby existujúcich podzemných inžinierskych sietí na základe územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác alebo prípojky inžinierskych sietí: 0,130 eur/m2/deň

 • c) ambulantný predaj, ambulantné poskytovanie služieb: 0,433 eur/m2/deň
 • d) a/ ambulantné poskytovanie služieb z auta: 0,217 eur/m2/deň

             b/ ambulantný predaj občerstvenia: 2,159 eur/m2/deň

             c/ sedenie pri predajnom stánku s občerstvením: 0,520 eur/m2/deň

 • e) za umiestnenie stavebných lešení, skládok a tuhých palív:

            a/ pre bytové domy, resp. rodinné domy: 0,130 eur/m2/deň

            b/ v ostatných prípadoch: 0,432 eur/m2/deň

 • f) pre uskutočnenie rôznych propagačných a kultúrnych akcií: 2,159 eur/m2/deň
 • g) umiestnenie terasy: 0,195 eur/m2/deň
 • h) zariadenie cirkusu: 0,429 eur/m2/deň
 • i) zariadenia lunaparku: 0,221 eur/m2/deň

Číslo účtu:

 • 4210993002/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Humenné, IBAN: SK75 5600 000­0 004210993002, BIC: KOMASK2X

Variabilný symbol:

 • uvedený v rozhodnutí (číslo rozhodnutia)

Daň je možné uhradiť:

 • BEZHOTOVOSTNE prevodom na účet alebo platbou POS terminálom v pokladni MsÚ,
 • HOTOVOSTNE v pokladni MsÚ s predložením rozhodnutia alebo vkladom na účet.

Splatnosť dane:

Na základe povolenia vydaného príslušným odborom, Odbor ekonomický daň vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Tlačivá:

Žiadosť o vrátenie preplatku

VZN č. 186/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf) ]

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (*.pdf)

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6424196
Počet návštev dnes: 9078