Podnikateľ » Ako vybaviť » Miestne dane » Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady « späť

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 60 246

Prečítať nahlas

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

komunalny odpad

Vybavuje:

Odbor ekonomický

Martina Semanová

1. poschodie, č. dv. 111 – podľa priezviska: A – Ň

telefon 057/7863 201

obalka [email protected]Ing. Diana Burdová

1. poschodie, č. dv. 105a – podľa priezviska: O – Ž

telefon 057/7863 252

obalka [email protected]
Všetky zmeny, doklady a potvrdenia vybavuje Klientske centrum, Odbor ekonomický – prízemie.
Kto je poplatníkom?

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor alebo prípadne inú nehnuteľnosť evidovanú v katastri nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Kedy vzniká poplatková povinnosť?

Poplatková povinnosť vzniká:

 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu
 • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.)

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný nahlásiť všetky identifikačné údaje ako i údaje rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastane takáto skutočnosť (tlačivo Ohlasovacia povinnosť).

V prípade, ak vlastníte na území mesta viac nehnuteľností než tú, v ktorej máte trvalý pobyt, ste povinný uviesť mená nájomcov bývajúcich v tejto nehnuteľnosti z dôvodu vyrúbenia poplatku za komunálny odpad (tlačivo Čestné vyhlásenie o prenajímaní/ne­prenajímaní nehnuteľnosti.

Zníženie a odpustenie poplatku

Mesto Humenné ustanovilo vo Všeobecne záväznom nariadení č. 186/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady:

 • zníženie poplatku za KO na sumu 0,0398 eur/oso­ba/kalendárny deň, ak sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území mesta. Poplatník sa preukáže nasledovnými dokladmi:
  • vyhlásenie k overeniu statusu žiaka alebo študenta o návšteve školy so sídlom na území SR (s výnimkou denne dochádzajúcich),
  • potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa/a­gentúry alebo kópiu pracovnej zmluvy na území SR (s výnimkou denne dochádzajúcich),
  • potvrdenie o prechodnom pobyte.

 • odpustenie poplatku za KO, ak sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovaco období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území mesta. Poplatník sa preukáže nasledovnými dokladmi:
  • potvrdenie o návšteve školy mimo územia SR,
  • potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa/a­gentúry alebo kópiu pracovnej zmluvy alebo pracovné povolenie (mimo územia SR) alebo čestné vyhlásenie,
  • potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci,
  • potvrdenie o výkone väzby.

Doklady na uplatnenie úľavy alebo oslobodenia je potrebné predložiť každoročne najneskôr do 31.januára.

Pri zmenách v priebehu roka si poplatník môže uplatniť nárok na zníženie alebo oslobodenie od poplatku s predložením hodnoverných dokladov preukazujúcich nárok na zníženie poplatku (potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta, kópia úmrtného listu) alebo o poplatku za preukázané obdobie vždy v lehote 30 dní od zmeny. Ak poplatková povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník OZNÁMI  túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti, správca poplatku vráti pomernú časť poplatku za zostávajúce obdobie zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok zaplatený. Potrebné je vyplniť tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku, v ktorom sa uvedie spôsob vrátenia platby.

Platenie poplatku fyzické osoby – obyvatelia

Sadzba poplatku:
 • pre fyzické osoby 0,0795 eur paušálne/osoba/ka­lendárny deň

Číslo účtu:

 • 4210993002/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Humenné, IBAN: SK75 5600 000­0 004210993002, BIC: KOMASK2X
 • 4014773387/7500 vedený v ČSOB, a.s. Humenné, IBAN: SK06 7500 000­0 004014773387, BIC: EKOSKBX

Variabilný symbol:

 • uvedený v rozhodnutí (číslo rozhodnutia)

Poplatok je možné uhradiť:

 • BEZHOTOVOSTNE prevodom na účet alebo platbou POS terminálom v pokladni MsÚ,
 • HOTOVOSTNE v pokladni MsÚ s predložením rozhodnutia, vkladom na účet.

Platenie poplatku fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby

Vybavujú Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, Humenné, telefon 057/7755 020

Sadzba poplatku (pre množstvový zber):

 • 0,0246 eur/1 l za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu 1100 l zbernej nádoby
 • 0,0425 eur/1 l za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu 110 l a 120 l zbernej nádoby
 • 57,50 eur/dopravné za veľkoobjemový kontajner + cena za uloženie odpadu dohodnutá zmluvne mestom a prevádzkovateľom skládky odpadov.

Pri výpočte mesto ustanovuje hodnotu koeficientu 1.

Podmienky platieb poplatku pre FO – podnikateľov a právnické osoby sa určia v zmluve uzatvorenej medzi platiteľom a Technickými službami mesta.


Sadzba poplatku (pre drobné stavebné odpady):
 • 0,072 €/kg drobných stavebných odpadov.

Poplatok sa uhradí pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín v hotovosti v pokladni Separačného (zberného) dvora TS, ul. Sninská 1018/27, Humenné, poverenému pracovníkovi na základe vystaveného vážneho lístka.


Tlačivá:

Ohlasovacia povinnosť

Vrátenie preplatku

Vyhlásenie k overeniu statusu žiaka alebo študenta o návšteve školy so sídlom na území SR

Čestné vyhlásenie k odpusteniu poplatku

Čestné vyhlásenie o prenajímaní/ne­prenajímaní

VZN č. 186/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (*.pdf)

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6424125
Počet návštev dnes: 9007