Podnikateľ » Ako vybaviť » Miestne dane » Daň za ubytovanie « späť

Daň za ubytovanie

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 52 797

Prečítať nahlas

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Ubytovanie1

Vybavuje:

Odbor ekonomický

Ing. Diana Burdová

1. poschodie, č. dv. 105a

telefon 057/7863 252

obalka [email protected]


Predmetom dane

je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely a iné zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe.

Kto je daňovníkom?

Fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom prechodné ubytovanie ubytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje.

Kto je platiteľom dane?

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Oznamovacia povinnosť

Platiteľ dane je povinný obci na predpísanom tlačive (tlačivo Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie – vznik) oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť (tlačivo Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie – zánik) najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Daňové priznanie

Platiteľ dane je povinný viesť presnú evidenciu vybranej dane. Každý mesiac do 15 dní po ukončení mesiaca je potrebné doručiť Priznanie k dani za ubytovanie a daň uhradiť. Priznanie sa doručuje aj v prípade, ak nie je v ubytovacom zariadení ubytovaná žiadna osoba.

Platenie dane

Sadzba dane
  • 1,50 eur/osoba/pre­nocovanie

Číslo účtu:

  • 4210993002/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Humenné, IBAN: SK75 5600 000­0 004210993002, BIC: KOMASK2X

Variabilný symbol:

  • pridelený MsÚ, Odborom ekonomickým prevádzkovateľovi pri registrácii

Daň je možné uhradiť:

  • BEZHOTOVOSTNE prevodom na účet alebo platbou POS terminálom v pokladni MsÚ,
  • HOTOVOSTNE v pokladni MsÚ alebo vkladom na účet.

Splatnosť dane:

Daň je splatná do 15 dní po ukončení mesiaca na základe priznania k dani za ubytovanie doručeného prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia na MsÚ.

Tlačivá:

Priznanie k dani za ubytovanie

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie – vznik

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie – zánik

VZN č. 186/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (*.pdf)

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6424264
Počet návštev dnes: 9146