Podnikateľ » Ako vybaviť » Miestne dane » Daň za psa « späť

Daň za psa

dátum aktualizácie: 07.01.2021 | počet zobrazení: 68 514

Prečítať nahlas

DAŇ ZA PSA

Pes

Vybavuje:

Odbor ekonomický

Ing. Diana Burdová

1. poschodie, č. dv. 105a

Telefon 057/7863 252

Obalka diana.burdova@humenne.sk


Všetky zmeny, potvrdenia a doklady vybavuje Klientske centrum, Odbor ekonomický – prízemie.
Predmetom dane

je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Kto je daňovníkom?

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
 • vlastníkom psa alebo
 • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť?

 • vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane
 • zaniká 1. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť:

 1. vznik daňovej povinnosti do 30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti. Pri prihlásení je potrebné vyplniť príslušné tlačivo Priznanie k dani za psa a doložiť fotokópiu dokladov z veterinárneho preukazu: údaje o psovi a vlastníkovi psa, očkovanie proti besnote a číslo transpondéra – mikročipu.

  Po zaevidovaní psa vydá správca dane vlastníkovi alebo držiteľovi psa (aj oslobodenému) evidenčnú známku. Pri odcudzení, strate alebo zničení evidenčnej známky sa na základe Žiadosti o vydanie novej evidenčnej známky pre psa vydá za poplatok 3 eurá nová evidenčná známka.

 2. zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Pri odhlásení psa je potrebné vyplniť tlačivo Priznanie k dani za psa (čiastkové), povinnosťou vlastníka je pri odhlásení evidenčnú známku vrátiť.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník OZNÁMI túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Potrebné je vyplniť tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku , v ktorom sa uvedie spôsob vrátenia platby.

Ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

Zníženie a oslobodenie od dane za psa

Mesto Humenné ustanovilo vo Všeobecne záväznom nariadení č. 160/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady:

 • zníženie dane vo výške 50 % u vlastníkov alebo držiteľov psov, ktorí v zdaňovacom období dosiahli vek 64 rokov a starším,

 • oslobodenie od dane u vlastníkov alebo držiteľov psov:
 1. ak je vlastník registrovaný člen Klubu EUROCANIS – kynologický klub Slovensko.

K uplatneniu oslobodenia od dane je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o oslobodenie od dane za psa a doložiť fotokópiu členského preukazu,

 1. ak vlastník alebo držiteľ je mesto alebo organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto.


Platenie dane

Na základe Priznania k dani za psa, Odbor ekonomický vyrubí daň daňovníkovi a následne mu zašle rozhodnutie, v ktorom bude uvedená výška daňovej povinnosti, číslo bankového spojenia správcu dane a termín splatnosti.

Sadzba dane

 • a) ak je pes chovaný v byte: 34,00 eur/pes/ka­lendárny rok
 • b) ak je pes chovaný v rodinnom dome, záhradkárskej chatke alebo pozemku na území mesta: 7,70 eur/pes/ka­lendárny rok
 • c) ak je pes chovaný vo firme, organizácii: 34,00 eur/pes/ka­lendárny rok

Číslo účtu:

 • 4210993002/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Humenné, IBAN: SK75 5600 000­0 004210993002, BIC: KOMASK2X
 • 4014773387/7500 vedený v ČSOB, a.s. Humenné, IBAN: SK06 7500 000­0 004014773387, BIC: EKOSKBX

Variabilný symbol:

 • uvedený v rozhodnutí

Daň je možné uhradiť:

 • BEZHOTOVOSTNE prevodom na účet alebo platbou POS terminálom v pokladni MsÚ,
 • HOTOVOSTNE v pokladni MsÚ s predložením rozhodnutia alebo vkladom na účet.

Splatnosť dane:

 • Vyrubená daň do výšky 50 eur je splatná naraz do 31. mája, ak je vyššia je splatná v troch splátkach: do 31.5., 31.7. a 31.10. zdaňova­cieho obdobia.

Tlačivá:

Priznanie pre FO a PO k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani z nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam

Žiadosť o oslobodenie od dane za psa

Žiadosť o vydanie novej evidenčnej známky

Žiadosť o vrátenie preplatku

VZN č. 160/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (*.pdf)

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4706587
Počet návštev dnes: 1370