Podnikateľ » Ako vybaviť » Miestne dane » Daň za predajné automaty « späť

Daň za predajné automaty

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 52 177

Prečítať nahlas

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Predajne automaty

Vybavuje:

Odbor ekonomický

Ing. Diana Burdová

1. poschodie, č. dv. 105a

telefon 057/7863 252

obalka [email protected]


Predmetom dane

sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Kto je daňovníkom?

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť?

 • vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať.

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

 1. názov firmy, resp. meno podnikateľa
 2. adresa
 3. dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
 4. druh predajného automatu.

 • zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť (príslušné tlačivo Priznanie k dani za predajné automaty)

 1. vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
 2. zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník OZNÁMI túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Potrebné je vyplniť tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku, v ktorom sa uvedie spôsob vrátenia platby.

Ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

Oslobodenie od dane

Mesto Humenné ustanovilo vo Všeobecne záväznom nariadení č. 160/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady oslobodenie od dane pre predajné automaty:

 • a) vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb
 • b) vydávajúce hygienické návleky (na obuv)
 • c) vydávajúce mlieko a mliečne výrobky
 • d) ktorých prevádzkovateľom je mesto alebo organizácie, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom je mesto.


Platenie dane

Na základe Priznania k dani za predajné automaty, Odbor ekonomický vyrubí daň daňovníkovi a následne mu zašle rozhodnutie, v ktorom bude uvedená výška daňovej povinnosti, číslo bankového spojenia správcu dane a termín splatnosti.

Sadzba dane

 • 99 eur/predajný automat/kalendárny rok

Číslo účtu:

 • 4210993002/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Humenné, IBAN: SK75 5600 000­0 004210993002, BIC: KOMASK2X

Variabilný symbol:

 • uvedený v rozhodnutí

Daň je možné uhradiť:

 • BEZHOTOVOSTNE prevodom na účet alebo platbou POS terminálom v pokladni MsÚ,
 • HOTOVOSTNE v pokladni MsÚ s predložením rozhodnutia alebo vkladom na účet.

Splatnosť dane:

 • Vyrubená daň do výšky 50 eur je splatná naraz do 31. mája, ak je vyššia je splatná v troch splátkach: do 31.5., 31.7. a 31.10. zdaňova­cieho obdobia.

Tlačivá:

Priznanie pre FO a PO k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani z nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam

Žiadosť o vrátenie preplatku

VZN č. 186/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (*.pdf)

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6378284
Počet návštev dnes: 5711