Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoAnketa 1
Ste dostatočne informovaný/á o separovaní odpadu na území mesta Humenné?
áno (24,32%)
 
skôr áno (25,95%)
 
skôr nie (25,19%)
 
nie (24,54%)
 
Celkový počet hlasov: 1850

Anketa 2
Uprednostňujete propagáciu separovaného zberu na území mesta prostredníctvom:
letákov (17,28%)
 
televízie HNTV (15,66%)
 
web stránky mesta (16,97%)
 
internetu (16,26%)
 
inej formy (16,79%)
 
Celkový počet hlasov: 2657

Anketa 3
Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno (23,78%)
 
skôr áno (24,83%)
 
skôr nie (26,55%)
 
nie (24,83%)
 
Celkový počet hlasov: 1808

Anketa 4
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na separovaný odpad ( v rodinných domoch dostatok vriec) ?
áno (33,63%)
 
nie (32,73%)
 
čiastočne (33,63%)
 
Celkový počet hlasov: 1335

Anketa 5
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno (34,02%)
 
nie (33,79%)
 
čiastočne (32,19%)
 
Celkový počet hlasov: 1314

Anketa 6
Ste spokojný/á s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný odpad?
áno (25,51%)
 
skôr áno (24,09%)
 
skôr nie (24,38%)
 
nie (26,02%)
 
Celkový počet hlasov: 1760

Anketa 7
Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?
nedostatok nádob (16,84%)
 
nedostatok vriec (16,62%)
 
naplnenosť nádob (16,20%)
 
iné (16,77%)
 
Celkový počet hlasov: 2660

Anketa 8
Ktoré materiály separujete?
papier (16,19%)
 
plasty (15,81%)
 
sklo (17,26%)
 
kovy (17,05%)
 
tetrapaky (16,29%)
 
iné (17,40%)
 
Celkový počet hlasov: 2885

Anketa 9
Čo by Vás motivovalo, aby sa zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
motivačné súťaže (24,07%)
 
iné (25,12%)
 
Celkový počet hlasov: 1903

Anketa 10
Bývate:
v bytovom dome (48,86%)
 
v rodinnom dome (51,14%)
 
Celkový počet hlasov: 1007

Kalendár
  «   Február   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

meniny má Viktor


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Podnikateľ » Ako vybaviť » Miestne dane » Daň za predajné automaty

Daň za predajné automaty

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Predajne automaty

Vybavuje:

Odbor ekonomický

Ing. Diana Burdová

1. poschodie, č. dv. 105a

telefon 057/7863 252

obalka diana.burdova@humenne.sk


Predmetom dane

sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Kto je daňovníkom?

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť?

 • vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať.

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

 1. názov firmy, resp. meno podnikateľa
 2. adresa
 3. dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
 4. druh predajného automatu.

 • zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť (príslušné tlačivo Priznanie k dani za predajné automaty)

 1. vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
 2. zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník OZNÁMI túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Potrebné je vyplniť tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku, v ktorom sa uvedie spôsob vrátenia platby.

Ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.


Oslobodenie od dane

Mesto Humenné ustanovilo vo Všeobecne záväznom nariadení č. 160/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady oslobodenie prevádzkovateľov predajných automatov vydávajúcich:

 • a) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb
 • b) hygienické návleky (na obuv)
 • c) mlieko a mliečne výrobky


Platenie dane

Na základe Priznania k dani za predajné automaty, Odbor ekonomický vyrubí daň daňovníkovi a následne mu zašle rozhodnutie, v ktorom bude uvedená výška daňovej povinnosti, číslo bankového spojenia správcu dane a termín splatnosti.

Sadzba dane

 • 99 eur/predajný automat/kalendárny rok

Číslo účtu:

 • 4210993002/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Humenné, IBAN: SK75 5600 000­0 004210993002, BIC: KOMASK2X

Variabilný symbol:

 • uvedený v rozhodnutí

Daň je možné uhradiť:

 • BEZHOTOVOSTNE prevodom na účet alebo platbou POS terminálom v pokladni MsÚ,
 • HOTOVOSTNE v pokladni MsÚ s predložením rozhodnutia alebo vkladom na účet.

Splatnosť dane:

 • Vyrubená daň do výšky 50 eur je splatná naraz do 31. mája, ak je vyššia je splatná v troch splátkach: do 31.5., 31.7. a 31.10. zdaňova­cieho obdobia.

Tlačivá:

Priznanie pre FO a PO k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani z nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam

Žiadosť o vrátenie preplatku

VZN č. 160/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.doc)

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (*.pdf)

« späť

aktualizácia: 19.12.2019 | počet zobrazení: 44913

Počet návštev od 18.09.2011: 2897768
Počet návštev dnes: 925
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie