Samospráva mesta » Dokumenty mesta » Ostatné dokumenty « späť

Ostatné dokumenty

dátum aktualizácie: 03.06.2024 | počet zobrazení: 105 090

Prečítať nahlas

OSTATNÉ DOKUMENTY


 • Štatút mesta Humenné (*doc)

 • Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (tlačivo.pdf) • Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Humennom (*pdf)

 • Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Humenné (*pdf)


 • Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa (*pdf)

 • Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné (*pdf)

 • Slobodný prístup k informáciám (*pdf)

 • Sadzobník správnych poplatkov (*pdf) • Zmeny a doplnky územného plánu sídelného útvaru Humenné
  1. oznam (*.doc)
  2. textová časť
   • vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde (*.doc)
   • sprievodná správa (*.doc)
   • návrh záväznej časti (*.doc)
  3. grafická časť
   • dopravné riešenie (*.pdf)
   • energetika, telekomunikácie (*.pdf)
   • komplexný urbanistický návrh (*.pdf)
   • ochrana prírody a tvorba krajiny (*.pdf)
   • vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde (*.pdf)
   • širšie vzťahy (*.pdf)
   • vodné hospodárstvo (*.pdf)
   • výkres záväzných častí (*.pdf)


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné

Oznámenie k Záverečnému stanovisku z posúdenia strategického dokumentu Návrhu Zmien a doplnkov č. 11 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné

Správa o hodnotení vplyvu strategického dokumentu ZaD č. 11 ÚPN SÚ HUMENNÉ na životné prostredie Sprava_SEA_ZaD11_Hu­menne

 • Zmeny a doplnky č.11 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné
 1. Textová časť

b) Grafická časť • Zoznam odpredaného nehnuteľného majetku v roku 2006 a 2007 (*.doc)

 • Zoznam odpredaného nehnuteľného majetku v roku 2007 a 2008 (*.doc)

 • Zoznam odpredaného nehnuteľného majetku v roku 2009 (*.doc)

 • Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Humenné (*.doc)

 • Vyhodnotenie cieľov Strategického plánu ekonomického rozvoja za rok 2006 (*.doc)


 • PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA HUMENNÉ NA ROKY 2016 – 2020 (*pdf)


 • Krízový plán poskytovateľa sociálnej služby v komunitnom centre (*pdf)

« späť

Články 1 / 1

Žiadosť o prenájom zasadacej miestnosti

dátum aktualizácie: 05.02.2024 | počet zobrazení: 2 515

Články 1 / 1

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8684728
Počet návštev dnes: 8939