Podnikateľ » Ako vybaviť » Miestne dane » Daň za nevýherné hracie prístroje « späť

Daň za nevýherné hracie prístroje

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 55 204

Prečítať nahlas

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Nevyherne hracie pristroje

Vybavuje:

Odbor ekonomický

Ing. Diana Burdová

1. poschodie, č. dv. 105a

telefon 057/7863 252

obalka [email protected]


Predmetom dane

sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

 1. elektronické prístroje na počítačové hry
 2. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Kto je daňovníkom?

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť?

 • vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať.

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:

 1. názov firmy, resp. meno podnikateľa
 2. adresa
 3. dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
 4. druh nevýherného hracieho prístroja.

 • zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť (príslušné tlačivo Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje)

 1. vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
 2. zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník OZNÁMI túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Potrebné je vyplniť tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku, v ktorom sa uvedie spôsob vrátenia platby.

Ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

Platenie dane

Na základe Priznania k dani za nevýherné hracie prístroje, Odbor ekonomický vyrubí daň daňovníkovi a následne mu zašle rozhodnutie, v ktorom bude uvedená výška daňovej povinnosti, číslo bankového spojenia správcu dane a termín splatnosti.

Sadzba dane

 • 165 eur/nevýherný hrací prístroj/kalen­dárny rok

Číslo účtu:

 • 4210993002/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Humenné, IBAN: SK75 5600 000­0 004210993002, BIC: KOMASK2X

Variabilný symbol:

 • uvedený v rozhodnutí

Daň je možné uhradiť:

 • BEZHOTOVOSTNE prevodom na účet alebo platbou POS terminálom v pokladni MsÚ,
 • HOTOVOSTNE v pokladni MsÚ s predložením platobného výmeru alebo vkladom na účet.

Splatnosť dane:

 • Vyrubená daň do výšky 50 eur je splatná naraz do 31. mája, ak je vyššia je splatná v troch splátkach: do 31.5., 31.7. a 31.10. zdaňova­cieho obdobia.

Tlačivá:

Priznanie pre FO a PO k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani z nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam

Žiadosť o vrátenie preplatku

VZN č. 186/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (*.pdf)

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7264762
Počet návštev dnes: 1071