Podnikateľ » Ako vybaviť » Miestne dane » Daň z nehnuteľností « späť

Daň z nehnuteľností

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 67 186

Prečítať nahlas

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

dan z nehnutelnosti

Vybavuje:

Odbor ekonomický

Tatiana Behúnová

1. poschodie, č. dv. 105a

 • právnické osoby, FO/podnikatelia
 • fyzické osoby podľa priezviska: M – Ž

telefon 057/7863 252

obalka [email protected]

Silvia Regulová

1. poschodie, č. dv. 111

 • fyzické osoby podľa priezviska: A – Ľ

telefon 057/7863 201

obalka [email protected]


Všetky zmeny, podania daň. priznaní, doklady a potvrdenia vybavuje Klientske centrum, Odbor ekonomický – prízemie.
Čo je daň z nehnuteľností?

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň zo stavieb (rodinné domy, garáže, záhradné chatky, skleníky, priemyselné a podnikateľské stavby, ostatné stavby)
 • daň z pozemkov (orné pôdy, trvalé trávnaté porasty, lesy, zastavané plochy a nádvoria, záhrady, stavebné pozemky, ostatné plochy)
 • daň z bytov a nebytových priestorov

Komu vzniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká vlastníkovi
 • pozemku
 • stavby
 • bytu a nebytového priestoru

Kedy podať daňové priznanie?

Daňové priznanie sa podáva do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia – podáva ho iba ten daňovník, ktorému vznikne nanovo daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru alebo, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť (zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena zníženia dane).

Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Aké doklady (prílohy) sú potrebné k podaniu daňového priznania?

Vyplniť príslušné tlačivo Priznanie, priniesť: občiansky preukaz.

K daňovému priznaniu doložiť:

 • rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností z Katastrálneho úradu (ďalej len KÚ) alebo kópiu listu vlastníctva, poprípade nájomnú zmluvu, kópiu Kúpno-predajnej zmluvy, Darovacej zmluvy, alebo iný doklad o prevode registrovaný KÚ,
 • pre ťažko zdravotne postihnutých občanov kópiu preukazu ŤZP, ŤZP/S,
 • pre spoluvlastníkov nehnuteľností Dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností

Mesto Humenné ustanovilo vo Všeobecne záväznom nariadení č. 186/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

oslobodenie od dane:

 • pre pozemky:
  1. verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
  2. v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkov, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu.


zníženie dane vo výške 25 %

 • z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
 • za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 • za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.


Platenie dane

Na základe podaného daňového priznania správca dane zašle daňovníkovi rozhodnutie, v ktorom bude uvedená výška daňovej povinnosti, číslo bankového spojenia správcu dane, variabilný symbol a termín splatnosti dane.

Sadzby dane

Druh dane eur/m2
POZEMKY
orná pôda (daň 1,25 %) 0,3794
trvalé trávnaté porasty (daň 1,25 %) 0,0491
lesné pozemky, rybníky (daň 2,50 %) 0,0696
záhrady (daň 0,75 %) 4,64
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy (daň 0,75) 4,64
stavebné pozemky (daň 0,75 %) 46,47
pozemky pod transformačnou stanicou, predajným stánkom alebo zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie (daň 2,50 %)  
STAVBY
rodinný dom (za ďalšie podl. prípl. 0,10 eur) 0,320
poľnohospodárske stavby (prípl. 0,10 eur) 0,400
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (prípl. 0,10 eur) 1,000
samostatne stojace garáže (prípl. 0,10 eur) 2,000
stavby hromadných garáží (prípl. 0,10 eur) 2,000
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (prípl. 0,10 eur) 2,000
priemyselné stavby (prípl. 0,10 eur) 2,300
podnikateľské stavby (prípl. 0,10 eur) 3,200
ostatné stavby (prípl. 0,10 eur) 1,500
BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY
byty 0,290
nebytové priestory slúžiace na iný účel 2,000
nebytové priestory slúžiace ako garáž 2,000
Určenie koeficientov pre neudržiavané stavby (ročná sadzba dane) koeficient
STAVBY
rodinný dom (0,320 €/m2) 2
poľnohospodárske stavby (0,400 €/m2) 2
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (1,000 €/m2) 2
samostatne stojace garáže (2,000€/m2) 3
stavby hromadných garáží (2,000€/m2) 3
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (2,000 €/m2) 3
priemyselné stavby (2,300 €/m2) 10
podnikateľské stavby (3,200 €/m2) 10
ostatné stavby (1,500 €/m2) 10

Číslo účtu:

 • 4210993002/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Humenné, IBAN: SK75 5600 000­0 004210993002, BIC: KOMASK2X
 • 4014773387/7500 vedený v ČSOB, a.s. Humenné, IBAN: SK06 7500 000­0 004014773387, BIC: EKOSKBX

Variabilný symbol:

 • uvedený v rozhodnutí

Daň je možné uhradiť:

 • BEZHOTOVOSTNE prevodom na účet alebo platbou POS terminálom v pokladni MsÚ,
 • HOTOVOSTNE v pokladni MsÚ s predložením rozhodnutia alebo vkladom na účet.

Splatnosť dane:

Ak ročná daň nepresiahne sumu 50 eur je splatná naraz do 31. mája, ak je vyššia, je splatná v troch splátkach: do 31. 5., 31. 7. a 31. 10. zdaňovacieho obdobia.

Pozor na splatnosť dane

Neuhradená daň sa po lehote splatnosti stáva daňovým NEDOPLATKOM.

Za každý deň omeškania platby vyrubí správca dane z dlžnej sumy ÚROK Z OMEŠKANIA.


Tlačivá:

Priznanie pre FO a PO k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani z nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam

Dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu

VZN č. 186/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (*.pdf)

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6456049
Počet návštev dnes: 10488