Mestské organizácie » Mestská polícia » Pult centralizovanej ochrany(PCO) « späť

Pult centralizovanej ochrany(PCO)

dátum aktualizácie: 20.02.2021 | počet zobrazení: 7 374

Prečítať nahlas

Pult centralizovanej ochrany objektov (PCO) je určený na príjem a spracovanie informácií vyslaných z elektronických zabezpečovacích systémov od klientov, vydanie poplachových správ obsluhe pultu centralizovanej ochrany objektov, na monitorovanie informácií, čo je predpokladom úspešnej ochrany osôb a majetku.

Mestská polícia Humenné má s prevádzkou pultov centralizovanej ochrany (PCO) a poskytovaní tzv. nadštandardných služieb technickej ochrany právnickým , fyzickým osobám a občanom za úhradu viac ako 24 ročné skúsenosti. Zariadenia sú využívané pre služobné potreby mestskej polície (napr. vývody poplachových signálov z technicky zabezpečených objektov MsP) a okrem toho je v rámci voľných kapacít poskytovaná služba technickej ochrany viac ako 45 objektom na území mesta Humenné. Ide o rôzne druhy objektov, vrátane objektov s najvyššími rizikami s 24 hodinovým monitorovaním poplachového signálu a to aj pre prípady lúpežného prepadnutia.

Používané zariadenia umožňujú nepretržitú kontrolu stavu prenosovej cesty a tiež stavu zabezpečovacieho zariadenia na objekte, pričom prenos signálu je možný s využitím existujúcej telefónnej linky bez obmedzenia jej funkčnosti (nadhovorové pásmo), GSM a GPRS signálom a to samostatne, resp. ich kombináciou, pričom cena za poskytovanú službu sa nemení.

Obsluhu a vyhodnocovanie zariadenia vykonáva pracovisko mestskej polície s nepretržitou prevádzkou, ktoré v prípade preniknutia signálu okamžite rádiovou sieťou mestskej polície vysielajú na miesto za účelom vykonania zákroku hliadku. Tieto sú špeciálne vyškolené, hlavne v oblasti taktiky zásahov na narušený objekt. Okrem toho operátori môžu podľa potreby využiť aj ďalšie hliadky mestskej polície, ktoré sa v danej oblasti nachádzajú. Policajti vykonávajú zákrok v zmysle zákona o mestskej polícii a v prípade, že objekt nie je zjavne narušený tento obsadia a po sprístupnení objektu majiteľom vykonajú ďalšie opatrenia. Odvolanie poplachového signálu v prevádzkovej dobe je možné na základe písomnej dohody a dohodnutých hesiel tak, že operátor túto skutočnosť zoberie na vedomie, ale zásahová skupina sa v každom prípade k objektu dostaví a osobne sa s určenou osobou presvedčí, že skutočne ide o tzv. falošný poplach. Mestská polícia Humenné dosahuje pri prevádzke pultu centralizovanej ochrany viac ako 90 % úspešnosť zákrokov a to i v prípadoch využitia privolania pomoci použitím tlačidiel „ NÚDZA „.

Prenos informácií je realizovaný po telefónnej linke v nadhovorovom pásme, alebo GSM prípadne GPRS signálu. V prípade linkového podsystému prenos informácií vôbec neobmedzuje používanie telefónnej linky. Zapínanie a vypínanie prenosu informácií vykonáva odberateľ podľa svojich požiadaviek. Každé zapnutie sa automaticky zaznamená na PCO a odberateľ je o zapnutí informovaný optickou prípadne akustickou signalizáciou. Pri podsystéme GSM, alebo GPRS odberateľ hradí poplatky za vysielané správy príslušnému operátorovi. Poplatok za využívanie nadhovorového pásma je spoplatňovaný ST a.s. paušálne a je už zahrnutý v cene za poskytovanú službu a akýkoľvek prenos informácií sa robí bez ďalších poplatkov na prenos informácií (prenos sa nezaznamenáva na počítadle za telefón). Všetky informácie vyslané na PCO (napr. zapnutie, poplachové správy, strata spojenia atď.) sú zaznamenané v pamäti počítača, chránene pred akýmkoľvek zneužitím a manipuláciou obsluhou.

Je možné pripojiť každý objekt súkromného, štátneho, družstevného, cirkevného a iného vlastníka majetku, rodinné domy, byty, garáže, ktorý splní všeobecné a technické podmienky pripojenia na PCO a ktorý o to požiada.

Všeobecné podmienky: písomne požiadať o pripojenie na PCO, nadobudnutie EZS zákonným spôsobom a montáž alebo úpravu existujúceho EZS v objekte môže vykonať iba právnická alebo fyzická osoba, ktorá má platné povolenie na poskytovanie technickej služby; táto musí s odberateľom zmluvne zabezpečiť servis EZS najneskôr do 24 hodín od nahlásenia poruchy; uzatvoriť pred pripojením EZS na PCO zmluvu s Mestom Humenné.


** Technické podmienky:**

 • EZS musí spĺňať normu STN 334590 1 až 8, čo sa dokladuje predložením správy o odbornej prehliadke vypracovanej oprávnenou osobou. Odborná prehliadka musí byť vykonaná minimálne 1 krát v roku a po jej ukončení musí byť funkčnosť poplachových výstupov preskúšaná v súčinnosti s povereným príslušníkom MsP.
 • Ústredňa musí umožňovať: výstupy poplachových slučiek, výstup zapnutia/vypnutia EZS objektu spod/do ochrany, výstup tzv. nátlakových kódov, pamäť min. 250 udalostí . Tzv. montážny kód musí byť uložený v dokumentácií vedenej na MsP Poprad.
 • Počet výstupov určí odberateľ v závislosti na potrebe monitorovania pohybu páchateľa po objekte.
 • Posúdenie vhodnosti EZS a rozdelenie jednotlivých výstupných slučiek na komunikátor vykoná s prihliadnutím na vykonanie včasného a kvalifikovaného zásahu, na základe predloženého projektu a skutočného stavu objektu pred montážou EZS poverený príslušník MsP.
 • Užívateľovi EZS nemôže byť umožnené čiastočné blokovanie slučiek, prípadne zónové zapínanie a na výstup EZS nemôže byť pripojené žiadne iné zariadenie iba komunikátor pripojený na PCO MsP.
 • Akusticky môže byť signalizovaný iba odchodový čas a príchodový čas, ktorý musí byť čo najkratší a tento môže byť spustený len mechanickým zámkom, alebo jedným snímačom.
 • Časová odozva poplachu na komunikátore musí byť menšia ako 5 sekúnd a výstup centrálneho poplachu maximálne 1 minútu.
 • Po každom ukončení hlásenia poplachového stavu, musí byť každá slučka opäť schopná vyhlásiť nový poplach.
 • Správa zapnutia a vypnutie sa musí preniesť na PCO v reálnom čase a potvrdenie o zapnutí musí byť signalizované svetelnou informáciou.
 • Detektory pohybu, ktoré sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti musia byť vybavené funkciou antimasking a vyhodnocované na ústredňu nepretržite.
 • Odozva výstupov tamper kontaktov jednotlivých detektorov a ústredňa musí byť v reálnom čase nielen na ústredni, ale aj na PCO MsP.
 • V prípade použitia tiesňových hlásičov s rádiovým prenosom, musí byť vykonávaná ich štvrťročná kontrola funkčnosti a pravidelná výmena ich akumulátora.
 • V prípade použitia detektorov s rádiovým prenosom, musí byť každý detektor pripojený na samostatnú slučku, ústredňa musí mať sériový výstup signalizujúci výpadok akumulátora v detektore a funkčné skúška týchto zariadení musia byť vykonávané min. 1 krát za polrok.

Akékoľvek informácie o možnosti využívať tieto služby Vám poskytneme na emailovej adrese: marian.zub@humenné.sk

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712724
Počet návštev dnes: 4443