O nás

dátum aktualizácie: 22.09.2021 | počet zobrazení: 8 875

Prečítať nahlas

Mestská polícia Humenné je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste Humenné, a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestská polícia sídli na ul. Štefánikovej 31 za budovou malej polikliniky (bývalá škola obchodnej akadémie). Vykonáva nepretržitú 24 hodinovú službu. V priestoroch pracoviska stálej služby sa nachádza aj režimové pracovisko Mestského kamerového systému. Okrem režimového pracoviska príslušníkov zaradených na pracovisko stálej služby sa tam nachádza kancelária náčelníka mestskej polície, zástupcu náčelníka mestskej polície, kancelária administratívno-ekonomického referátu a kancelária priestupkového referátu Pri výkone svojej činnosti sa riadi ustanoveniami zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Mestská polícia zasahuje na základe vlastného zistenia, alebo oznámenia od občana. Z tohto dôvodu bola zriadená telefónna linka 159. Na toto telefónne číslo je možnosť 24 hodín denne nahlásiť akékoľvek porušovanie právnych predpisov a hlavne narušovanie verejného poriadku Činnosť mestskej polície okrem úloh obsiahnutých v zákone 564/91 Zb. o obecnej polícii obsahuje aj takzvanú kriminálno-preventívnu osvetovú činnosť. V rámci tejto činnosti sa pracovníci mestskej polície zúčastňujú besied a prednášok na všetkých druhoch škôl, predškolských zariadení i v domovoch pre seniorov.

Mestská polícia Humenné sa prioritne zameriava na posilňovanie dôvery občanov vo vzťahu k mestskej polícii, ako aj o rozvíjanie aktívnej spolupráce občanov pri plnení všetkých základných úloh mestskej polície, ku ktorým patrí hlavne ochrana verejného poriadku na území mesta Humenné. V oblasti verejného poriadku sa naša pozornosť sústredí hlavne na plnenie úloh prevencie, kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta a v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je naša činnosť zameraná hlavne na dopravnú situáciu v blízkosti škôl, predškolských zariadení v zónach s dopravným obmedzením a na vyhradených parkoviskách. Našim hlavným cieľom je vytvoriť občanom a návštevníkom nášho mesta čo najväčší pocit bezpečia.
 MsP vozidla

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8087705
Počet návštev dnes: 1472