Mestské organizácie » Mestská polícia » Kritéria prijatia do radov mestskej polície Humenné « späť

Kritéria prijatia do radov mestskej polície Humenné

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 9 191

Prečítať nahlas

Uchádzači o miesto príslušníka Mestskej polície v Humennom sú podrobení výberovému konaniu.

Príslušníkom mestskej polície sa môže stať len osoba:

 • bezúhonná (bez záznamu v registri trestov),
 • staršia ako 21 rokov,
 • s ukončeným úplným stredoškolským vzdelaním (maturitná skúška),
 • telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície,
 • odborne spôsobilá (v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení).


Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • bezúhonnosť – za bezúhonného sa nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody;
 • zdravotnú, telesnú a duševnú spôsobilosť pre prácu v mestskej polícii – lekárska správa od ošetrujúceho lekára po lekárskej prehliadke, v ktorej lekár uvedie, či je uchádzač telesne a duševne spôsobilý na pozíciu príslušník mestskej polície a zároveň, či môže vykonávať prácu v noci;
 • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia resp. dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Uchádzači sú počas výberového konania podrobení:

 • osobnému pohovoru so zameraním na povahové vlastnosti, predpoklady a schopnosti na prácu mestského policajta,
 • písomnému testu zameraného na znalosť slovenského jazyka
 • previerkam telesnej zdatnosti – muži (sed – ľah za 2 minúty, skok do diaľky z miesta, zhyby na hrazde, beh na 100 metrov, beh na 12 minút, plávanie na 100 m), – ženy (sed – ľah za 2 minúty, skok do diaľky z miesta, výdrž na hrazde, beh na 50 metrov, beh na 12 minút, plávanie na 100 m),
 • psychodiagnos­tickému vyšetreniu.


Ďalšie informácie:

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom znení),
 • na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,
 • náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom,
 • výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnos­tického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu sú hradené zamestnávateľom,
 • úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienkou zotrvania v pracovnom pomere,
 • výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.


Žiadosť o prijatie do radov mestskej polície Humenné zasielajte na adresu:

Mestský úrad
Mestská polícia
Kukorelliho 34
066 28 Humenné

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8155155
Počet návštev dnes: 9206