Mestské organizácie » Mestská polícia » Oprávnenia a povinnosti príslušníkov mestskej polície « späť

Oprávnenia a povinnosti príslušníkov mestskej polície

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 7 327

Prečítať nahlas

Povinnosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície vyplývajú zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov:

Základné povinnosti:

Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je povinný najmä:

 • dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípade pokynmi primátora,
 • dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou mestskej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,
 • zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach zákona o obecnej polícii a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,
 • zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
 • oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,
 • poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,
 • oznamovať bezodkladne náčelníkovi zavady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti.


Všeobecné oprávnenia:

Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je oprávnený:

 • vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
 • ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky (§ 3 ods.1 písm.f zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii) zistené pri plnení úloh,
 • zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
 • presvedčiť sa, či ten koho zadržiavajú alebo predvádzajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život a zdravie, prípadne takú vec odobrať, odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou alebo predvedenou osobou,
 • prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh mestskej polície alebo mesta,
 • Zbraňou sa rozumie strelná, bodná, sečná, rezná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti. Zbraňou sa ďalej rozumie všetko, čím je možné urobiť útok proti telu dôraznejším.


Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti:

Príslušník mestskej polície je oprávnený vyzvať osobu:

 • pristihnutú pri spáchaní priestupku,
 • od ktorej je požadované vysvetlenie, alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť, osoba je povinná výzve vyhovieť.

Ak takáto osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník mestskej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar mestskej polície za účelom zistenia jej totožnosti.

Oprávnenie požadovať vysvetlenie:

Príslušník mestskej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Príslušník mestskej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar mestskej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.
Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov takejto výzve nevyhovie a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže ju príslušník mestskej polície predviesť na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia. Na účel predvedenia môže príslušník mestskej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky.

Príslušník obecnej polície po predvedení osoby:

 • bezodkladne spíše úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podanom vysvetlení,
 • ihneď odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak osobu ihneď prepustí.

  Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej

  osobe spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania.

  Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila

  zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, iba ak by bola od tejto povinnosti

  oslobodená.

  Príslušník obecnej polície je povinný osobu poučiť o možnosti odoprieť

  vysvetlenie z vyššie uvedených dôvodov.


Kto sa na výzvu za účelom podania vysvetlenia dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku (ďalej len ,,náhrada“). Náhradu poskytuje mesto. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie. Nárok na náhradu zaniká, ak si ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa na výzvu za účelom podania vysvetlenia dostavila, oprávnenú osobu treba o tom poučiť.

Oprávnenie predviesť osobu na základe dožiadania:

Príslušník mestskej polície je oprávnený predviesť osobu na základe dožiadania súdu podľa osobitného predpisu. Dožiadanie o predvedenie musí obsahovať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia a adresa pobytu, ak sú pre dožiadajúci orgán dostupné, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého má byť osoba predvedená, a dôvod predvedenia. O predvedení príslušník mestskej polície spíše úradný záznam, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia a adresa pobytu, dôvod predvedenia, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého bola osoba predvedená, a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí dožiadajúci orgán na úradnom zázname.

Oprávnenie otvoriť byt:

Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník mestskej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. – Na otvorenie bytu a na vykonanie uvedených úkonov je príslušník mestskej polície povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby, nemusí tak urobiť, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie alebo bezprostredne hrozí závažná škoda na majetku. Po vykonaní vyššie spomenutých opatrení príslušník mestskej polície bez zbytočného odkladu vyrozumie užívateľa bytu a zabezpečí uzavretie bytu, ak to nemôže vykonať užívateľ alebo iná oprávnená osoba. Otvorenie bytu nesmie sledovať iný záujem než ochranu života alebo zdravia a majetku. O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše príslušník obecnej polície úradný záznam a okamžite o tom oboznámi príslušný útvar policajného zboru a prokurátora. Tieto ustanovenia sa primerane vzťahujú aj na nebytové priestory.

Oprávnenie odňať vec:

Príslušník mestskej polície je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie odňať vec, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené aj prepadnutie alebo môže byť zhabaná, alebo môže súvisieť s trestným činom, alebo ak ide o vec hľadanú. Nemožno odňať vec, ktorej hodnota je v nápadnom nepomere k povahe priestupku. Po odňatí veci spíše príslušník mestskej polície úradný záznam a osobe, ktorej bola vec odňatá, vystaví potvrdenie o odňatí veci. Odňatú vec odovzdá príslušník mestskej polície orgánu, ktorý o priestupku rozhoduje, alebo útvaru Policajného zboru, ak ide o priestupok, ktorého objasňovanie patrí podľa osobitných predpisov policajnému zboru. Ak odpadnú vyššie uvedené dôvody na odovzdanie, príslušník mestskej polície je povinný vydanú alebo odňatú vec vrátiť tomu, komu nesporne patrí, inak tomu, kto ju vydal alebo komu bola odňatá. O vykonaní tohto úkonu spíše záznam.

Oprávnenie zastavovať vozidlá:

Príslušník mestskej polície je oprávnený zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie. Príslušník mestskej polície je oprávnený pri plnení úloh zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii zastavovať vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie miesta, na ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, alebo je to v záujme ochrany života a zdravia osôb alebo majetku alebo to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Príslušník mestskej polície je oprávnený zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného predpisu (§ 27, 29 a 30 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z.)

Oprávnenie použiť donucovacie prostriedky:

Donucovacími prostriedkami sú:

 • hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
 • slzotvorné prostriedky,
 • obušok,
 • putá,
 • služobný pes,
 • technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník mestskej polície povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrození život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje príslušník mestskej polície podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil neprimeranú ujmu.

Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku:

Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je príslušník obecnej polície oprávnený použiť, aby:

 • zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
 • zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
 • zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
 • zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
 • predviedol osobu, ktorá kladie aktívny odpor.
 • Hmaty a chvaty je príslušník mestskej polície oprávnený použiť, ak osoba kladie pasívny odpor.


Oprávnenie použitia pút:
Putá je príslušník mestskej polície oprávnený použiť:

 • na spútanie zadržanej osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo napadá iné osoby alebo príslušníka mestskej polície alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takéhoto konania upustila,
 • na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých zadržaných osôb za podmienok uvedených v písmene a),
 • pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanou osobu, ak je dôvodná obava, že sa pokúsi o útek.


Oprávnenie použitia služobného psa:

Služobného psa je príslušník mestskej polície oprávnený použiť:

 • aby zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
 • aby zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
 • aby zabránil násilnému vstupu do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
 • na prenasledovanie osoby na úteku, aby donútil ukrývajúcu sa osobu opustiť úkryt, ak majú byť takto osoby zadržané, alebo na ich stráženie.

Príslušník mestskej polície používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžadujú, použije služobného psa bez náhubku.

Oprávnenie použiť donucovací prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla(papuče):

Príslušník mestskej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla v prípade, ak:

 • motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič sa v blízkosti nezdržiava,
 • ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra.
 • Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z dôvodu toho, že motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič sa v blízkosti nezdržiava nemožno použiť, ak ide o vozidlo:
 • viditeľne označené ako vozidlo Policajného zboru, Železničnej polície, Vojenskej polície, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru a colnej správy,
 • určené na poskytovanie zdravotníckych služieb, vozidlo prepravujúce osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • osoby požívajúce výsady a imunity podľa osobitného predpisu (Viedenský dohovor o diplomatických stykoch) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Použitie technického prostriedku na motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra je príslušník mestskej polície povinný bezodkladne oznámiť na najbližší útvar policajného zboru. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť viditeľne označený názvom útvaru mestskej polície a musí na ňom byť uvedený spôsob vyrozumenia útvaru mestskej polície alebo príslušníka mestskej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť.

Povinnosti príslušníka mestskej polície po použití donucovacích prostriedkov:

Ak príslušník mestskej polície zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí lekárske ošetrenie. Použitie donucovacích prostriedkov je príslušník mestskej polície povinný neodkladne hlásiť náčelníkovi mestskej polície. Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov pri hlásení náčelníkovi mestskej polície alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je náčelník mestskej polície povinný zistiť, či boli použité v súlade so zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam, ktorý hneď predloží miestne príslušnému prokurátorovi.

Osobitné obmedzenia:

Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov nesmie príslušník mestskej polície použiť údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok a služobného psa, okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo príslušníka mestskej polície alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom mestskej polície:

Príslušník mestskej polície nosí pri pracovnej činnosti zbraň, ak mesto nerozhodne inak. Za zbraň sa na tieto účely považuje krátku guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných predpisov mesto. Príslušník mestskej polície je oprávnený použiť zbraň:

 • v prípade nutnej obrany a krajnej núdze,
 • aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.
 • Príslušník mestskej polície je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak.

Príslušník mestskej polície je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch, aby:

 • zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak vyzvaná osoby neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať,
 • obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor,
 • zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok,
 • zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
 • zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná sloboda.

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7206053
Počet návštev dnes: 5859