Mestské organizácie » Mestská polícia » História a spôsob zriadenia mestskej polície v Humennom « späť

História a spôsob zriadenia mestskej polície v Humennom

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 7 081

Prečítať nahlas

Mestská polícia v Humennom bola zriadená dňa 05.04.1991 uz­nesením mestského zastupiteľstva v Humennom č.11/1991 v zmysle zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.§19 odst.1, ako poriadkový útvar pre zabezpečovanie obecných veci verejného poriadku v meste, namiesto jestvujúcej inšpekcií verejného poriadku.

Mestská polícia fungovala na základe štatútu schváleného Mestským zastupiteľstvom v Humennom bez toho, aby bola prijatá ďalšia legislatíva. Základy fungovania, úlohy, oprávnenia a kompetencie ako aj technické prostriedky stanovil zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Oporu na priame pôsobenie mala mestská polícia aj v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Jej sídlom boli priestory budovy Mestského úradu.

Do funkcie náčelníka bol zvolený p. Ľudovít Dann, ktorý vykonával funkciu náčelníka mestskej polície až do konca roka 1995. Po vzniku mala mestská polícia 7 pracovníkov, vrátane náčelníka MsP. Úlohou mestskej polície bolo starať sa o verejný poriadok v meste v zmysle zákona o obecnej polícií, ako aj plniť úlohy vyplývajúce zo VZN a pokynov primátora mesta.

V decembri roku 1991 na základe výberového konania boli do mestskej polície prijatí 4 pracovníci z toho jedna žena a v januári roku 1992 ďalší dvaja + 1 administratívna pracovníčka. V tom čase už mala mestská polícia 14 pracovníkov, ktorých organizácia práce a zabezpečovanie verejného poriadku bolo rozdelené na dve zmeny. Služba sa vykonávala od 06.00 – 22.00 hod. K dispozícií bolo jedno motorové vozidlo pre výkon motorizovanej hliadky a k rádiovému spojeniu pre služobné účely sa využívali rádiostanice typu MOTOROLA a jedna civilná rádiostanica.

V októbri roku1992 došlo k rozšíreniu počtu policajtov na celkový stav 20, z čoho boli dve ženy do výkonu služby a jedna pre administratívne práce. Vo výzbroji hliadok boli iba nutné donucovacie prostriedky v zmysle zákona o obecnej polícií. Výkon služby stále prebiehal v dvojzmennej prevádzke, kde na jednej zmene sa striedalo po 5 policajtov z ktorých jeden bol na dispečingu a štyria v hliadkovej službe v meste. So zhromažďovaním údajov, dát a evidenciou priestupkov bolo nutné využívať výpočtovú techniku s určeným programom pre mestské polície. Preto v polovici roku 1993 bola na tento účel prijatá pracovníčka, jedna policajtka pre výkon služby a pre organizáciu a riadenie zriadená funkcia zástupca náčelníka mestskej polície. Do výzbroje policajtov boli pre výkon služby zaradené aj zbrane a to 21 ks. pištoľ ČZ vz. 85, 9 mm luger. V tom čase sa zmenilo aj sídlo mestskej polície presťahovaním do priestorov bývalej MŠ na ul. Štefánikovej č.15.

Od januára do júna roku 1994 boli na VPP prijaté 4 pracovníčky ako dispečerky a výkon služby bol zameraný na pokrytie celých 24 hod. t.j. v trojzmennej prevádzke. V tejto dobe mala mestská polícia celkom 27 zamestnancov. Pre výkon služby sa využívali dve vozidlá a pribudli aj ďalšie kompetencie novelizáciou zákona 564/91 na základe zák. č.250/94, hlavne čo sa týka objasňovania priestupkov, ako aj získavanie podkladov od orgánov štátnej správy. Výkon služby v nepretržitej prevádzke sa zabezpečoval aj po odchode pracovníčok, ktoré boli na mestskú políciu prijaté na VPP zmenou organizácie zakotvenou v štatúte mestskej polície.

Od 01.01.1996 bol do funkcie náčelníka mestskej polície v Humennom na návrh primátora mesta vymenovaný MsZ Mgr. Goc Vasiľ, ktorý vo funkcii zotrval do februára roku 1999. V tom čase boli do služby mestskej polície od mája roku 1996 prijatí ďalší traja zamestnanci. Zriadila sa aj funkcia spracovateľa priestupkov, ktorého úlohou je objasňovať nedoriešené priestupky zistené policajtmi pri výkone služby, ako aj prijímať podnety a sťažnosti občanov mesta a prípadne ich aj riešiť, alebo postúpiť príslušným kompetentným orgánom, podľa vecnej príslušnosti..

Od júna roku 1997 mestská polícia zabezpečuje aj ochranu objektov cez PCO , ktorých kompetencie boli právne dané do súladu zákonom 319/99 Zb.

Od mája roku 1999 funkciu náčelníka mestskej polície vykonával Mirko Masica, ktorý bol na základe výberového konania a na návrh primátora mesta vymenovaný MsZ v Humennom. V roku 2001 na dispečerské pracovisko pribudli aj monitory kamerového systému, cez ktoré dispečer mohol sledovať dianie na Námestí slobody. V tejto dobe pracovalo na mestskej polícii 25 zamestnancov rozdelených do štyroch zmien a výkon služby sa zabezpečoval nepretržite 24 hodín. K dispozícii boli dve motorové vozidla a pre pešie hliadkovanie, prevažne v nočných hodinách sa využívali aj dva služobné psy. Rozsah činnosti sa neustále zvyšoval, pribúdaním kompetencií novelizáciou zákona o obecne polícií. Stúpali požiadavky občanov a vedenia mesta. Plnením týchto úloh a zabezpečovaním verejného poriadku na území mesta, mestská polícia dokazuje svoju opodstatnenosť . V roku 2003 mestská polícia zrušila služobných psov a tiež funkcie psovodov. V januári 2011 bolo zakúpené vozidlo Kia Ceed. V októbri roku 2011 po výberovom konaní, nastúpil do funkcie náčelníka Mgr. Marián Zub. Od roku 2011 mala mestská polícia 19 policajtov vrátane náčelníka a dve pracovníčky administratívy.

V novembri 2012 sa mestská polícia presťahovala do priestorov bývalej Obchodnej akadémie na ul. Štefánikovej 31, kde bolo obsadené prízemie a prvé poschodie. V mesiaci september toho istého roku nastúpilo k mestskej polícii 8 pracovníkov zelenej hliadky, ktorí vypomáhali hliadkovou činnosťou a kontrolou dodržiavania platných VZN mesta Humenné až do mája roku 2014. Mesto Humenné uspelo v roku 2013 s projektom „ Bezpečne v meste Humenné“, vďaka ktorému pribudli kamery v nových lokalitách, vymenili sa staré čierno-biele kamery za nové IP kamery farebné a zmodernizovalo sa technické zariadenie zabezpečujúce monitorovanie a záznam na mestskej polícii. V rámci projektu prebehla aj informačná kampaň zameraná na problematiku kriminality a prevencie proti nej. Príslušníci mestskej polície realizovali preventívno-výchovné aktivity s deťmi, seniormi a v miestnej rómskej osade Podskalka.

Rozšíril sa tiež kamerový systém mestskej polície a počet kamier sa zvýšil na 16. V decembri roku 2015 prešla mestská polícia z počítačového systému Centrála na systém Cora. V roku 2016 mala mestská polícia náčelníka, spracovateľa priestupkov , štyroch dispečerov a do výkonu služby 13 policajtov, čo celkove spolu činilo 20 policajtov. Do roku 2020 sa kamerový systém postupne rozrástol na 43 kamier, kde pribudlo aj 18 kamier do mestského bytového domu na ul.SNP 33, ako prevencia z dôvodu častého porušovania verejného poriadku neprispôsobivými osobami. V roku 2020 prebehla revitalizácia kamerového systému, kde pribudli ďalšie kamery. Ich počet sa navýšil na súčasných 47.

Počet pracovných miest mestskej polície sa postupne zvyšoval, kde v súčasnosti má mestská polícia schválených 26 pracovných miest, naplnený na 23 miest, kde z celkového počtu je 1 civilná zamestnankyňa zabezpečujúca administratívnu a ekonomickú činnosť mestskej polície a 1 upratovačka.

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7264661
Počet návštev dnes: 970