Mestské organizácie » Mestská polícia » Legislatíva upravujúca prácu mestskej polície « späť

Legislatíva upravujúca prácu mestskej polície

dátum aktualizácie: 25.08.2021 | počet zobrazení: 6 000

Prečítať nahlas

Ústava SR
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
Vyhláška č. 30/2020 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon
Zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 112/2011 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Humenné
VZN č. 134/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné
VZN č. 154/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 134/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné
VZN č. 140/2017 o používaní ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície Humenné
VZN č. 152/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach + prílohy
VZN č. 156/2019 o výkone taxislužby na území mesta Humenné
VZN č. 135/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov
VZN č. 169/2021 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Humenné

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8165297
Počet návštev dnes: 9287