Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   September   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

meniny má Vladislav


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


Materiály do MsZ

MATERIÁLY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Program XXI. zasadnutia MsZ dňa 18.08.2021

Zastupiteľstvo-2021.08.18-materiál-20-F (formát PDF, veľkosť 262,4 kB)

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Doplnok č. 3 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb a Koncepcii rozvoja sociálnych služieb mesta Humenné na roky 2016 – 2025
 7. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 163/2020 o školských obvodoch pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 8. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení VZN č. 172/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 9. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné
 10. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné na rok 2022 v zmysle VZN č. 158/2019
 11. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 5/2021

  B: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 3/2021

  C: Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 1/2021

 12. Spolufinancovanie mesta Humenné pre projekt „Zlepšenie enviromentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene“ – zmena
 13. Návrh na udelenie ocenení mesta Humenné v roku 2021
 14. Zmena v zložení stálej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Humennom
 15. Správy o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta (HES, s. r. o., TKR, s. r. o. a 1. Humenská a.s.) za rok 2020
 16. Prehľad vyplatených odmien členov orgánov 1. Humenskej a.s. od vzniku spoločnosti
 17. Koncepcia nakladania s budovami vo vlastníctve mesta Humenné
 18. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2021
 19. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení MsZ v Humennom
 20. Majetkové veci

  A: Zámena pozemkov medzi Mestom Humenné a Slovenskou sporiteľňou, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

  B: Zámena pozemku medzi mestom Humenné a Lemon Market, s. r. o., Mierová 34, Humenné

  C: Odpredaj priľahlého pozemku k pozemku vlastnému pre LEKÁREŇ pri nemocnici HUMENNÉ s.r.o., Ul. 1. mája 5558, 06601 Humenné

  D: Odpredaj priľahlého pozemku k pozemku vlastnému pre LEKÁREŇ pri nemocnici HUMENNÉ s.r.o., INSPIRO s.r.o. a HIRJAK MPM s.r.o.

  E: Odpredaj priľahlého pozemku k pozemku vlastnému pre MUDr. Mikuláša Šteňka, Lipová 752/6, 06601 Humenné

  F: Výstavba zariadenia pre seniorov v Humennom – presun záložného práva

 21. Odpovede na interpelácie poslancov
 22. Rôzne
 23. Záver

Program XX. zasadnutia MsZ dňa 22.06.2021

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
 7. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 4/2021 – príloha
 8. Odpovede na interpelácie poslancov
 9. Rôzne
 10. Záver

Program XIX. zasadnutia MsZ dňa 28.05.2021

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Delegovanie zástupcov mesta Humenné do orgánov 1. Humenskej a.s.
 7. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2021 – príloha
 8. Odpovede na interpelácie poslancov
 9. Rôzne
 10. Záver

Program XVIII. zasadnutia MsZ dňa 19.05.2021

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné
 7. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 8. Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní plagátov v meste Humenné
 9. Všeobecne záväzné nariadenie o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Humenné
 10. Informatívna správa o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Humennom
 11. Zmena Stanov 1. Humenskej a. s.
 12. Delegovanie zástupcov mesta Humenné do orgánov 1. Humenskej a.s.
 13. Informácia o vytváraní podmienok v oblasti zamestnanosti v meste Humenné
 14. Informatívna správa o inventarizácii majetku mesta Humenné ku dňu 31.12.2020
 15. Záverečný účet mesta Humenné za rok 2020
 16. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 2/2021

  B: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 2/2021

  C: Rozpočtové opatrenie Správy rekreačných a športových zariadení Humenné č. 1/2021

 17. Plány práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Humennom na II. polrok 2021
 18. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a útvaru hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021
 19. Spolufinancovanie mesta Humenné pre projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene“
 20. Návrh na udelenie ocenení v športovej oblasti za rok 2020
 21. Vstup mesta do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín
 22. Podpora rýchlostnej komunikácie R4
 23. Zmena v zložení stálej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Humennom
 24. Menovanie členov Komisie pamätihodností mesta Humenné
 25. Správa o plnení PHSR za rok 2020
 26. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2021
 27. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení MsZ v Humennom
 28. Informatívna správa o pridelených bytoch v bytovom dome 38 b.j.
 29. Informatívna správa o zbere komunálneho odpadu za rok 2020
 30. MAJETKOVÉ VECI

  A: Zámena pozemkov medzi mestom Humenné a TRIADA Humenné, s.r.o., Námestie slobody 25, 066 01 Humenné

  B: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a. s. Košice

  C: Schválenie nájmu časti pozemku CKN 70/1 na prístupové a udržiavacie účely z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  D: Oprava Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1037/2020 s Humenskou energetickou spoločnosťou, s. r. o.

  E: Zakladateľská listina Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o.

  F: Odpredaj pozemku pre MUDr. Petra Sinaja a manželku na parc. CKN 793/1

 31. Odpovede na interpelácie poslancov
 32. Rôzne
 33. Záver

Program XVII. zasadnutia MsZ dňa 10.03.2021

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Doplnok č. 2 Komunitného plánu sociálnych služieb a Koncepcie rozvoja sociálnych služieb mesta Humenné na rok 2016 – 2025
 7. Všeobecne záväzné nariadenie o evidencii pamätihodností mesta Humenné
 8. Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Humenné
 9. Návrh racionalizačných opatrení v sieti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 10. Všeobecne záväzné nariadenie o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 11. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 12. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 1/2021

  B: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 1/2021

 13. Spolufinancovanie mesta Humenné pri realizácii projektu Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom
 14. Odpis pohľadávok z dôvodu vyhlásenia osobného bankrotu nájomníkov a úmrtia nájomníkov
 15. Návrh na určenie výšky nájomného bytov – Bytový dom – 38 b.j. Na Ulici SNP
 16. Investičný plán Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. na rok 2021
 17. A: Využitie športových zariadení v majetku mesta v správe SRaŠZ športovými klubmi v roku 2021

  B: Využitie športových zariadení v majetku mesta v správe 1. Humenskej a. s. športovými klubmi v roku 2021

 18. Doplnok č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Humennom
 19. Rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti 1. Humenská a.s.
 20. Informatívna správa o priebehu a ukončení dobrovoľnej zbierky Humenné svojim
 21. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Humenné za rok 2020
 22. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a útvaru hlavného kontrolóra za rok 2020
 23. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2020
 24. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení MsZ v Humennom
 25. Informatívna správa o nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta Humenné
 26. Delegovanie zástupcu mesta Humenné do funkcie predsedu predstavenstva 1. Humenskej a.s.
 27. MAJETKOVÉ VECI

  A: Prijatie daru do majetku mesta Humenné a to pozemky CKN 2892/20 a CKN 2892/58

  B: Odpredaj hnuteľného majetku transformačnej stanice TS0106–0115 Separačný dvor pre Východoslo­venskú distribučnú, a. s. Košice

  C: Odpredaj hnuteľného majetku NN prípojky k bytovému domu 38 b.j. SO 09 pre Východos­lovenskú distribučnú, a. s. Košice

  D: Prenájom časti pozemku CKN 6700/1 Občianskemu združeniu AURA

  E: Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na Centrum voľného času Dúha Humenné

  F: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10374/2020 – Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.

 28. Odpovede na interpelácie poslancov
 29. Rôzne
 30. Záver

Program XVI. zasadnutia MsZ dňa 16.12.2020

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné
 7. A: Rozpočet mesta Humenné na roky 2021 – 2023

  B: Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2021 – 2023

  C: Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na roky 2021 – 2023

  D: Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na roky 2021 – 2023

 8. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 6/2020

  B: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 5/2020

  C: Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 3/2020

  D: Rozpočtové opatrenie Správy rekreačných a športových zariadení Humenné č. 2/2020

 9. Zmena stanov obchodnej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, s. r. o.
 10. Doplnenie členov dozornej rady v Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o.
 11. Kapitalizácia pohľadávok v Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o.
 12. Návrh na odpísanie pohľadávok Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. voči mestu Humenné
 13. A: Prerokovanie navrhnutej výšky dotácie sociálnou a zdravotnou komisiou na projekty realizované v roku 2021 v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné vo výške nad 3 000,– eur

  B: Prerokovanie navrhnutej výšky dotácie komisiou životného prostredia a verejnej zelene na projekt realizovaný v roku 2021 v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné vo výške nad 3 000,– eur

  C: Prerokovanie navrhnutej výšky dotácií komisiou športu na projekty realizované v roku 2021 v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné vo výške nad 3 000,– eur

14. Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Humenné (UMR Humenné)

15. Zmena v zložení stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Humennom

16. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2020

17. Majetkové veci

A: Nájomná zmluva na dlhodobý prenájom pozemkov v priemyselnom parku Guttmanovo obchodnej spoločnosti Chminianske Jakubovany s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

B: Zámena pozemkov medzi mestom Humenné a Ing. Petrom Tomkom a manželkou

18. Prerokovanie petície

19. Odpovede na interpelácie poslancov

20. Rôzne

21. Záver

Program XV. zasadnutia MsZ dňa 18.11.2020

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení VZN č. 162/2020, ktorým sa mení VZN č. 159/2019, ktorým sa mení VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné
 7. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 160/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Humenné
 8. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 5/2020

  B: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 4/2020

  C: Rozpočtové opatrenia Mestského kultúrneho strediska č. 2/2020

 9. Verejne prístupné elektrické nabíjacie stanice v meste Humenné
 10. Informatívna správa o organizácii školského roka 2020/2021 v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 11. Informatívna správa o stave a príprave spustenia do prevádzky zariadenia pre seniorov Starinská 5469/162 v Humennom
 12. Plány práce Mestskej rady v Humennom a Mestského zastupiteľstva v Humennom na I. polrok 2021
 13. Aktualizácia Územného plánu mesta Humenné – Informatívna správa o výsledkoch preskúmania Územného plánu sídelného útvaru Humenné a návrh na obstaranie jeho Zmien a doplnkov č. 11
 14. Informatívna správa o plnení Plánu investičných akcií v roku 2020 a Plán investičných akcií na rok 2021

15.Vecný plán opráv a údržby bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné na rok 2021

16. Zmena v zložení stálej komisie pri MsZ v Humennom

17. A: Zmeny v obsadení zástupcu mesta v dozornej rade 1. Humenskej, a.s.

B: Schválenie konateľa a členov dozornej rady Humenskej energetickej spoločnosti, s­.r.o.

18. Nájomná zmluva na dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o.

19. Investičný plán Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. na rok 2020

20. Prerokovanie upozornenia prokurátora

21. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

22. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2020

23. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom

24. MAJETKOVÉ VECI

A: Nájomná zmluva na dlhodobý prenájom pozemkov v priemyselnom parku Guttmanovo obchodnej spoločnosti Chminianske Jakubovany s.r.o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa

B: Zmluvy o uzatvorení budúcich zmlúv o prevode vlastníctva k pozemným komunikáciám

C: Odpredaj pozemkov pod obydliami v osade Podskalka v rámci Národného projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

D: Odpis pohľadávok za prenájom nebytových priestorov z dôvodu ukončenia exekučného konania

E: Odpis pohľadávok z dôvodu ukončenia starých exekúcií a vyhlásenia osobného bankrotu nájomníkov

F: Zámena pozemkov medzi mestom Humenné a Ing. Petrom Tomkom a manželkou

25. Odpovede na interpelácie poslancov

26. Rôzne

27. Záver

Program XIV. zasadnutia MsZ dňa 26.08.2020

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Umiestnenie pamätníka Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej na pozemku CKN 4951/6 v Humennom
 7. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné na rok 2021 v zmysle VZN č. 158/2019
 8. Určenie podmienok dobrovoľnej zbierky „Humenné svojim“ – časť B
 9. A: Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

  B: Delegovanie zástupcov obce do Obecnej školskej rady v Humennom

 10. Návrh na udelenie ocenení mesta Humenné v roku 2020
 11. Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností
 12. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 4/2020
 13. A: Spolufinancovanie projektu Náhrada nepriepustných plôch za priepustné na území mesta Humenné

  B: Schválenie dofinancovania z vlastných zdrojov projektu Výstavba mestského atletického areálu na ulici Hrnčiarskej v Humennom

 14. Výročné správy príspevkových organizácií zriadených mestom Humenné za rok 2019

  A: Výročná správa o činnosti a hospodárení organizácie Technických služieb mesta Humenné za rok 2019

  B: Výročná správa o činnosti a hospodárení Správy rekreačných a športových zariadení Humenné za rok 2019

  C: Výročná správa o činnosti a hospodárení Mestského kultúrneho strediska za rok 2019

 15. Zmena uznesenia č. 208/2019 zo 11.12.2019 k Schv­áleniu spolufinancovania pre Technické služby mesta Humenné v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Kompostáreň Humenné
 16. Zrušenie poplatku za zriadenie prípojky TKR pre rodinné domy v lokalitách HANDRIX a KUDLOVCE
 17. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie
 18. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom
 19. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Humenné
 20. Majetkové veci

  A: Odpredaj pozemku na Sídlisku pod Sokolejom formou verejnej obchodnej súťaže za účelom výstavby predajne potravín s príslušenstvom

  B: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov pre nájomcu AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Humenné

  C: Prenájom pozemku na vybudovanie odstavných plôch na Kukorelliho ulici v Humennom pre Christian s.r.o.

 21. Odpovede na interpelácie poslancov
 22. Rôzne
 23. Záver

Program XIII. zasadnutia MsZ dňa 24.06.2020

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Záverečný účet mesta za rok 2019
 7. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2020

B: Rozpočtové opatrenie Správy rekreačných a športových zariadení Humenné č. 1/2020

C: Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 1/2020

D: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 3/2020

8. Delegovanie zástupcu mesta Humenné do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Televízne káblové rozvody, s. r. o. Humenné

9. Prerokovanie Výzvy na vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých z Environmentálneho fondu – Projekt: Odkanalizovanie ulice Brestovskej v Humennom

10. Správa o výsledkoch kontroly a kontrolných zisteniach investičných akcií

11. Aktualizácia plánu investičných akcií na rok 2020

12. A: Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Výdajnej školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné, ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné, a zriadení Školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné, ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné

B: Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materská škola, Družstevná 1472/16, Humenné

13. Koncepcia rozvoja športu v meste Humenné 2020 – 2025

14. A: Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné v správe 1. Humenskej a. s. športovými klubmi v roku 2020

B: Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné v správe SRaŠZ Humenné športovými klubmi v roku 2020

C: Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné športovým klubom PK SWIM PEJA

15. Dobrovoľná zbierka „Humenné svojim“ a určenie jej podmienok

16. Doplnok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné

Program pokračujúceho XIII. zasadnutia MsZ dňa 29.06.2020

17. Doplnok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 410/2005 o prenájme energetických zariadení mesta Humenné podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a ďalších súvisiacich platných právnych predpisov zo dňa 20.12.2005

18. Štatút mládežníckeho parlamentu mesta Humenné

19. A: Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Humenné ku dňu 31.12.2019

B: Návrh na odpis pohľadávok z dôvodu ukončenia starých exekúcií a vyhlásenia osobného bankrotu nájomníkov

20. A: Prerokovanie výšky dotácie na projekty realizované v roku 2020 navrhnutej sociálnou a zdravotnou komisiou v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné vo výške nad 3 000,– eur

B: Prerokovanie výšky dotácie na projekty realizované v roku 2020 navrhnutej komisiou životného prostredia a verejnej zelene v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta vo výške nad 3 000,– eur

C: Prerokovanie výšky dotácie na projekty realizované v roku 2020 navrhnutej komisiou športu v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné vo výške nad 3 000,– eur

21. Návrh na udelenie ocenení mesta Humenné za rok 2019 v športovej oblasti

22. Plány práce Mestskej rady v Humennom a Mestského zastupiteľstva v Humennom na II. polrok 2020

23. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

24. Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za rok 2019

25. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie

26. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom

27. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Humenné za rok 2019

28. Informatívna správa o stave bytového fondu vo vlastníctve mesta Humenné

29. Prerokovanie analýzy „Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskom osídlení v meste Humenné“ a návrh postupu vysporiadania pozemkov dotknutého územia v rámci Národného projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít ITMS2014+kód: 312051Y209 prostredníctvom podaktivity národného projektu Asistencia pri vysporiadaní pozemkov

30. Majetkové veci

A: Odpredaj pozemku pred rodinným domom pre Ing. Miroslava Veľasa a manželku, Kudlovská 237/49, Humenné

B: Odpredaj pozemkov za rodinným domom pre Ľubicu Slaninovú rod. Batoryovú, Javorová 2101/10, Humenné osobitným zreteľom

C: Odkúpenie pozemku na Hviezdoslavovej ulici od Prešovského samosprávneho kraja do majetku mesta Humenné

31. Odpovede na interpelácie poslancov

32. Rôzne

33. Záver

Program pokračujúceho XII. zasadnutia MsZ dňa 24.04.2020

10. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 2/2020

B: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 2/2020

11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 159/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v znení neskorších úprav

12. Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

13. Majetkové veci

A: Zámena pozemkov medzi mestom Humenné a Central Point, s. r. o., Humenné osobitným zreteľom + príloha

14. Záver

Program XII. zasadnutia MsZ dňa 17.04.2020

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Zloženie sľubu poslanca – náhradníka
 5. Zmeny v zložení komisií MsZ v Humennom
 6. Zmeny v delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Humenné
 7. Ústna informácia primátora mesta o prijatých protiepidemio­logických opatreniach a riešení ekonomických dopadov na rozpočet mesta Humenné v súvislosti s COVID-19
 8. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 2/2020 + príloha č. 1 + príloha č. 2

  B: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 2/2020

 9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 159/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v znení neskorších úprav
 10. Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné + príloha č. 1 + príloha č. 2 + príloha č. 3
 11. Majetkové veci

  A: Zámena pozemkov medzi mestom Humenné a Central Point, s. r. o., Humenné osobitným zreteľom + príloha

  B: Prevod obchodného podielu v Humenskej energetickej spoločnosti s. r. o. Humenné vo vlastníctve CHEMES, a. s. Humenné do vlastníctva mesta Humenné + príloha 1 + príloha 2

 12. Záver

Program XI. zasadnutia MsZ dňa 12.02.2020

 1. Otvorenie 
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Voľba hlavného kontrolóra mesta Humenné na funkčné obdobie 2020 – 2026
 7. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 1/2020 + príloha

  B: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 1/2020

 8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení VZN mesta Humenné č. 142/2017 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na Námestí slobody 1736/48 v Humennom + príloha
 9. Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné + VZN + prílohy 1 2 3 4 5
 10. A: Doplnok č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Humennom

  B: Doplnok č. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Humennom

 11. Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Humennom
 12. Správa o výsledku verejného obstarávania nadlimitných a podlimitných zákaziek v meste Humenné za rok 2019 + príloha
 13. Informatívna správa o činnosti dozornej rady HES, s. r. o. za II. polrok 2019 + príloha
 14. Požiadavka o podporu regionálneho názvu – Patrónka Zemplína
 15. Informatívna správa o konaní a priebehu XXX. Humenského jarmoku a XXIV. Humenských vianočných trhov
 16. A: Spolufinan­covanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kód výzvy 6983/2019/OSMRR v oblasti podpory a regionálneho rozvoja na projekt Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody v Humennom + príloha

  B: Spolufinan­covanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 na projekt Dovybavenie Komunitného centra v Humennom

  C: Spolufinan­covanie mesta Humenné v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na mikroprojekt Aktívni na Ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného

 17. Správa kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2019
 18. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2019
 19. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom
 20. Majetkové veci

 A: Schválenie nájomnej zmluvy na pozemky CKN 4117/197, CKN 4117/198 a CKN 4117/199 pre obchodnú spoločnosť Central Point, s.r.o. + prílohy 1 2 3

21. Odpovede na interpelácie poslancov

21. Rôzne

22. Záver

Program X. zasadnutia MsZ dňa 11.12.2019

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné
 7. A: Potvrdenie výkonu Všeobecne záväzného nariadenia č. 153/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Humenné pozastaveného primátorom mesta + príloha 1 + príloha 2

  B: Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Humenné + VZN + príloha 1 + príloha 2

 8. A: Potvrdenie výkonu uznesenia č. 154/2019 zo dňa 23.10.2019 k Tech­nickým podmienkam pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2029 po­zastaveného primátorom mesta + príloha 1 + príloha 2 + príloha 3

  B: Technické podmienky pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2029 + príloha

 9. A: Rozpočet mesta Humenné na roky 2020 – 2022 + príloha

  B: Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2020 – 2022 + príloha 1 + príloha 2

  C: Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Humennom na roky 2020– 2022 + príloha 1 + príloha 2

  D: Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na roky 2020 – 2022 + príloha 1 + príloha 2

 10. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 5/2019 + príloha

  B: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 3/2019

  C: Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 03/2019 + príloha

  D: Rozpočtové opatrenie Správy rekreačných a športových zariadení Humenné č. 1/2019

 11. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné + príloha 1 + príloha 2
 12. Informatívna správa o plnení Plánu investičných akcií v roku 2019 a Plán investičných akcií mesta Humenné na rok 2020 + príloha 1 + príloha 2
 13. Výhľadový plán opráv a údržby miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na roky 2020 – 2022 + príloha
 14. Vecný plán opráv a údržby bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné na rok 2020 + príloha
 15. Výhľadový plán opráv a rekonštrukcií objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 16. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Humenné na funkčné obdobie 2020 – 2026 + príloha
 17. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné na rok 2020 v zmysle VZN č. 158/2019
 18. A: Návrh na odpis pohľadávok – penále za omeškané úhrady

  B: Návrh na odpis pohľadávok z dôvodu vyhlásenia osobného bankrotu a úmrtia nájomníkov

  C: Odpis pohľadávky za prenájom nebytového priestoru na Námestí slobody 1734/57 – TUTTI ristorante, s.r.o. + príloha

 19. Návrh výberu parkovného na parkoviskách mesta Humenné prostredníctvom SMS + príloha
 20. Plány práce Mestskej rady v Humennom a Mestského zastupiteľstva v Humennom na I. polrok 2020 + príloha
 21. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
 22. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné športovým klubom – 1. Tenisový klub Humenné
 23. Schválenie spolufinancovania pre Technické služby mesta Humenné v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Kompostáreň Humenné
 24. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2019
 25. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom
 26. MAJETKOVÉ VECI

  A: Odpredaj pozemku pred RD pre Miroslava Harvana a manželku, Sídlisko Poľana 798/63, 066 01 Humenné + príloha

  B: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a. s., Košice, stavba: Humenné, ul. Kukučínova – úprava NN a DP + príloha

 27. Odpovede na interpelácie poslancov
 28. Rôzne
 29. Záver

Program IX. zasadnutia MsZ dňa 23.10.2019

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Vystúpenie obyvateľov
 4. Interpelácie poslancov
 5. Správa o výsledku kontroly NKÚ SR v meste Humenné v roku 2019 a prijatých opatreniach
 6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na území mesta Humenné – VZN + príloha1 + príloha2
 7. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 134/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné + príloha
 8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií a zvláštneho užívania verejného priestranstva na území mesta Humenné + príloha
 9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o výkone taxislužby na území mesta Humenné – VZN

10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 77/2003 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na pozemných komunikáciách, parkoviskách a verejných priestranstvách na území mesta Humenné + príloha

11. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné

12. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 4/2019 + príloha

13. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Humenné

14. Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

15. Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

16. Technické podmienky pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2029 + príloha1 + príloha2

17. A: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry – OPLZ- PO6-SC611–2019–1

B: Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstvom dopravy a výstavby SR na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie

18. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta Humenné

19. Doplnenie uznesenia č. 100/2019 zo dňa 19.06.2019 k Výs­tavbe nájomných bytov v Bytovom dome Humenné 38 b.j. a súvisiacej technickej infraštruktúry

20. Doplnenie uznesenia č. 99/2019 zo dna 19.06.2019 k Výs­tavbe Zariadenia pre seniorov v Humennom

21. Správa o hospodárení 1. Humenskej, a. s. za rok 2018

22. Informatívna správa o organizácii školského roka 2019/2020 v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné + príloha

23. Informatívna správa o činnosti a o materiálnom a finančnom zabezpečení denných centier zriadených mestom Humenné

24. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2019

25. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom

26. Návrh na vyradenie majetku mesta Humenné v prenájme Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o.

27. Delegovanie zástupcu mesta Humenné do funkcie konateľa Televíznych káblových rozvodov, s. r. o. Humenné

28. Vymenovanie riaditeľa Správy rekreačných a športových zariadení Humenné

29. MAJETKOVÉ VECI

A: Schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 701/2018 týkajúcej sa prenájmu pozemku pre obchodnú spoločnosť BERGAMO 1, s.r.o. + príloha1 + príloha2 + príloha3

B: Schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 568/2018 týkajúcej sa prenájmu pozemku pre obchodnú spoločnosť BERGAMO 1, s.r.o. + príloha1 + príloha2 + príloha3

C: Odpredaj pozemkov pod časťou RD a pred RD pre Štefana Slávika a manželku, Kudlovská 2017/168, Humenné + prílohy

D: Odpredaj mestských pozemkov v lokalite Brodok pre Ing. Michala Bočka a manželku, Třebíčska 1844/19, Humenné + prílohy

E: Odpredaj časti priľahlého mestského pozemku k pozemku vlastnému pre Irenu Santangelo, Osloboditeľov 1583/18, Humenné, spôsobom hodným osobitného zreteľa + prílohy

F: Odkúpenie hnuteľných vecí: „Pretlaková tenisová hala s príslušenstvom“ od 1. Tenisového klubu Humenné, Chemlonská 2, Humenn)

G: Zriadenie vecného bremena v prospech VVS, a.s., Košice, stavba: Humenné – ul. Štefánikova – Matador – stavebné úpravy vodovodu + príloha

H: Zriadenie vecného bremena v prospech VVS, a.s., Košice, stavba: Humenné – ul. Mierová, Gaštanová – rekonštrukcia kanalizácie + prílohy

I: Zriadenie vecného bremena v prospech VVS, a.s., Košice, stavba: Humenné – ul. Mierová– Poľná – stavebné úpravy kanalizácie + prílohy

J: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s., Košice, stavba: Humenné, ul. Mierová – úprava kábla NN a RIS + príloha

K: Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice, stavba: RETAIL PARK Humenné, podzemné elektrické vedenie a VN rozvádzač+ prílohy

L: Zriadenie vecného bremena v prospech ADMIRENT 2, s.r.o., Námestie slobody 13, 066 01 Humenné, stavba: RETAIL PARK Humenné, Zriadenie VN prípojky a trafostanice + prílohy

M: Zriadenie vecného bremena v prospech Slovenská republika, správca Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, stavba: ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné + prílohy

N: Zámer mesta dlhodobo prenajať pozemky CKN 4117/197, CKN 4117/198 a CKN 4117/199 pre Central Point, s. r. o. Humenné z dôvodov hodných osobitného zreteľa + príloha

30. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné športovým klubom – 1. Tenisový klub Humenné

31. Odpovede na interpelácie poslancov

32. Rôzne

33. Záver

Program VIII. zasadnutia MsZ dňa 21.08.2019

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Humenné+VZN+prí­loha 1+príloha 2+príloha 3+príloha 4
 7. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2019+príloha
 8. Program odpadového hospodárstva mesta Humenné na roky 2016 – 2020+príloha 1+príloha 2
 9. Doplnok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb a Koncepcii rozvoja sociálnych služieb mesta Humenné na roky 2016 – 2025+príloha 1
 10. Správa o hospodárení 1. Humenskej, a.s.+príloha
 11. Výročné správy príspevkových organizácií zriadených mestom Humenné za rok 2018

  A: Výročná správa o činnosti a hospodárení Technických služieb mesta Humenné za rok 2018+príloha 1+príloha 2+príloha 3

  B: Výročná správa o činnosti a hospodárení Mestského kultúrneho strediska za rok 2018+príloha

  C: Výročná správa o činnosti a hospodárení Správy rekreačných a športových zariadení mesta Humenné za rok 2018

 12. Doplňujúca voľba členov a tajomníkov komisií pri MsZ
 13. A:Zriadenie funkcie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície v Humennom

  B:Organizácia a rozsah technických prostriedkov Mestskej polície v Humennom

+príloha+príloha 2

14. Cenník služieb poskytovaných v zariadeniach Správy rekreačných a športových zariadení Humenné

15. Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny hlavnej kontrolórke mesta Humenné

16. Predloženie žiadosti o získanie dotácie a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy kód č.: 18409/2019–4210–36886 pre projekt  „Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v meste Humenné“

17. Informatívna správa o situácii a pripravenosti športových klubov (Futbalový klub, HC 19 a JUNIOR ŠPORT KLUB) na sezónu 2019/2020

18. Prenájom športových zariadení mesta Humenné v správe Správy rekreačných a športových zariadení Humenné – zimný štadión – športovými klubmi (HC 19 Humenné, JUNIOR ŠPORT KLUB, Krasokorčuliarsky klub Krasow Humenné)

19. Žiadosť o finančnú dotáciu na podporu futbalu pre FK Humenné

20. Analýza nákladov na opravy vozového parku s potrebou obstarávania nových vozidiel samosprávy mesta Humenné

21. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 230/2012 zo dňa 12.10.2012 k Za­loženiu akciovej spoločnosti so 100 percentnou účasťou mesta

22. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2019

23. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom

24. MAJETKOVÉ VECI
A: Dlhodobý prenájom pozemku na Ulici osloboditeľov pre MP-TRANS, spol. s r. o.+príloha

B: Dlhodobý prenájom nebytových priestorov v budove Detskej polikliniky, Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

C: Dlhodobý prenájom nebytových priestorov v budove ObZS, Laborecká 1859/18, 066 01 Humenné

D: Prijatie daru – investičnej akcie „Spevnená plocha pri predajni GVP na Sídlisku III. v Humennom od GVP, spol. s r.o., Humenné“ do majetku mesta+príloha

25. Odpovede na interpelácie poslancov

26. Rôzne

27. Záver

Program VII. zasadnutia MsZ dňa 11.07.2019

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Všeobecne záväzné nariadenie o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

7.Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 2/2019

8. Majetkové veci
Odkúpenie pozemku od PSK – odbočovací pruh na ulici Komenského do majetku mesta

9. Odpovede na interpelácie poslancov

10. Rôzne

11. Záver

Program VI. zasadnutia MsZ dňa 19.06.2019

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Vystúpenie obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky + príloha
 7. Zámer mesta Humenné na prenájom energetických zariadení mesta Humenné spôsobom hodným osobitného zreteľa + príloha
 8. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné + príloha
 9. Všeobecne záväzné nariadenie na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 10. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Humenné ku dňu 31.12.2018
 11. Záverečný účet mesta Humenné za rok 2018 + tabuľková časť
 12. Analýza súčasného stavu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné + príloha + príloha1 + príloha2
 13. Vyradenie Výdajnej školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné, ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné zo siete škôl a školských zariadení SR a zaradenie školskej jedálne pri MŠ Družstevná 1472/16, Humenné do siete škôl a školských zariadení SR
 14. Zriadenie športovej triedy v predmete športová príprava so zameraním na stolný tenis na Základnej škole Kudlovská Humenné + príloha1 + príloha2 + príloha3
 15. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 2/2019 + príloha

  B: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 1/2019

  C: Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 2/2019 + príloha

 16. Technické podmienky pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb mestskej autobusovej dopravy v meste Humenné na obdobie 01.01.2020 do 31­.12.2029 + príloha
 17. Dodatky k Zmluvám o výkone správy a prevádzkovaní verejnej kanalizácie a verejných vodovodov vo vlastníctve mesta Humenné + príloha1 + príloha2 + príloha3 + príloha4 + príloha5 + príloha6 + príloha7 + príloha8 + príloha9 + príloha10 + príloha11
 18. Plány obnovy verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v majetku mesta Humenné
 19. Výstavba Zariadenia pre seniorov v Humennom + príloha
 20. Doplnok uznesenia k materiálu Výstavba nájomných bytov v Bytovom dome Humenné 38 b. j. a súvisiacej technickej infraštruktúry
 21. Schválenie spolufinancovania mesta Humenné pre projekt Kamerový systém mesta Humenné – rozšírenie v roku 2019
 22. Ústna informácia primátora mesta o vydaní nového Organizačného poriadku Mestského úradu v Humennom
 23. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na II. polrok 2019 + príloha1 + príloha2
 24. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky mesta Humenné na II. polrok 2019 + príloha
 25. Udelenie ocenení mesta Humenné v roku 2019
 26. Správa o poskytovaných dávkach a službách sociálnej pomoci a vyhodnotenie prideľovania mestských bytov v roku 2018 + príloha
 27. Informatívna správa o plnení stratégie Komunitného plánu sociálnych služieb a Koncepcie rozvoja sociálnych služieb + príloha
 28. Informatívna správa o stave nedoplatkov za nájom a služby spojené s užívaním mestských bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné za roky 2016, 2017 a 2018
 29. Informatívna správa o výdavkoch mesta Humenné v rokoch 2010 – 2018 na externé právne služby + príloha
 30. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie + príloha
 31. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom + príloha
 32. Informatívna správa komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 33. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné športovými klubmi
 34. Majetkové veci

A: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s., Košice

B: Zriadenie vecného bremena v prospech VVS, a.s., Košice

C: Odpredaj priľahlého a okolitého pozemku k prevádzke „Nákupné stredisko“ pre Jána Eliáša, Pod lesom 1742/9, 066 01 Humenné

D: Odpredaj priľahlého pozemku k prevádzke pre BREKY s.r.o., Liesková 2407/6, 066 01 Humenné

E: Odpredaj pozemkov pod časťou stavby a v jej okolí pre Jozefa Čabalu a manželku, Majakovského 2843/23, 066 01 Humenné

F: Odpredaj pozemku pri prevádzke ASTON pre Vasiľa Volocha a manželku Annu Volochovú, rod. Veverkovú

G: Zámer dlhodobo prenajať časť pozemku CKN 1103/182 z dôvodov hodných osobitného zreteľa + príloha1 + príloha2 + príloha3 + príloha4

35. Odpovede na interpelácie poslancov

36. Rôzne

37. Záver

Program V. zasadnutia MsZ dňa 10.04.2019

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov a zapisovateľa
 4. Vystúpenia obyvateľov
 5. Interpelácie poslancov
 6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 87/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 7. Štatút mesta Humenné + príloha
 8. Doplnok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné
 9. Doplnok č. 1 k Zásadám spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovanie účinkujúcich
 10. Doplnok č. 1 k Zásadám poskytovania jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
 11. Rokovací poriadok Mestskej rady v Humennom
 12. Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Humennom
 13. Doplňujúca voľba člena komisie športu MsZ v Humennom
 14. Menovitý zoznam opráv a údržby miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na rok 2019 + príloha
 15. Predaj majetku mesta Humenné 1. Humenskej a. s. – Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom – 1. etapa + príloha
 16. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 1/2019 + príloha

  B: Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 1/2019

 17. Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za rok 2018 + príloha
 18. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Humenné za rok 2018 + príloha
 19. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie + príloha
 20. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom + príloha)
 21. Informatívna správa o prijatých opatreniach na zvýšenie separácie odpadu v rokoch 2019 – 2020
 22. Informatívna správa o konaní a priebehu XXIX. Humenského jarmoku a XXIII. Humenských vianočných trhov a stanovenie termínov ich konania v roku 2019
 23. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné športovými klubmi v roku 2019
 24. Majetkové veci:

  A: Odpredaj pozemkov v areáli rodinného domu pre Eliáša Basoša a manž., Ružová 2082/7, Humenné

  B: Odpredaj pozemkov pri rodinnom dome na Sídlisku Poľana v Humennom pre Jána Ráca, Košická 2505/15, Humenné

 25. Odpovede na interpelácie poslancov
 26. Rôzne
 27. Záver

Program IV. zasadnutia MsZ dňa 27.02.2019

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 4. Návrh Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu zóny Pod Sokolejom Humenné a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 Územného plánu zóny Pod Sokolejom Humenné + príloha č.1 + príloha č. 2 + príloha č. 3 + príloha č. 4 + príloha č. 5
 5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení neskorších úprav
 6. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta Humenné
 7. A: Rozpočet mesta Humenné na roky 2019 – 2021 + príloha – tabuľková časť

  B: Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2019 – 2021 + príloha č. 1 + príloha č. 2

  C: Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Humennom na roky 2019 – 2021 + príloha č. 1 + príloha č. 2)

  D: Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení v Humennom na roky 2019 – 2021 + príloha č. 1 + príloha č. 2

 8. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na podporu športu v roku 2019
 9. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Humennom + príloha
 10. A: Správa o opravách a údržbe bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné a informácia o výbere zhotoviteľov v roku 2018

  B: Vecný plán opráv a údržby bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné na rok 2019

 11. Plán investičných akcií Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. a výška nájmu vyplývajúcu z Nájomnej zmluvy č. 410/2005 na rok 2019 + príloha č. 1 + príloha č. 2
 12. Delegovanie zástupcu mesta Humenné do dozornej rady Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o.
 13. Správa o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Humenné za rok 2018) + príloha
 14. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru HK za rok 2018 + príloha
 15. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2019 – príloha bude zverejnená po prerokovaní mestským zastupiteľstvom
 16. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom + príloha
 17. Informatívna správa o príprave výberových konaní na riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v roku 2019
 18. Informatívna správa o prevádzkovaní platených parkovísk v správe Technických služieb mesta Humenné)
 19. A: Prenájom športových zariadení mesta Humenné pre športové kluby – Florbalový klub Humenné a Športový klub Laborec Humenné

  B: Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné v Správe SRaŠZ Humenné športovými klubmi v roku 2019

 20. Majetkové veci:

  A: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a. s. Košice na ukončenú stavbu podzemného elektrického vedenia – zmena uznesenia č. 308/2018 zo dňa 18. 05. 2018

B: Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na VVS a.s. Košice pre realizáciu stavby Rekonštrukcia kanalizácie na Komenského ulici v Humennom + príloha č. 1 + príloha č. 2

21. Interpelácie poslancov

22. Diskusia

23. Záver

Program III. zasadnutia MsZ dňa 30.01.2019

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 4. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v znení neskorších zmien
 5. Vyhodnotenie Plánu investičných akcií mesta Humenné na rok 2018 + príloha
 6. Plán investičných akcií mesta Humenné na rok 2019 + príloha
 7. Výstavba nájomných bytov v Bytovom dome Humenné 38 b.j. a súvisiacej technickej infraštruktúry + príloha
 8. Návrh na udelenie ocenení v športovej oblasti za rok 2018
 9. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Humennom a členov stálych komisií MsZ – neposlancov
 10. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na I. polrok 2019 + príloha
 11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a útvaru HK na I. polrok 2019 + príloha
 12. A:  Odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné

B:  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné

C:  Zmena v obsadení Obecnej školskej rady v Humennom

13. Delegovanie zástupcov mesta Humenné do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta

14. Zmena zástupcu mesta Humenné v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš

15. Voľba prísediacich Okresného súdu v Humennom na funkčné obdobie rokov 2019 - 2022

16. Informatívna  správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2018 + príloha

17. Informatívna  správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2019 + príloha

18. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom + príloha

19. A: Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta v zmysle uznesenia MsZ v Humennom č. 13/2018 zo dňa 20. 12. 2018 + príloha

B: Žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku bývalej primátorky mesta za roky 2017 a 2018

20. Informatívna správa o kontrole vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta Humenné v zmysle uznesenia MsZ č. 14/2018 zo dňa 20. 12. 2018 + príloha

21. Zrušenie uznesenia MsZ č. 275/2018 z 21. 2. 2018 k Dlhodobému prenájmu pozemku CKN 4939/45 v PP Guttmanovo spôsobom hodným osobitného zreteľa

22. Informatívna správa o podpísaní Dodatku č. 4 k zmluve o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave

23. Doplnenie nových položiek Cenníka poskytovaných služieb v SRaŠZ Humenné – Zimný štadión

24. Zámer na prenájom športových zariadení mesta Humenné pre športové kluby spôsobom hodným osobitného zreteľa

25. Diskusia

26. Interpelácie poslancov

27. Záver

Program II. zasadnutia MsZ dňa 20. 12. 2018

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 4. Ústna informácia o prevzatí funkcie primátora mesta
 5. Voľba volebnej komisie na volebné obdobie 2018 – 2022
 6. Zriadenie Mestskej rady v Humennom a voľba jej členov
 7. Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Humennom a voľba ich predsedov a členov
 8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba jej členov
 9. Schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutie zastupiteľstva

10. Poverenie účinkujúcich na vykonávanie občianskych obradov na volebné obdobie rokov 2018 – 2022

11. Určenie platu primátora mesta Humenné

12. Informácia o zriadení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Humennom a o ich zložení

13. A: Informa­tívna správa o Rozpočtových opatreniach v zmysle uznesenia MsZ č. 276/2018 zo dňa 21. 02. 2018 č. 5/2018 a č. 6/2018 a Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 + príloha

      B: Rozpoč­tové opatrenie č. 2/2018 Mestského kultúrneho strediska + príloha 1 + príloha 2

      C: Rozpoč­tové opatrenie č. 3/2018 Technických služieb mesta Humenné

14. Žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2017 – 2018) + príloha

15. Informatívna správa o kontrole plnenia Mestského zastupiteľstva v Humennom + príloha

16. Informatívna  správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2018 + príloha

17. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ-PO5–2018–1 pre projekt „MOPS na území mesta Humenné

18. Interpelácie poslancov

19. Záver

Program ustanovujúceho I. zasadnutia MsZ dňa 10. 12. 2018

 1. Otvorenie
 2. Informácia predsedu Mestskej volebnej komisie v Humennom o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a o výsledku voľby primátora
 3. Zloženie sľubu primátora mesta
 4. Odovzdanie osvedčení primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
 6. Záver

Program XX. zasadnutia MsZ dňa 17. 08. 2018

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 4. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPKŽP-PO2-SC211–2018–40 pre projekt Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné
 5. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2018správa
 6. Informatívna správa o kontrole plnenia niektorých uznesení z Mestského zastupiteľstva v Humennom + príloha
 7. Schválenie dodatku č. 3 k Zmluve 01/2016 o podnájme nebytových priestorov na navýšenie počtu hodín na využívanie areálu Futbalového štadióna pre Futbalový klub Humenné – príloha
 8. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na podporu športu pre FK Humenné a MHK Humenné
 9. A: Informatívna správa k Rozpočtovému opatreniu v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 276/2018 zo dňa 21.02.2018 č. 1, 2/2018 a Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 + príloha

  B: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Technických služieb mesta Humenné na rok 2018

  C: Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na rok 2018

  D: Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Mestského kultúrneho strediska Humenné na rok 2018

 10. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Humennom za obdobie od 10.10.2016 do 03.07.2018
 11. Správa o žiadostiach na Prešovský samosprávny kraj vo veci investičných akcií mesta Humenné + prílohy č. 1 – 5 + prílohy č. 6 a 7
 12. Návrh na udelenie ocenení mesta Humenné v roku 2018
 13. Majetkové záležitosti:

  13.1 Odpredaj pozemkov CKN 4041/42, 4041/43 a 4041/25 pri Hoteli Alibaba v Humennom

  13.2 Zriadenie vecného bremena v prospech VSD a.s. Košice

  13.3 Zriadenie vecného bremena v prospech Slovenského futbalového zväzu, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava + príloha

  13.4 Prenájom časti pozemku CKN 6701 o výmere 477 m2 spôsobom hodným osobitného zreteľa

 14. Interpelácie poslancov
 15. Záver

Program XIX. zasadnutia MsZ dňa 18. 05. 2018

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 4. Ústna informácia o nových aktivitách a plánoch Nemocnice A. Leňa v Humennom
 5. Správa o plnení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za rok 2017 + príloha 1 + príloha 2
 6. Správa o vykonaní inventarizácie majetku,záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Mesta Humenné ku dňu 31. 12. 2017
 7. Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na 1.Humenskú a. s. + príloha
 8. Záverečný účet mesta za rok 2017 + textová časť + tabuľková časť
 9. Rozpočtové opatrenie mesta č. 1/2018 + príloha

  A:Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné

 10. Nájomné zmluvy pre športové kluby
 11. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov vnich na volebné obdobie 2018 – 2022
 12. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora / primátorky mesta Humenné na volebné obdobie 2018 –2022
 13. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na II. polrok 2018 + príloha
 14. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2018
 15. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Humenné na rok 2017 + príloha
 16. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2018 + "príloha"":[dow­nload.php?file=s02/sub/Z­astupite%C4%BEs­tvo-2018-XIX-material-16-pr%C3%ADloha]
 17. Informatívna správa o kontrole plnenia niektorých uznesení z MsZ v Humennom + príloha
 18. Majetkové veci

18.1. Zámer prenajať časť pozemku CKN 6701 o výmere 477 m2 spôsobom hodným osobitného zreteľa

18.2. Odpredaj pozemkov CKN 4041/42, 4041/43 a 4041/25 pri hoteli Alibaba v Humennom

18.3. Odpredaj elektro-energetického zariadenia pri skleníkoch v Lackovciach

18.4. Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a. s. Košice

18.5. Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a. s. Košice

18.6. Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a. s. Košice na ukončenú stavbu podzemného elektrického vedenia

18.7. Zriadenie vecného bremena v prospech VVS, a. s. Košice

19. Interpelácie poslancov

20. Záver

Program XVIII. zasadnutia MsZ dňa 21. 02. 2018

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 4. Dodatok č. 2 k Zásadám poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov karty Senior
 5. Zásady poskytovania jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné
 6. Plán investičných akcií mesta Humenné na rok 2018 + priloha
 7. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v znení neskorších úprav
 8. Dlhodobý prenájom pozemku CKN 4939/45 v Priemyselnom parku Guttmanovo spôsobom hodným osobitného zreteľa + príloha
 9. Návrh rozpočtu mesta Humenné na roky 2018 – 2020 – tabuľková časť
 10. Informatívna správa o vlastnom rozpočtovom opatrení č. 9, 10/2017 a vlastnom rozpočtovom opatrení č. 1/2017 (účelovo určené prostriedky)
 11. Cenník poskytovaných služieb 1. Humenská a.s. + príloha
 12. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné v správe SRaŠZ Humenné športovými klubmi v roku 2018
 13. Návrh na udelenie ocenení v športovej oblasti za rok 2017
 14. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na podporu športu pre športové kluby
 15. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2017 + príloha
 16. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie + príloha
 17. Informatívna správa o kontrole plnenia niektorých uznesení z MsZ v Humennom + príloha
 18. Prerokovanie upozornenia prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov č. Kd 173/17/7700–11 zo dňa 7. 9. 2017
 19. Informatívna správa o konaní a priebehu XXVIII. Humenského jarmoku a XXII. Humenských vianočných trhov
 20. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení názvov ulíc na území mesta Humenné + príloha
 21. Interpelácie poslancov
 22. Záver

Program XVII. zasadnutia MsZ dňa 24. 11. 2017

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 4. Zámer dlhodobo prenajať pozemok CKN 4939/45 v Priemyselnom parku Guttmanovo z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a informatívna správa o vlastných rozpočtových opatreniach + príloha
 6. Schválenie spolufinancovania mesta Humenné pre rozvojové projekty:

  A: Schválenie spolufinancovania mesta Humenné pre rozvojový projekt – Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kudlovská 11 v Humennom

  B: Schválenie spolufinancovania mesta Humenné pre rozvojový projekt – Rekonštrukcia telocvične ZŠ Laborecká 66 v Humennom

 7. Plán práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Plán práce Mestskej rady na I. polrok 2018 + príloha
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
 9. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2017 + príloha
 10. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení z MsZ v Humennom + príloha
 11. Doplnok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné
 12. Majetkové záležitosti:

  12.1 Odpredaj pozemku pred rodinným domom na Brestovskej ulici v Humennom + príloha

  12.2 Odpredaj pozemku pri rodinnom dome na Ulici osloboditeľov v Humennom + príloha

 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

Program XVI. zasadnutia MsZ dňa 31. 08 2017

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na Námestí slobody 1736/48 v Humennom
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 a informatívna správa o vlastnom rozpočtovom opatrení + príloha
 6. Predloženie žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné:

  A: Schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku pre projekt Rovnaký prístup k vzdelávaniu na ZŠ SNP 1,Humenné

  B: Schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku pre projekt Na Laboreckej úspešne spolu

  C: Schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku pre projekt Vzdelávanie pre všetkých na ZŠ Hrnčiarska Humenné

  D: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1–01 pre projekt ZŠ Kudlovská – škola pre všetkých

  E: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO4-SC421–2017–193 pre projekt Rekonštrukcia stokovej siete v lokalite Dubník-Gaštanová

 7. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2017 (správa bude zverejnená po prerokovaní mestským zastupiteľstvom)
 8. Majetkové záležitosti:

  8.1 Schválenie nájmu časti pozemku CKN 793/1 na udržiavacie účely z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  8.2 Schválenie prenájmu ihrísk na Ulici osloboditeľov v Humennom z dôvodov hodných osobitného zreteľa

  8.3 Obchodná verejná súťaž na odpredaj stavby a pozemkov na Lipovej ulici v Humennom + príloha 1 + príloha 2

 9. Interpelácie poslancov
 10. Záver

Program XV. zasadnutia MsZ dňa 28. 06 2017

1.Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov

4. Záverečný účet mesta za rok 2016 + tabuľková časť

5. A: Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 a informatívna správa o vlastných rozpočtových opatreniach + príloha

B: Rozpočtové opatrenie č. 2A/2017 Technických služieb mesta Humenné na rok 2017

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

7. Predloženie žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné:

A: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPKZP-PO4-SC431–2017–19 pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22, Humenné

B: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ-PO5–2017–1 pre projekt Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné

C: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO4-SC431–2017–16 pre projekt Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné

D: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPKZP-PO1-SC111–2017–23 pre projekt Podpora predchádzania vzniku BRKO na území mesta Humenné

8. Návrh na udelenie ocenení Mesta Humenné v roku 2017

9. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Mesta Humenné ku dňu 31. 12. 2016

10. Plán práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na II. polrok 2017 + prílohy

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017

12. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení z Mestského zastupiteľstva v Humennom zo dňa 05. 05. 2017 + priloha

13. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2017 + príloha

14. Majetkové záležitosti:
14.1 Návrh na schválenie zámeru nájmu časti pozemku mesta č. CKN 793/1 o výmere 376 m2 MUDr. Petrovi Sinajovi a Helene Sinajovej, rod. Horňákovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa na udržiavacie účely

15. Interpelácie poslancov

16. Záver

Program XIV. zasadnutia MsZ dňa 05. 05 2017

1.Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov

4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 + príloha

5. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch Mesta Humenné za rok 2016 + príloha

6. Predloženie žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné:

A: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO2-SC222–2016–13 pre projekt Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií

B: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO2-SC222–2016–13 pre projekt Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov

C: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO2-SC222–2016–13 pre projekt Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov

D: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO2-SC222–2016–13 pre projekt Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom

E: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ-PO6-SC611–2017–1 pre projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné

7. Všeobecne záväzné nariadenie o používaní ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície Humenné

8. Schválenie predsedu predstavenstva spoločnosti 1. Humenská a. s.

9. Doplnenie nových položiek Cenníka poskytovaných služieb SRaŠZ Humenné: poplatok za používanie tenisových kurtov a za zapožičanie tenisových rakiet

10. Informatívna správa k prijatému uzneseniu č. 124/2016 o zámene pozemkov medzi Mestom Humenné a Central Point s. r. o. Humenné

11. Informatívna správa k aktualizácii koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky

12. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

13. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2016 – 2017 – písomný materiál bude zverejnený po prerokovaní mestským zastupiteľstvom

14. Majetkové záležitosti:

14.1 Zriadenie vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a. s. Bratislava + príloha

14.2 Zriadenie vecného bremena v prospech VVS, a. s. Košice + príloha

14.3 Zriadenie vecného bremena v prospech VVS, a. s. Košice

14.4 Zmluva o postúpení práv a povinnosti stavebníka + príloha 1 + príloha 2

15. Interpelácie poslancov

16. Záver

 

Program XIII. zasadnutia MsZ dňa 13. 02 2017

1.Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov

4. Dodatok k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Humenné

5. Informatívna správa o vlastnom rozpočtovom opatrení č. 2/2016 a vlastnom rozpočtovom opatrení č. 9/2016

6. Informatívna správa o rozpočtových zmenách v príspevkových organizáciách zriadených mestom Humenné:

A: Informatívna správa o rozpočtových zmenách príspevkovej organizácie Technické služby mesta Humenné v roku 2016

B: Informatívna správa o vlastných rozpočtových zmenách Správy rekreačných a športových zariadení v roku 2016

C: Informatívna správa o vlastných rozpočtových zmenách Mestského kultúrneho strediska v roku 2016

7. Zvýšenie a rozšírenie príspevku pre seniorov – poberateľov príspevku na stravu a držiteľov KARTY SENIOR:

A: Dodatok ku Kartám výhod Humenčanov)

B: Dodatok k Zásadam poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov karty Senior

8. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 64/16/772–9 zo dňa 05. 10. 2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Humenné č. 60/2001 o prevádzkovom poriadku pešej zóny a doplnku č. 1 k VZN o prevádzkovom poriadku pešej zóny v meste Humenné

9. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 63/16/772–9 zo dňa 05. 10. 2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Humenné č. 133/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

10. Správa o plnení PHSR Mesta Humenné za rok 2016 + úvod prílohy + príloha

11. Všeobecne záväzné nariadenie o schválení doplnku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území Mesta Humenné

12. Návrh rozpočtu mesta a mestom zriadených organizácií na roky 2017 – 2019 – textová časť – tabuľková časť

13. Všeobecne záväzné nariadenie o schválení doplnku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

14. Všeobecne záväzné nariadenie o schválení doplnku k Prevádzkovému poriadku pohrebiska Mesta Humenné

15. Dotácie na podporu športu pre športové kluby a CVČ Dúha v Humennom

16. Osadenie „stolpersteinov“ obetiam holokaustu a pamätnej tabule „Obchod na korze“ – Ladislav Grosman

17. Predloženie žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné:

A: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO2-SC221–2016–10 pre projekt Zvýšenie kapacity materskej školy na Třebíčskej ulici v Humennom

B: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO2-SC221–2016–10 pre projekt Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej školy na ul. Dargovských hrdinov v Humennom

C: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO1-SC122–2016–15 pre projekt Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné

18. Návrh na udelenie ocenení v športovej oblasti za rok 2016

19. Doplnenie nových položiek Cenníka poskytovaných služieb v Správe rekreačných a športových zariadení v Humennom

20. Využívanie športových zariadení v majetku Mesta Humenné športovými klubmi v roku 2017

21. Rozšírenie živnostenských oprávnení Mestského kultúrneho strediska

22. Stanovenie prevádzkovej réžie pre Technické služby mesta Humenné

23. Informatívna správa o konaní a priebehu XXVII. Humenského jarmoku a XXI. Humenských vianočných trhov

24. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v roku 2016

25. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Humenné a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2016

26. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení MsZ zo dňa 18. 11. 2016

27. Interpelácie poslancov

28. Záver

 

Program XII. zasadnutia MsZ dňa 18. 11. 2016

1.Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné o používaní pyrotechnických výrobkov

5. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Humenné č. 130/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 52/16/7702 zo dňa 09. 08. 2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Humenné č. 122/2012 „Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Humenné“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné o schválení Prevádzkového poriadku pohrebiska mesta Humenné+ príloha 1 + príloha 2 + príloha 3

7. Účelová dotácia pre MHK Humenné

8. Rozpočtové opatrenia:

8.1 Informatívna správa o vlastnom Rozpočtovom opatrení č. 1/2016 a Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 + príloha

8.2 Rozpočtové opatrenie č. 4A/2016 Technických služieb mesta Humenné na rok 2016

9. Refinancovania doterajšieho úverového rámca

10. Plán investičných akcií na rok 2017 + príloha

11. Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2016 – 2022 + príloha)

12. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení MsZ v Humennom

13. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v roku 2016 + príloha

14.Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov pri kontrole vyúčtovania poskytnutej dotácie pre Slovenský Červený kríž – územný spolok Humenné

15. Plán kontrolnej činnosti HK a ÚHK na I. polrok 2017

16. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na I. polrok 2017 + príloha

17. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu na obdobie od 02. 11. 2015 do 29. 09. 2016

18. Majetkové záležitosti:

18.1 Odpredaj pozemku CKN 1678 o výmere 299 m2 pod stavbou pre SFZ + príloha

18.2 Prenájom parkovacích plôch spôsobom hodným osobitného zreteľa pred Karpatiou

18.3 Verejná obchodná súťaž na prenájom Domu smútku v Humennom, zastavaných plôch a nádvoria + príloha 1 + príloha 2

18.4 Návrh na vypracovanie znaleckého posudku stanovujúceho hodnotu obchodného podielu Mesta Humenné v obchodnej spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné so sídlom: Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné, IČO:36450031

19. Interpelácie poslancov

20. Záver

 

Program XI. zasadnutia MsZ dňa 25. 08. 2016

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 + príloha
 5. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č.Pd 50/16/7702–6 zo dňa 28.07.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 26/1996 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou
 6. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 51/16/7702–6 zo dňa 29. 07. 2016 proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 53/2000 Požiarny poriadok mesta Humenné
 7. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 49/16/7702–6 zo dňa 29.07.2016 pro­ti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 54/2000 o verejných kultúrnych podujatiach na území mesta Humenné, v znení doplnku č. 1 zo dňa 20.12.2005
 8. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 48/16/7702–6 zo dňa 26. 07. 2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 124/2013 o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný, o vodení psa a znečisťovaní verejného priestranstva na území mesta Humenné
 9. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 47/16/7702–6 zo dňa 26. 07. 2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 119/2012 o ochrane verejného poriadku
 10. Návrh na zrušenie VZN č. 56/2001, ktorým sa určuje Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti mesta Humenné
 11. Návrh na zrušenie VZN č. 72/2003 Program udržiavania pracovných návykov evidovaných nezamestnaných občanov formou vykonávania menších obecných služieb organizovaných ob­cou
 12. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ-PO6-SC613–2016–2 pre projekt Komunitné centrum Humenné
 13. Zmena v obsadení funkcie tajomníka komisie výstavby a územného plánovania MsZ
 14. Doplnenie Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska Humenné
 15. Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základná škola s materskou školou, Podskalka 58, Humenné
 16. Návrh na odpis pohľadávok voči 1. HFC Humenné spol. s r. o.
 17. Majetkové veci

17.1. Odpredaj pozemkov CKN 411/2, 537/5 a 537/4 o celkovej výmere 73 m² v areáli rodinného domu

17.2. Odpredaj pozemku EKN 1185 o výmere 126 m² pri rodinnom dome

17.3. Odpredaj pozemku CKN 1632/19 o výmere 20 m² pri prevádzke na Ulici osloboditeľov

17.4. Prenájom parkovacích plôch spôsobom hodným osobitného zreteľa

18. Interpelácie poslancov

19. Záver

 

Program X. zasadnutia MsZ dňa 14. 06. 2016

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 4. Záverečný účet Mesta Humenné za rok 2015 + tabuľky
 5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
 6. Úprava rozpočtu TS mesta Humenné na rok 2016
 7. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné
 8. A: Karty výhod Humenčanov

  B: Zásady poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov karty Seniora

 9. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Mesta Humenné ku dňu 31. 12. 2015
 10. Návrh na udelenie ocenení mesta Humenné v roku 2016
 11. Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestami Humenné /Slovenská republika/ a Vidnoje – Moskovská oblasť /Ruská federácia/
 12. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na II. polrok 2016 + príloha
 13. Voľba prísediaceho Okresného súdu v Humennom
 14. Predloženie žiadosti o získanie NFP vrátane spolufinancovania na projekt Materská škola v osade Podskalka
 15. Predloženie žiadosti o získanie NFP vrátane spolufinancovania na projekt Centrum na zhodnocovanie BRO v Humennom
 16. Správa o plnení zámerov a strategických cieľov PHSR mesta Humenné za rok 2015 + príloha
 17. Úprava výšky nájomného v nájomných bytoch na Komenského ul.
 18. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v roku 2016
 19. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2016
 20. Návrh na vymenovanie komisie na kúpu pozemkov
 21. Menovitý zoznam rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch k investičnej akcii „Rekonštrukcia chodníkov“, schválenej v Pláne investičných akcií Mesta Humenné na rok 2016 + tabuľka + uznesenie a dôvodová správa
 22. Majetkové veci:

  22. 1. Zriadenie vecného bremena na mestskom pozemku v prospech VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice – doplnok

  22. 2. Zriadenie vecného bremena na mestskom  pozemku v prospech Merkury Market Slovakia, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov

  22. 3. Zriadenie vecného bremena na mestských pozemkoch v prospech VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice

 23. Interpelácie poslancov
 24. Záver

 

Program IX. zasadnutia MsZ dňa 28. 04. 2016

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 4. Plán investičných akcií Mesta Humenné na rok 2016 + príloha
 5. Návrh na zverenie novovybudovanej kanalizácie v rámci stavby „Odkanalizovanie Brestovskej ulice v Humennom“ do prevádzkovania Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s + príloha 1 + príloha 2
 6. Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.100/2009 o opatrovateľskej služ­be
 7. Doplnok č. 1 k Zásadám poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov SENIOR KARTY
 8. Nájomné zmluvy pre športové kluby + príloha 1 + príloha 2 + príloha 3 + príloha 4 + priloha 5
 9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 a Informatívna správa o vlastnom rozpočtovom opatrení č. 12/2015 a vlastnom rozpočtovom opatrení č. 5/2015 + príloha
 10. Informatívna správa o rozpočtových zmenách v príspevkových organizáciách zriadených mestom Humenné:

  A: Informatívna správa o rozpočtových zmenách príspevkovej organizácie Technické služby mesta Humenné v roku 2015

  B: Informatívna správa o rozpočtových zmenách Mestského kultúrneho strediska v roku 2015 + príloha

  C: Informatívna správa o rozpočtových zmenách Správy rekreačných a športových zariadení Humenné v roku 2015

 11. Plat primátorky mesta Humenné
 12. Návrh na udelenie ocenení v športovej oblasti za rok 2015
 13. Dotácie na podporu mládežníckeho športu v roku 2016
 14. Doplnenie nových položiek Cenníka poskytovaných služieb v Správe rekreačných a športových zariadení v Humennom
 15. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2015 (správa bude zverejnená po prerokovaní mestským zastupiteľstvom v sekcii Kontrola)
 16. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Humenné za rok 2015 + príloha
 17. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Humennom + príloha
 18. Informatívna správa o konaní a priebehu XXVI. Humenského jarmoku a XX. Humenských vianočných trhoch
 19. Majetkové veci:

  19. 1. Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na Kudlovskej ulici v Humennom

  19. 2. Odpredaj pozemku CKN 4041/50 o výmere 245 m2 pri rodinnom dome

  19. 3. Zámena pozemkov medzi Mestom Humenné a Central Point s. r. o. Humenné

  19. 4. Schválenie obchodnej verejnej súťaže na správu, údržbu, aktualizáciu existujúceho mestského informačného systému a prenájom majetku mesta – stĺpy (ich časti) verejného osvetlenia, prístrešky MHD a pozemky vo vlastníctve mesta, za účelom inštalácie reklamných stavieb

 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver

 

Program VIII. zasadnutia MsZ dňa 29. 01. 2016

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
 5. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Humenné o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné č. 125/2013 + príloha
 6. Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Humenné o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné č. 102/2009
 7. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Humenné o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné č. 131/2015
 8. Návrh rozpočtu mesta a mestom zriadených organizácií na roky 2016–2018 + tabuľková časť
 9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025 + príloha
 10. Zásady spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovania účinkujúcich
 11. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na I. polrok 2016 + príloha
 12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2016
 13. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné športovými klubmi v roku 2016
 14. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPKZP-PO4-SC431–2015–6 (Zníženie energetickej náročnosti verejných budov)
 15. Zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom č. 25/2015 zo dňa 31. 03. 2015
 16. Majetkové veci

16. 1. Prenájom nebytového priestoru v budove MsÚ pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš

17. Interpelácie poslancov

18. Záver

 

Program VII. zasadnutia MsZ dňa 3. 11. 2015

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Zadanie pre vypracovanie Urbanistickej štúdie dopravného napojenia lokality IBV Dubník – I., II., III. etapa na Gaštanovú ulicu a Starinskú ulicu v Humennom + príloha
 5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 a informatívna správa o vlastných rozpočtových opatreniach č. 3/2015 a 4/2015
 6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné – doplnok č. 2 – uznesenie č. 74/2015 zo dňa 31. 8. 2015
 7. Informatívna správa o vykonaných následných finančných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v roku 2015 (správa bude zverejnená po prerokovaní mestským zastupiteľstvom v sekcii Kontrola)
 8. Ústna správa komisie na ochranu verejného záujmu
 9. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ
 10. Zmena uznesenia MsZ v Humennom č. 77 zo dňa 21. 12. 1999
 11. Majetkové veci

11.1.Odpredaj pozemkov pod garážami na Sídlisku pod Sokolejom vlastníkom garáží – 4. etapa

11.2.Odpredaj mestských pozemkov CKN 4041/44 o výmere 610 m2 a CKN 4041/45 o výmere 169 m2

11.3.Zámer mesta Humenné prenajať nebytový priestor v budove Mestského úradu v Humennom pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš spôsobom hodným osobitného zreteľa

11.4.Úprava výšky nájmu dlhodobo neobsadených nebytových priestorov

12. Interpelácie poslancov

13. Záver

 

Program VI. zasadnutia MsZ dňa 31. 08. 2015

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Humenné o zrušení Základnej školy s materskou školou internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským, Kudlovská 11, Humenné a jej súčastí, o zrušení Školskej jedálne, Družstevná 1472/16, ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné, o zriadení Materskej školy, Lesná 909/28, Humenné, o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Lesná 909/28, ako súčasť Materskej školy, Lesná 909/28, Humenné a o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné, ako súčasť Materskej školy Družstevná 1472/16, Humenné
 5. Zriaďovacia listina Materskej školy Lesná 909/28 Humenné a Dodatok č. 5
 6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
 7. Zrušenie uznesenia č. 386/2014 Mestského zastupiteľstva v Humennom
 8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné – doplnok č. 2
 9. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Humenné
 10. Vstup mesta Humenné do Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kra­ja
 11. Zmena v obsadení tajomníka finančnej komisie MsZ a tajomníka komisie správy majetku a podnikateľskej činnosti MsZ
 12. Ústna informácia primátorky mesta o udelení Ceny primátorky mesta Humenné
 13. Majetkové veci

13.1.Verejná obchodná súťaž na odpredaj akcií Prima banky Slovensko, a. s.

14. Interpelácie poslancov

15. Záver

Program V. zasadnutia MsZ dňa 29. 06. 2015

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Záverečný účet Mesta Humenné za rok 2014 + tabuľková časť + stanovisko HK
 5. Informatívna správa o vlastnom rozpočtovom opatrení č. 2/2015 a rozpočtové opatrenie č. 2/2015
 6. Doplnenie Plánu investičných akcií Mesta Humenné na rok 2015
 7. Návrh na udelenie ocenení mesta Humenné v roku 2015
 8. Využívanie športových zariadení v správe SRaŠZ Humenné športovými klubmi v roku 2015 a Cenník poskytovaných služieb v SRaŠZ Humenné + príloha
 9. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Mesta Humenné ku dňu 31. 12. 2014 + príloha
 10. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na II. polrok 2015 + príloha
 11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
 12. Určenie platu primátorky mesta Humenné
 13. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Humennom
 14. Porovnanie nájomných zmlúv zimných štadiónov a poskytovaných dotácií s inými porovnateľnými mestami
 15. Zlúčenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta
 16. Predloženie žiadosti o NFP a zabezpečenie spolufinancovania mesta Humenné na realizáciu projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Humenné
 17. Informatívna správa o vykonaných následných finančných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v roku 2015 (správa bude zverejnená po prerokovaní mestským zastupiteľstvom v sekcii Kontrola)
 18. Určenie výšky nájomného v svojpomocne postavených domoch na Podskalke
 19. Zmena v obsadení člena komisie pre riadenie realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné
 20. Majetkové veci

20.1.Obchodná verejná súťaž na odpredaj budovy súp. č. 1303 s pozemkami na Štúrovej ul. v Humennom

20.2. Schválenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemku CKN 1103/182 o výmere 1050 m2

20.3. Zámer mesta odpredať mestský pozemok CKN 4041/44 o výmere 610 m2 a pozemok CKN 4041/45 o výmere 169 m2

20.4. Zriadenie vecného bremena v prospech VVS, a. s. Košice

20.5. Návrh na odkúpenie pozemkov v lokalite Podskalka od správcu konkurznej podstaty úpadcu Agrokombinát Humenné

  21. Interpelácie poslancov

  22. Záver

Program IV. zasadnutia MsZ dňa 31. 03. 2015

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Doplnok č. 2 ku VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné
 5. Rozpočtové opatrenie č.1/2015 a informatívna správa o vlastných rozpočtových opatreniach mesta č. 12/2014 a 1/2015
 6. A: Informatívna správa o rozpočtových zmenách TS mesta Humenné v roku 2014

  B: Informatívna správa o rozpočtových zmenách MsKS Humenné v roku 2014 + príloha

  C: nformatívna správa o rozpočtových zmenách SRaŠZ Humenné v roku 2014

 7. A: Správa o plnení zámerov a strategických cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za rok 2014 + príloha

  B: Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2016 – 2022

 8. Zriaďovacia listina Technických služieb mesta Humenné
 9. Plán investičných akcií Mesta Humenné na rok 2015
 10. Návrh na udelenie ocenení v športovej oblasti za rok 2014
 11. Dotácie na podporu mládežníckeho športu pre športové kluby a CVČ Dúha v Humennom
 12. Prehľad priamych a nepriamych dotácií pre športové subjekty v meste Humenné za rok 2014
 13. Voľba predsedu komisie výstavby a územného plánovania MsZ
 14. Zmena v obsadení zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta
 15. Zmena funkčného obdobia členov orgánov a stanov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta
 16. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení MsZ v Humennom + príloha
 17. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Humenné za rok 2014 + príloha
 18. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Humenné + príloha

19. Správa o konaní a priebehu XXV. Humenského jarmoku a XIX. Humenských vianočných trhov

20. Návrh na zrušenie VZN č. 84/2005 o vykonávaní hromadnej deratizácie na území mesta Humenné

21. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné – zmeny

22. Majetkové veci

22.1.Odpis pohľadávky za prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody – MARSAB, s. r. o.

22.2. Schválenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj akcií Prima banky, a. s. + príloha

22.3. Odpredaj pozemku CKN 70/20 o výmere 76 m2 na Sídlisku Poľana

22.4. Odpredaj pozemku CKN 2660/77 o výmere 15 m2 na Mierovej ulici

22.5. Odpredaj pozemkov CKN 739/39 o výmere 41 m2 a CKN 739/40 o výmere 14 m2 na Orechovej ulici

22.6. Odpredaj pozemku CKN 5150/39 o výmere 25 m2 v ZO Brodok

22.7.Odpredaj pozemkov CKN 1103/201 o výmere 16 m2 a CKN 1103/199 o výmere 21 m2 v lokalite Tyršova

22.8. Odpredaj pozemkov pod garážami na Sídlisku pod Sokolejom vlastníkom garáží

22.9. Zriadenie vecného bremena v prospech VVS, a. s. Košice

  23. Interpelácie poslancov

  24. Záver

Program III. zasadnutia MsZ dňa 23. 01. 2015

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Návrh rozpočtu mesta a mestom zriadených organizácií na roky 2015 – 2017 + tabuľková časť
 5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení na území mesta Humenné + príloha
 6. Zásady poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov senior karty + príloha
 7. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na I. polrok 2015 + príloha MsZ + príloha MsR
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015
 9. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1–2014/01 ROP za účelom realizácie projektu Humenné – stavebné úpravy objektu GALÉRIA
 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2014 (správa bude zverejnená po prerokovaní mestským zastupiteľstvom v sekcii Kontrola)
 11. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Humennom
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver

 

Program II. zasadnutia MsZ dňa 16. 12. 2014

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
 5. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
 6. Zriadenie Mestskej rady v Humennom a voľba jej členov
 7. Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Humennom
 8. Schválenie účinkujúcich pri občianskych obradoch
 9. Voľba prísediacich Okresného súdu v Humennom
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

 

Program I. zasadnutia MsZ dňa 08. 12. 2014

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácia predsedníčky Miestnej volebnej komisie v Humennom o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a o výsledku voľby primátora mesta
 4. Zloženie sľubu primátorky mesta
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 7. Voľba návrhovej komisie
 8. Voľba mandátovej a volebnej komisie na volebné obdobie 2014 – 2018
 9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 03. 09. 2014

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov v meste Humenné pre voľby do orgánov samosprávy obcí v novembri 2014
 5. Koncepcia rozvoja Nemocnice A. Leňa Humenné, a. s. + príloha 1 + príloha 2
 6. Zmena Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií z radov neposlancov
 7. Informatívna správa o vykonaných následných finančných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie december 2013 – jún 2014 (správa bude zverejnená po prerokovaní mestským zastupiteľstvom v sekcii Kontrola)
 8. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení MsZ v Humennom
 9. Interpelácie poslancov
 10. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 23. 06. 2014

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Humennom
 5. Záverečný účet Mesta Humenné za rok 2013 + tabuľková časť
 6. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 10 ÚPN – SÚ Humenné + príloha
 7. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy č. OPŽP-PO1–14–1 za účelom realizácie projektu Odkanalizovanie ulice Brestovskej v Humennom))
 8. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 10/14/7702–7 zo dňa 12.3.2014 proti uzneseniu MsZ v Humennom č. 11/1991, bodu 1, zo dňa 5.4.1991, ktorým bola zriadená Mestská polícia v Humennom
 9. Doplnok č. 1 k Zásadám poskytovania príspevku na stravovanie v súlade so SENIOR KARTOU
 10. Zvýhodnené cestovné v Mestskej autobusovej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov mesta
 11. Doplnok č. 1 Cenníka poskytovaných služieb v SRaŠZ Humenné
 12. Rekonštrukcia sedadiel v divadelnej sále
 13. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2014 a informatívna správa o vlastných rozpočtových opatreniach č. 3/2014
 14. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Mesta Humenné ku dňu 31. 12. 2013
 15. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky mesta Humenné na II. polrok 2014
 16. Návrh na udelenie ocenení mesta v roku 2014
 17. Určenie platu primátorky mesta Humenné
 18. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora(-ky) na funkčné obdobie 2014 – 2018
 19. Petícia – Podskalka – komunitné centrum
 20. Majetkové veci
  1. Odpredaj pozemkov pod garážami na Sídlisku pod Sokolejom vlastníkom garáží
  2. Zámer mesta Humenné odpredať mestské pozemky firme KAISAR, s. r. o., Planckova l, Bratislava
  3. Zámer mesta Humenné odpredať mestské pozemky Petrovi Vysočanskému
 21. Interpelácie poslancov
 22. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 24. 03. 2014

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Návrh Zmien a doplnkov č.10 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné a návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Z a D č. 10 ÚPN – SÚ Humenné + príloha
 5. Odpredaj pozemkov Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
 6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o vyhradení miest na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
 7. Dotácie na podporu mládežníckeho športu pre športové kluby a CVČ Dúha v Humennom
 8. Návrh na udelenie ocenení v športovej oblasti za rok 2013
 9. Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1–2013/01 a 5 % spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov projektu Galérie mesta Humenné
 10. Realizácia projektu finančnej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – rekonštrukcia a modernizácia priestorov
 11. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Humenné na funkčné obdobie 2014 –2020
 12. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 7/14/7702–7 zo dňa 03.03.2014 proti VZN č. 93/2008 o Parku pri kaštieli v Humennom
 13. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 8/14/7702–7 zo dňa 06.03.2014 proti VZN č. 105/2010 – Zásady postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Humenné
 14. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 6/14/7702–7 zo dňa 04.03.2014 proti VZN č. 126/2013 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Humenné
 15. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na I. polrok 2014 + príloha
 16. Správa o plnení zámerov a strategických cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné za rok 2013 + príloha
 17. Schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2007 – 2013 do 31.12.2015
 18. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch s mestom Humenné za II. polrok 2013 + príloha
 19. Informatívna správa o zahraničných pracovných cestách poslancov MsZ a primátorky mesta za rok 2013 financovaných z rozpočtu mesta Humenné
 20. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení MsZ v Humennom + príloha
 21. Zmena v obsadení poslancov MsZ v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta
 22. Informatívna správa o konaní a priebehu XXIV. Humenského jarmoku a XVIII. Humenských vianočných trhov
 23. Majetkové veci

24. Interpelácie poslancov

25. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 10. 02. 2014

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Doplnenie Zásad poskytovania príspevku na stravovanie v súlade so SENIOR KARTOU + príloha
 4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Humenné na funkčné obdobie 2014 –2020
 5. Návrh na financovanie ďalších investičných akcií mesta Humenné v roku 2014 + príloha 2 + príloha 3
 6. Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Humenné + príloha
 7. Rozpočtové zmeny v roku 2013 a 2014
 • 2: Informatívna správa o rozpočtových zmenách príspevkových organizácií zriadených mestom Humenné v roku 2013 – TS + SRaŠZ + MsKS + príloha MsKS

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2013 (správa bude zverejnená po prerokovaní mestským zastupiteľstvom)

9. Majetkové veci

10. Interpelácie poslancov

11. Rôzne

12. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 02. 12. 2013

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Návrh rozpočtu mesta a mestom zriadených organizácií na roky 2014 – 2016 – textová časť + tabuľková časť)
 5. A: Rozpočtové opatrenie č. 6/2013

  B: Zmeny v rozpočte príspevkových organizácií mesta – TS mesta Humenné , SRaŠZ Humenné

 6. Plán investičných akcií mesta Humenné na rok 2014
 7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2014
 8. Investičný zámer na odkúpenie stavby so súpisným číslom 6199 na parc. č. 3352/5 na Komenského ul. v Humennom ako bytového domu s bytovými jednotkami pre potreby nájomného bývania a zámer na odkúpenie súvisiacich pozemkov a súvisiacej infraštruktúry
 9. Zásady poskytovania príspevku na stravovanie v súlade so senior kartou
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2014
 11. Správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach v roku 2013 – správa bude zverejnená po prerokovaní mestským zastupiteľstvom
 12. Zmena adresy sídla Základnej školy internátnej s vyučovacím jazykom ukrajinským s MŠ, Lesná 28, Humenné
 13. Majetkové veci

14. Interpelácie poslancov

15. Rôzne

16. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 31. 10. 2013

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Všeobecne záväzné nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Humenné
 5. A: Rozpočtové opatrenie č. 5/2013

  B: Rozpočtové opatrenie SRaŠZ ako príspevkovej organizácie mesta

 6. Karta výhod pre Humenčanov + príloha
 7. Správa rekreačných a športových zariadení – zosúladenie cenníka s kartou výhod pre Humenčanov
 8. Plnenie uznesenia č. 73/2011 z 30.08.2011 + príloha
 9. Zníženie energetickej náročnosti prevádzok SRaŠZ v Humennom
 10. A: Správa o plnení zámerov a strategických cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za rok 2012 + príloha

  B: Metodika tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2014 – 2020)

 11. Zásady odmeňovania členov účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach
 12. Zmena v obsadení zástupcu mesta v orgánoch obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta
 13. Majetkové veci

14. Interpelácie poslancov

15. Rôzne

16. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 30. 08. 2013

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. A: Výsledky hospodárenia mesta a mestom zriadených organizácií k 30. 06. 2013 + tabuľky

  B: Rozpočtové opatrenie č. 4/2013

 5. Doplnok č. 1 k VZN č. 125/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné
 6. Spolufinancovanie Mesta Humenné na realizáciu projektu Obnova pamätného cintoríra Padlí sovietskej armády v Humennom
 7. Návrh na udelenie ocenení v súlade so VZN č. 121/2012 o udeľovaní ocenení mesta Humenné
 8. A: Informatívna správa o vykonaných následných finančných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v roku 2013 – správa bude zverejnená po prerokovaní mestským zastupiteľstvom

  B: Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení MsZ v Humennom

 9. Majetkové veci

10. Interpelácie poslancov

11. Rôzne

12. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 24.6. 2013

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Záverečný účet mesta za rok 2012 + tabuľky
 5. Všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný
 6. Protest prokurátora proti VZN č. 118/2012 o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný, o vodení psa a znečisťovaní verejného priestranstva na území mesta
 7. Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné
 8. Prerokovanie návrhu menovitého zoznamu opráv miestnych komunikácií a chodníkov
 9. Doplnenie Plánu investičných akcií mesta Humenné na rok 2013 v časti „Projektové dokumentácie

10. Spolufinan­covanie mesta z vlastných zdrojov k projektu „eMesto Humenné“ v rámci výzvy Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ a informácia o realizovaných projektoch v roku 2013

11.

12. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Humenné ku dňu 31. 12. 2012

13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru HK na II. polrok 2013

14. Plány práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Humennom na II. polrok 2013 + "príloha

15.

16. Návrh na zmenu tajomníka komisie správy majetku a podnikateľskej činnosti MsZ

17. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Správy rekreačných a športových zariadení Humenné

18. Majetkové veci

19. Interpelácie poslancov

20. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 27.3. 2013

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Ústna informácia o vykonaných kontrolách v CVČ pôsobiacich na území mesta Humenné
 5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné + príloha
 6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
 7. Informatívna správa o rozpočtových opatreniach mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií riadených mestom v zmysle Zásad o pravidlách rozpočtového hospodárenia mesta
 8. Zmena uznesenia MsZ v Humennom č. 273/2013 zo dňa 25. 2. 2013
 9. Prerokovanie platu primátorky mesta Humenné

10.

11. Interpelácie poslancov
12. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 25.2. 2013

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Informatívna správa o postupe prác na obstarávaní Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné a podanie žiadosti o dotáciu na jeho spracovanie + príloha
 5. Prenájom Zimného štadióna v Humennom z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 6. Nájomné zmluvy pre športové kluby + prílohy – 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 67
 7. Dotácie na podporu mládežníckeho športu pre športové kluby a CVČ Dúha v Humennom
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru HK za rok 2012 – správa bude zverejnená až po prerokovaní mestským zastupiteľstvom + príloha
 9. Investičný zámer na odkúpenie stavby so súpisným číslom 1436 na parcele č. 3352/2 a stavby so súpisným číslom 6199 na parcele č. 3352/5 na Komenského ulici – upresnenie uznesení MsZ č. 209/2012 a č. 238/2012 + príloha
 10. Ústna informácia o spolupráci s partnerskými mestami za obdobie 2008 – 2012

11.

12. Informatívna správa o zahraničných pracovných cestách poslancov MsZ a primátorky mesta za II. polrok 2012

13. Plány práce Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Humennom na I. polrok 2013 + príloha)

14. Všeobecne záväzné nariadenie – Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Humenné! + príloha

15. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 86/2005 o chove a držaní hospodárskych zvierat na území mesta Humenné – zmena uznesenia 255/2012 zo dňa 26. 11. 2012)

16. Vyhodnotenie XXIII. humenského jarmoku a XVII. humenských vianočných trhov

17. Majetkové veci

18. Zmena v obsadení zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Humenné

19. Interpelácie poslancov
20. Záver

 

 

Program zasadnutia MsZ dňa 26.11. 2012

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Viacročný rozpočet mesta Humenné na roky 2013– 2015

5. Plán investičných akcií mesta Humenné na rok 2013

6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2012

7. Predloženie zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti 1. Humenská a s. a doplnenie orgánov spoločnosti + príloha

8. Analýza nákladov a výnosov z poskytovaných služieb v športových zariadeniach v správe SRaŠZ Humenné

9. Športové zariadenia mesta Humenné – využívanie športovými klubmi

10. Zámer prenajať Zimný štadión v Humennom z dôvodov hodných osobitného zreteľa + príloha + fotodokumentácia)

11. Zmena Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií z radov neposlancov

12. Všeobecne záväzné nariadenie o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné

13. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o prevádzkovom poriadku pešej zóny v meste Humenné

14. Prerokovanie protestu prokurátora OP Humenné č. Pd 68/12–7 zo dňa 20. 9. 2012 proti VZN č. 82/2005 o chove a držaní hospodárskych zvierat na území mesta Humenné

15. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2013

16. Informatívna správa o vykonaných následných finančných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v roku 2012

17. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení MsZ k 31. 10. 2012

18. Informatívna správa o zahraničných pracovných cestách poslancov MsZ a primátorky mesta za I. polrok 2012 + príloha

19. Správa o činnosti Televíznych káblových rozvodov, s. r. o. Humenné a o vedených súdnych sporoch

20. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch s mestom Humenné za I. polrok 2012

21. Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2007 – 2013

22. Ústna informácia o Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. Humenné

23. Majetkové veci

24. Interpelácie poslancov
25. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 12.10. 2012

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný, vodení psa a znečisťovaní verejného priestranstva
 5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o ochrane verejného poriadku
 6. Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení hazardných hier na území mesta Humenné + vyhodnotenie pripomienok
 7. Prerokovanie protestu prokurátora č. Kd 135/12–8 zo dňa 7.9.2012 proti VZN č. 115/2011 o predaji a používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Humenné
 8. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 70/12–7 zo dňa 17.09.2012 proti VZN č. 70/2002 o chove psov na území mesta Humenné v úplnom znení
 9. Prerokovanie protestu prokurátora Krajskej prokuratúry v Prešove Kd 136/12–8 zo dňa 7.9.2012 proti VZN č. 85/2005 o verejnom poriadku na území mesta Humenné v znení jeho doplnku č. 1 prijatého dňa 23.5.2011 na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Humenné
 10. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 114/2011 o obmedzení hazardných hier na území mesta Humenné
 11. Založenie akciovej spoločnosti so 100 percentnou účasťou mesta
 12. Verejná obchodná súťaž na prenájom Domu smútku v Humennom, zastavaných plôch a nádvoria
 13. Nájomné za prenájom energetických zariadení mesta na rok 2012 a použitie finančných prostriedkov na investície za rok 2012
 14. Žiadosť Ministerstva ŽP SR o vrátenie finančných prostriedkov v rámci projektu: Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom
 15. Rozpočtové opatrenie č. 5/2012
 16. Zmena rozpočtu Technických služieb mesta Humenné na rok 2012
 17. Dofinancovanie naviac prác na stavbe Stavebné úpravy zastrešenia viacúčelovej budovy futbalového štadióna na Chemlonskej ulici v Humennom
 18. Investičný zámer na odkúpenie stavby so súpisným číslom 1436 na parcele č. 3352/2 a stavby so súpisným číslom 6199 na parcele č. 3352/5 na Komenského ulici v Humennom ako bytového domu s bytovými jednotkami pre potreby nájomného bývania a zámer na odkúpenie súvisiacich pozemkov a súvisiacej infraštruktúry – predloženie výkazu výmer rekonštrukčných prác v zmysle uznesenia MsZ č. 208/2012
 19. Prenájom nebytových priestorov v budove Mestského úradu v Humennom pre Spoločný obecný úrad Ptičie – spôsobom hodným osobitného zreteľa
 20. Zriadenie vecného bremena na mestskom pozemku v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice – uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre účely stavebného povolenia
 21. Interpelácie poslancov
 22. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 09.08.2012

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5. Investičný zámer na odkúpenie stavby so súpisným číslom 1436 na parcele č. 3352/2 a stavby so súpisným číslom 6199 na parcele č. 3352/5  na Komenského ulici v Humennom ako bytového domu s bytovými jednotkami pre potreby nájomného bývania vrátane zámeru na odkúpenie súvisiacich pozemkov a súvisiacej infraštruktúryk
 6. A: Výsledky hospodárenia mesta a ním zriadených organizácií k 30. 6. 2012 + tabuľková časť

  B: Rozpočtové opatrenie č. 4/2012

  C: Žiadosť o dotáciu pre Mládežnícky hokejový klub Humenné na činnosť hokejových mládežníckych družstiev a žiadosť o dotáciu pre CVČ Dúha v Humennom na činnosť  futbalových mládežníckych družstiev

 7. Návrh na úpravu cestovného v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné
 8. Zabezpečenie finančného krytia projektových dokumentácií pre projekty „Centrum partnerskej spolupráce“ a „Komunitné centrum v osade Podskalka Humenné“
 9. Návrh na vymenovanie riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Humennom
 10. Prerokovanie žiadosti Bytového družstva Humenné o delegovanie iného zástupcu ako člena valného zhromaždenia Televíznych káblových rozvodov, s. r. o. Humenné
 11. Majetkové veci
  1. Prenájom nebytového priestoru v budove Mestského úradu v Humennom pre Spoločný obecný úrad Ptičie spôsobom hodným osobitného zreteľa
  2. Verejná obchodná súťaž na odpredaj 56-tich pozemkov na výstavbu garáží na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom v jestvujúcom garážovom areáli
  3. Žiadosť o zníženie nájomného pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č.12 Humenné na výšku 1 € v budove Mestského úradu v Humennom
  4. Žiadosť o zníženie platenia nájomného v bufete na Detskej poliklinike v Humennom v mesiacoch júl a august za symbolické 1 €
  5. Žiadosť o zníženie platenia nájomného za prenájom ŠJ, školskej kuchyne a skladu v objekte Základnej školy internátnej s MŠ Lesná 28 v Humennom za 1 € v období letných prázdnin pre nájomcu Helena Kirešová, Mierová 68 v Humennom
  6. Zriadenie vecného bremena resp. odkúpenie pozemku v prospech mesta Humenné pod časťou miestnej komunikácie v lokalite Záhradná ulica
 12. Interpelácie poslancov
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 18.6.2012

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Záverečný účet mesta za rok 2011

  Textová časť (formát DOC, veľkosť 1,3 MB)

  Tabuľková časť (formát XLS, veľkosť 530,5 kB)

  Stanovisko hlavnej kontrolórky (formát DOC, veľkosť 146,5 kB)

 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 (formát DOC, veľkosť 148,0 kB)
 6. Doplnok č. 3 k VZN č.96/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné (formát DOC, veľkosť 125,0 kB)
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2012 (formát DOC, veľkosť 107,5 kB)
 8. Informatívna správa o vykonaných následných finančných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v roku 2012
 9. Správa o plnení zámerov a strategických cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za rok 2011 (formát DOC, veľkosť 106,0 kB)

  Príloha (formát XLS, veľkosť 133,5 kB)

 10. Organizačné otázky
  1. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Humennom k 18.6.2012 (formát DOC, veľkosť 200,0 kB)

   Príloha (formát XLS, veľkosť 14,0 kB)

  2. Zmena prísediaceho Okresného súdu v Humennom (formát DOC, veľkosť 112,5 kB)
  3. Rozdelenie dotácií pre športové kluby – zmena uznesenia MsZ č. 158/2012 zo dňa 14.3.2012 (formát DOC, veľkosť 102,0 kB)
  4. Návrh na udelenie ocenení v zmysle VZN č. 83/2005 v roku 2012 (formát DOC, veľkosť 105,5 kB)
 11. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Humenné (formát DOC, veľkosť 101,0 kB)
 12. Plán opráv a údržby bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné na rok 2012 – doplnenie (formát DOC, veľkosť 104,0 kB)
 13. Majetkové veci
  1. Odpredaj mestského pozemku CKN 4115/4 o výmere 129 m2 za účelom zriadenia odstavných a parkovacích plôch z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Chemkostav Humenné, a.s., Štefánikova 18, Humenné (formát DOC, veľkosť 103,5 kB)
  2. Odpredaj úsekového odpojovača od distribučnej sústavy pre Separačný dvor na Sninskej ul. v Humennom (formát DOC, veľkosť 104,0 kB)
  3. Zmena uznesenia č. 184/2012 zo dňa 2.4.2012 k Ponuke majetku štátu obci v zmysle § 8a ods. 8 zákona č. 278/1993 Z.z. – odkúpenie 3-izbového bytu na Puškinovej ul. 2 v Humennom (formát DOC, veľkosť 99,0 kB)
  4. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Mesta Humenné k 31.12.2011 (formát DOC, veľkosť 169,0 kB)
  5. Schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove Mestského úradu v Humennom pre Spoločný obecný úrad Ptičie – spôsobom hodným osobitného zreteľa (formát DOC, veľkosť 101,0 kB)
 14. Interpelácie poslancov
 15. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 2.4.2012

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Doplnok č. 1 k VZN č. 97/2008 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 5. Aktualizácia Územného plánu mesta Humenné – Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti ÚPN SÚ Humenné a návrh na obstaranie jeho Zmien a doplnkov č. 10
 6. Dofinancovanie naviac prác na stavbe Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina za rok 2011
 7. Dofinancovanie naviac prác na stavbe Stavebné úpravy Základnej školy J. Švermu v Humennom
 8. Prerokovanie výšky dotácie navrhnutej sociálnou komisiou MsZ na projekty realizované v roku 2012 v zmysle VZN č. 92/2008
 9. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky mesta Humenné
 10. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch s mestom Humenné za II. polrok 2011
 11. Ústna informácia o rozpočtových opatreniach mesta v roku 2012 bez schválenia v MsZ
 12. Majetkové veci
  1. Zámer mesta Humenné na odpredaj mestského pozemku CKN 4115/4 o výmere 129 m2 za účelom zriadenia odstavných a parkovacích plôch z dôvodu osobitného zreteľa pre Chemkostav, a. s. Štefánikova 18, Humenné
  2. Odpredaj pozemku CKN 70/17 o výmere 74 m2 CKN 70/16 o výmere 36 m2 pre Helenu a Júliusa Dadových
  3. Prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Laborecká pre Súkromnú základnú umeleckú školu Laborecká 66 v Humennom ako prípad hodný osobitného zreteľa
  4. Odpredaj pozemkov pre spoločnosť Radlest, s. r. o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava
  5. Informatívna správa o uzatvorených zmluvách o prenájme pozemkov pre účely zriadenia prístupov do budov na podnikateľské účely za II. polrok 2011
  6. Informatívna správa o konaní a priebehu XVI. humenských vianočných trhov
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 14.3.2012

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Dodatky k zriaďovacím listinám materských škôl a Základnej školy Pugačevova 7
 5. Zriaďovacia listina Technických služieb mesta Humenné – úplné znenie po zapracovaní dodatkov
 6. Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK zarok 2011
 7. Návrh na určenie platu primátorky mesta a hlavnej kontrolórky mesta
 8. Majetkové veci
  1. Zámer mesta Humenné na odpredaj pozemkov pre spoločnosť Radlest, s. r. o. Radlinského 2, 811 07 Bratislava a zriadenie odplatného vecného bremena
  2. Ročné zúčtovanie služieb za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta za rok 2011
  3. Prenájom ďalších nebytových priestorov v objekte ZŠ Laborecká pre Súkromnú základnú umeleckú školu Laborecká 66 v Humennom ako prípad hodný osobitného zreteľa + príloha
  4. Prerušenie platenia nájomného v bufete na Zimnom štadióne v Humennom v messiacoch apríl až august ako prípad hodný osobitného zreteľa
  5. Odpredaj pozemku CKN 5381/295 o výmere 157 m2 pre Jozefa Brehovského a manželku
  6. Odpredaj pozemku CKN 5381/303 o výmere 160 m2 pre Andreja Macka a manželku
  7. Odpredaj pozemku CKN 5381/281 o výmere 150 m2 pre MUDr. Andreja Jačanina a manželku
  8. Odpredaj pozemku CKN 3739 o výmere 138 m2 pre firmu GRIFFA, s. r. o. Brestovská 5217/119, Humenné
  9. Odpredaj pozemku CKN 739/38 o výmere 449 m2 pre Ing. arch. Andreja Roháča a manželku
  10. Odpredaj pozemku CKN 4370/902 o výmere 3 m2 pre Jozefa Steranku a manželku
 9. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 27.1.2012

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Investičné akcie mesta Humenné na rok 2012 + príloha
 5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné
 6. Založenie a vstup mesta Humenné do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
 7. Zmeny v obsadení zástupcov mesta v orgánoch obchodných organizácií s majetkovou účasťou mesta
 8. Návrh na zrušenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj siedmich pozemkov na výstavbu garáží na Sídlisku III. v Humennom a návrh na vyhlásenie novej verejnej obchodnej súťaže
 9. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 15.12.2011

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2012
 5. Viacročný rozpočet mesta Humenné na roky 2012 –2014 – textová časť + tabuľková časť
 6. Návrh na úpravu rozpočtu TS mesta Humenné
 7. Dofinancovanie rekonštrukcie verejných WC na južnej časti Námestia slobody v Humennom – vnútorná elektrická inštalácia
 8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné + príloha
 9.  
  1. Pasportizácia budov a stavieb vo vlastníctve mesta Humenne + prílohy CVČ mesto MSdarg MSdruz MSduch MsKS MSkudl MSMier MSOslo MSPart MSTreb MSTyrs MSŠtef SRaSZ SSS TS ZSDarg ZSHrn ZSKudl ZSLab ZSLes ZSPodskalka ZSPugac ZSSNP ZSSver ZUS
  2. Plán opráv a údržby bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné na rok 2012 + bytový fond + nebytové priestory
 10. Plány práce MsR a MsZ v Humennom na I. polrok 2012
 11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2012
 12. Správa o vykonaných následných finančných kontrolách hlavnej kontrolórky a ÚHK v roku 2011 + príloha
 13. Informácia o realizácii investičných akcií mesta Humenné v roku 2011
 14. Informatívna správa o kontrole plnenia prijatých uznesení MsZ v Humennom
 15. Majetkové veci
  1. Odpredaj pozemku pre Martina Carika
  2. Odpredaj pozemku pre Ing. arch. Andreja Semanca a manželku
  3. Odpredaj pozemku pre Máriu Zembovú
  4. Prenájom nebytových priestorov v budove kúpaliska pre Bc. Jaroslava Paceka
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 05.12.2011

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Informatívna správa o návrhu zmluvy k úverovému rámcu Mesta Humenné
 5. Zmluva na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave dodatok č. 6
 6. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Humenné
 7. Záver

 

Program zasadnutia MsZ dňa 09.11.2011

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Zásady o pravidlách rozpočtového procesu mesta Humenné
 5.  
  1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2011
  2. Zmena rozpočtu SRaŠZ v Humennom na rok 2011
 6. Všeobecne záväzné nariadenie o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Humenné
 7. Všeobecne záväzné nariadenie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene na území mesta Humenné
 8. Informácia o zákone č. 228/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a návrh Všeobecne záväzného nariadenia o obmedzení hazardných hier na území mesta Humenné
 9. Všeobecne záväzné nariadenie o predaji a používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Humenné
 10. Doplnok č. 1 k VZN č. 95/2008 – Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste – Zeleninové trhovisko, Ševčenkova ul., Humenné
 11. Informatívna správa o materských školách, základných školách, ZUŠ a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné po zbere údajov
 12. Zabezpečenie financovania rekonštrukcie strechy na polyfunkčnom objekte pri futbalovom štadióne v Humennom
 13. Správa Najvyššieho kontrolného úradu o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu + príloha
 14. Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom v bytovom dome Podskalka 1776/18,19
 15. Informácia o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa na všetky akcie vo Vecnom pláne opráv a údržby bytového fondu a vo Vecnom pláne opráv a údržby nebytových priestorov
 16. Informatívna správa o kontrole plnenia prijatých uznesení MsZ v Humennom
 17. Návrh Dohody o spolupráci medzi mestom Humenné a mestom Užhorod (s výhľadom možnosti podávania spoločných projektov)
 18. Majetkové veci
  1. Prehľad o voľných pozemkoch na výstavbu garáží na Sídl. III. a návrh na ich odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže
  2. Odpredaj pozemkov KNC 3088/7 na KNC 3088/8 pre firmu BREKY, s. r. o. Humenné
  3. Odpredaj nebytového priestoru na Nemocničnej ul. 1442 pre Agátu Krivjančinovú, Kochanovce 50
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Záver

 

Materiál na rokovanie do MsZ dňa 30.08.2011

 

Materiál na rokovanie do MsZ dňa 24.06.2011

 

Materiál na rokovanie do MsZ dňa 23.05.2011

 

Materiál na rokovanie do MsZ dňa 28.02.2011

 

Materiál na rokovanie do MsZ dňa 22.09.2010

« späť

aktualizácia: 19.08.2021 | počet zobrazení: 84242

Počet návštev od 18.09.2011: 4071036
Počet návštev dnes: 1464
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie