Samospráva mesta » Mestské zastupiteľstvo » Zasadnutia MsZ » Uskutočnené zasadnutia MsZ « späť

Uskutočnené zasadnutia MsZ

dátum aktualizácie: 02.04.2024 | počet zobrazení: 58 890

Prečítať nahlas

USKUTOČNENÉ ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Videozáznamy z MsZ

Zasadnutia MsZ – volebné obdobie 2022 – 2026


Zasadnutia MsZ – 2024


IX. zasadnutie MsZ – 06.03. 2024

pozvánka

oznámenie

všeobecne záväzné nariadenia č. 196/2024 – 197/2024

uznesenia č. 136– 148/2024

hlasovanie

zápis


VIII. zasadnutie MsZ – 12.01. 2024 – pokračovanie 16.01.2024

pozvánka

oznámenie

oznámenie o pokračovaní

uznesenia č. 134/2024

uznesenie č. 135/2024

hlasovanie

zápis

Zasadnutia MsZ – 2023


VII. zasadnutie MsZ – 13.12. 2023

pozvánka

oznámenie

uznesenia č. 115/2023 – 133/2023

hlasovanie

zápis

VI. zasadnutie MsZ – 08.11. 2023

pozvánka

oznámenie

všeobecne záväzné nariadenia č. 193/2023 – 195/2023

uznesenia č. 97/2023 – 114/2023

hlasovanie

zápis


V. zasadnutie MsZ – 16.08. 2023

pozvánka

oznámenie

všeobecne záväzné nariadenia

uznesenia č. 84/2023 – 96/2023

hlasovanie

zápis

IV. zasadnutie MsZ – 31.05. 2023

pozvánka

oznámenie

všeobecne záväzné nariadenia

uznesenia č. 62/2023 – 83/2023

hlasovanie

zápis

III. zasadnutie MsZ – 01.03. 2023

pozvánka

oznámenie

všeobecne záväzné nariadenia

uznesenia č. 32/2023 – 61/2023

hlasovanie

zápis


Zasadnutia MsZ – 2022


II. zasadnutie MsZ – 14. 12. 2022

pozvánka

všeobecne záväzné nariadenia

uznesenia č. 6/2022 – 31/2022

hlasovanie

zápis


ustanovujúce I. zasadnutie MsZ – 23. 11. 2022

pozvánka

oznámenie

uznesenia č. 1/2022 – 5/2022

hlasovanie

zápis

Zasadnutia MsZ – volebné obdobie 2018 – 2022


Zasadnutia MsZ – 2022


XXVIII. zasadnutie – 24.08.2022

pozvánka

oznámenie

VZN č. 184/2022

uznesenia č. 528/2022 – 543/2022

hlasovanie

zápis


XXVII. zasadnutie – 30.06.2022

pozvánka

oznámenie

uznesenia č. 521/2022 – 527/2022

hlasovanie

zápis


XXVI. zasadnutie – 25.05.2022

pozvánka

oznámenie

VZN č. 181/2022 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Humenné

VZN č. 182/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné

VZN č. 183/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení neskorších predpisov

uznesenia č. 495/2022 – 520/2022

hlasovanie

zápis


XXV. zasadnutie – 02.03.2022

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutia

uznesenia č. 471/2022 – 494/2022

hlasovanie

zápis


XXIV. zasadnutie – 21.01.2022

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutia

uznesenia č. 464/2022 – 470/2022

hlasovanie

zápis


Zasadnutia MsZ – 2021


XXIII. zasadnutie – 15.12.2021

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutia

uznesenia č. 431/2021 – 464/2021

hlasovanie

zápis


XXII. zasadnutie – 11.10.2021

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutia

uznesenia č. 416/2021 – 430/2021

hlasovanie

zápis


XXI. zasadnutie – 18.08.2021

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutia

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie č. 175/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.163/2020 o školských obvodoch pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

Všeobecné záväzné nariadenie č. 176/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení VZN č. 172/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

Všeobecné záväzné nariadenie č. 177/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné

uznesenia č. 396/2021 – 415/2021

hlasovanie

zápis


XX. zasadnutie – 22.06.2021

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutia

uznesenia č. 394/2021 – 296/2021

hlasovanie

zápis


XIX. zasadnutie – 28.05.2021 – pokr. 09.06.2021

pozvánka – 28.05.2021

oznámenie o konaní zasadnutia – 28.05.2021

pozvánka – 09.06.2021

oznámenie o konaní zasadnutia – 09.06.2021

uznesenia č. 392/2021 – 393/2021

hlasovanie

zápis


XVIII. zasadnutie – 19.05.2021

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutia

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 171/2021 o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 172/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 173/2021 o vylepovaní plagátov v meste Humenné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 174/2021 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Humenné

uznesenia č. 364/2021 – 391/2021

hlasovanie

zápis


XVII. zasadnutie – 10.03.2021

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutie

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 168/2021 o evidencii pamätihodnosti mesta Humenné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 169/2021 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Humenné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 170/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

uznesenia č. 338/2021 – 363/2021

hlasovanie

zápis


Zasadnutia MsZ – 2020


XVI. zasadnutie – 16.12.2020

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 167/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné

uznesenia č. 318/2020 – 337/2020

hlasovanie

zápis + príloha č.1 + príloha č. 2


XV. zasadnutie – 18.11.2020

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 165/2020, ktorým sa mení VZN č. 162/2020, ktorým sa mení VZN č. 159/2019, ktorým sa mení VZN č. 131/2015 o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 166/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Humenné č. 160/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Humenné

uznesenia č. 294/2020 – 317/2020

hlasovanie

zápis


XIV. zasadnutie – 26.08.2020

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutie

uznesenia č. 274/2020 – 293/2020

hlasovanie

zápis


XIII. zasadnutie – 24.06.2020 a 29.06.2020

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutie – 24.06.2020

oznámenie o pokračovaní zasadnutí – 29.06.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 164/2020 o zrušení Výdajnej školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné a zriadení Školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné

uznesenia č. 240/2020 – 255/2020 zo dňa 24.06.2020

uznesenia č. 256/2020 – 273/2020 zo dňa 29.06.2020

hlasovanie zo dňa 24.06.2020

hlasovanie zo dňa 29.06.2020

zápis zo dňa 24.06.2020

zápis zo dňa 29.06.2020


XII. zasadnutie MsZ – 17.04.2020 a 24.04.2020

pozvánka

oznámenie o konaní zasadnutia – 17.04.2020

oznámenie o pokračovaní zasadnutia – 24.04.2020

Všeobecne záväzné nariadenia č. 162/2020, ktorým sa mení VZN mesta Humenné č. 159/2019, ktorým sa mení VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v znení neskorších úprav

Všeobecne záväzné nariadenie č. 163/2020 o školských obvodoch č. 163/2020 o školských obvodoch pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

uznesenia č. 231/2020 – 236/2020 zo 17.04.2020

uznesenia č. 237/2020 – 239/2020 z 24.04.2020

hlasovanie zo dňa 17.04.2020 a 24.04.2020

zápis 17.04.2020 a 24.04.2020


XI. zasadnutie MsZ – 12.02.2020

pozvánka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 161/2020 mesta Humenné, ktorým sa mení VZN č. 142/2017 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na Námestí slobody 1736/48 v Humennom

uznesenia č. 213/2020 – 230/2020

príloha k uzneseniu č. 214/2020

príloha k uzneseniu č. 216/2020

príloha k uzneseniu č. 217/2020

hlasovanie

zápis

Zasadnutia MsZ – 2019


X. zasadnutie MsZ – 11.12.2019

pozvánka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 159/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 160/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Humenné

uznesenia č. 182/2019 – 212/2019

príloha k uzneseniu č. 189/2019

príloha k uzneseniu č. 195/2019

príloha č.1 k uzneseniu č. 196/2019 + príloha č.2 k uzneseniu č. 196/2019

príloha k uzneseniu č. 199/2019

príloha k uzneseniu č. 202/2019

príloha k uzneseniu č. 204/2019

príloha k uzneseniu č. 205/2019

hlasovanie

zápis

IX. zasadnutie MsZ – 23.10.2019

pozvánka

uznesenia č. 148/2019 – 150/2019 + príloha k uzneseniu č. 150/2019

uznesenia č. 151/2019 – 153/2019

uznesenie č. 154/2019 + Pozastavenie výkonu uznesenia č. 154/2019

uznesenia č. 155/2019 + 156/2019 + Oznámenie o oprave chyby v písaní v uznesení č. 156/2019

uznesenia č. 157/2019 – 181/2019

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Humenné + Odôvodnenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 154/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 134/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 155/2019 o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií a osobitného užívania verejného priestranstva na území mesta Humenné

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 156/2019 o výkone taxislužby na území mesta Humenné

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 157/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 77/2003 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na pozemných komunikáciách, parkoviskách a verejných priestranstvách na území mesta Humenné v platnom znení

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné + príloha

hlasovanie

zápis

VIII. zasadnutie MsZ – 21.08.2019

pozvánka

uznesenia č. 125/2019 – 147//2019

príloha k uzneseniu č. 125/2019

príloha k uzneseniu č. 134/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Humenné – príloha

hlasovanie

zápis


VII. zasadnutie MsZ – 11.07.2019

pozvánka

uznesenia č. 122 – 124

Všeobecne záväzné nariadenie č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

hlasovanie

zápis


VI. zasadnutie MsZ – 19.06.2019 a 24.06.2019

pozvánka

uznesenia č. 85/2019 – 103/2019

príloha k uzneseniu č. 93/2019

príloha k uzneseniu č. 94/2019

príloha k uzneseniu č. 95/2019

uznesenia č. 104/2019 – 121/2019

príloha k uzneseniu č. 104/2019 Plán práce MsR v Humennom na II. polrok 2019 Plán práce MsZ v Humennom na II. polrok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 150/2019 o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné

hlasovanie

zápisV. zasadnutie MsZ – 10.04.2019

pozvánka

uznesenia č. 75/2019 – 84/2019

príloha k uzneseniu č. 72/2019

príloha k uzneseniu č. 74/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 149/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 87/2006 o podmienkach, finančných príspevkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

hlasovanie

zápisIV. zasadnutie MsZ – 27. 02. 2019

pozvánka

uznesenia č. 43/2019 – 64/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 146/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č.4 k Územného plánu zóny Pod Sokolejom Hunenné + Príloha č. 1 + Príloha č.2

Všeobecne záväzné nariadenie č. 147/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení neskorších úprav

Všeobecne záväzné nariadenie č. 148/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné v znení zmien a doplnkov

hlasovanie

zápisIII. zasadnutie MsZ – 30. 01. 2019

pozvánka

uznesenia č. 18/2019 – 42/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 145/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 131/2015 o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v znení neskorších úprav

hlasovanie

zápisZasadnutia MsZ – 2018


II. zasadnutie MsZ – 20. 12. 2018

pozvánka

uznesenia č. 1/2018 – 17/2018

príloha k uzneseniu č. 10/2018

prílohy k uzneseniu č.11/2018

príloha k uzneseniu č. 12/2018

hlasovanie

zápisustanovujúce I. zasadnutie MsZ – 10. 12. 2018

pozvánka

zápisZasadnutia MsZ – volebné obdobie 2014 – 2018


Zasadnutia MsZ – 2018


XX. zasadnutie MsZ – 17. 08. 2018

pozvánka

uznesenia č. 311/2018 – 331/2018

príloha č. 1 k uzneseniu č. 319/2018)

hlasovanie

zápis

videozáznam


XIX. zasadnutie – 18. 05. 2018

pozvánka

uznesenia 288/2018 – 310/2018

príloha č. 1 k uzneseniu č. 292/2018

hlasovanie

zápis


XVIII. zasadnutie – 21. 02. 2018

pozvánka

uznesenia 272/2018 – 287/2018

všeobecne záväzné nariadenia č. 143/2018

všeobecne záväzné nariadenia č. 144/2018

hlasovanie

zápis

videozáznamZasadnutia MsZ – 2017XVII. zasadnutie – 24. 11. 2017

pozvánka

uznesenia č- 260/2017 – 271/2017

príloha k uzneseniu č. 262/2017

príloha č. 1 k uzneseniu č. 265/2017

príloha č. 1 k uzneseniu č. 265/2017

príloha k uzneseniu č. 269/2017

hlasovanie

zápis


XVI. zasadnutie – 31. 08. 2017

pozvánka

uznesenia č. 247/2017 – 259/2017

príloha k uzneseniu č. 259/2017

všeobecne záväzné nariadenia – znenie VZN

hlasovanie

zápis


XV. zasadnutie – 28. 06. 2017

pozvánka

uznesenia č. 230/2017 – 246/2017

príloha k uzneseniu č. 232/2017

všeobecne záväzné nariadenia – znenie VZN

hlasovanie

zápis


XIV. zasadnutie – 05. 05. 2017

pozvánka

uznesenia č. 211/2017 – 229/2017

príloha k uzneseniu č. 211/2017

všeobecne záväzné nariadenia – znenie

hlasovanie

zápis


XIII. zasadnutie – 13. 02. 2017

pozvánka

uznesenia č. 183/2017 – 210/2017

všeobecne záväzné nariadenia

hlasovanie

zápis


Zasadnutia MsZ – 2016XII. zasadnutie – 18. 11. 2016

pozvánka

uznesenia č. 166/2016 – 182/2016

príloha k uzn. č. 168/2016

príloha k uzn. č. 171/2016

príloha k uzn. č. 176/2016

príloha k uzn. č. 177/2016

hlasovanie

zápis


XI. zasadnutie – 25. 08. 2016

pozvánka

uznesenia č. 149/2016 – 165/2016

príloha k uzn. č. 149/2016

hlasovanie

zápis


X. zasadnutie – 14. 06. 2016

pozvánka

uznesenia č. 127/2016 – 148/2016

príloha k uzn. č. 128/2016

hlasovanie

zápis


IX. zasadnutie – 28. 04. 2016

pozvánka

uznesenia č. 105/2016 – 126/2016

príloha k uzn. 108/2016

príloha k uzn. 110/2016

hlasovanie

zápis


VIII. zasadnutie – 29. 01. 2016

pozvánka

uznesenia č. 94/2016 – 104/2016

hlasovanie

zápis

https://www.humenne.sk/…Z_260116.mp4 – záznam v čase 05:22:00 hod. – 05:42:42 hod.Zasadnutia MsZ – 2015VII. zasadnutie – 3. 11. 2015

pozvánka

uznesenia č. 82/2015 – 93/2015

hlasovanie

zápis


VI. zasadnutie – 31. 08. 2015

pozvánka

uznesenia č. 70/2015 – 81/2015

hlasovanie

zápis


V. zasadnutie – 29. 06. 2015

pozvánka

uznesenia č. 47/2015 – 69/2015

hlasovanie

zápis


IV. zasadnutie – 31. 03. 2015

pozvánka

uznesenia č. 16/2015 – 46/2015

hlasovanie

zápis


III. zasadnutie – 23. 01. 2015

pozvánka

uznesenia č. 10/2015 – 15/2015

hlasovanie

zápis


Zasadnutia MsZ – 2014II. zasadnutie – 16. 12. 2014

pozvánka

uznesenia č. 4/2014 – 9/2014

hlasovanie

zápis


ustanovujúce I. zasadnutie – 08. 12. 2014

pozvánka

uznesenia č. 1/2014 – 3/2014

hlasovanie

zápis

Zasadnutia MsZ – volebné obdobie 2010 – 2014


Zasadnutia MsZ – 2014XXV. zasadnutie – 03. 09. 2014

pozvánka

uznesenia

hlasovanie

zápis


XXIV. zasadnutie – 23. 06. 2014

pozvánka

uznesenia

hlasovanie

zápis


XXIII. zasadnutie – 24. 03. 2014

pozvánka

uznesenia

hlasovanie

zápis

XXII. zasadnutie – 10. 02. 2014

pozvánka

uznesenia

hlasovanie

zápis

Zasadnutia MsZ – 2013XXI. zasadnutie – 02. 12. 2013

pozvánka

uznesenia

uznesenie č. 373/2013

hlasovanie

zápis


XX. zasadnutie – 31. 10. 2013

pozvánka

uznesenia

hlasovanie

zápis


XIX. zasadnutie – 30. 8. 2013

pozvánka

zápis

uznesenia

hlasovanie


XVIII. zasadnutie – 24. 6. 2013

pozvánka

zápis

uznesenia 300 – 327

hlasovanie


XVII. zasadnutie – 27. 3. 2013

pozvánka

zápis

uznesenia 293–299

hlasovanie


XVI. zasadnutie – 25. 2. 2013

pozvánka

zápis

uznesenia 270–292

uznesenie č. 277/2013

hlasovanieZasadnutia MsZ – 2012XV. zasadnutie – 26. 11. 2012

pozvánka

zápis

uznesenia 242 – 269

hlasovanie


XIV. zasadnutie – 12. 10. 2012

pozvánka

zápis

uznesenia226–241

hlasovanie


XIII. zasadnutie – 09. 08. 2012

pozvánka

zápis

uznesenia 207–225 + uznesenie 209

hlasovanie


XII. zasadnutie – 18. 6. 2012

pozvánka

zápis

uznesenia 186–206

hlasovanie


XI. zasadnutie – 2. 4. 2012

pozvánka

zápis

uznesenia 169–185

hlasovanie


X. zasadnutie – 14. 3. 2012

pozvánka

zápis

uznesenia 153–168

hlasovanie


IX. zasadnutie – 27. 1. 2012

pozvánka

zápis

uznesenia 139–152

hlasovanie


Zasadnutia MsZ – 2011VIII.zasadnutie – 15. 12. 2011

pozvánka

zápis

uznesenia 120–138

hlasovanie


VII. zasadnutie – 5.12. 2011

pozvánka

zápis

uznesenia 117–119

hlasovanie


VI.zasadnutie – 9. 11.2011

pozvánka

zápis

uznesenia 95–116 + príloha

hlasovanie


V. zasadnutie – 30. 8. 2011

zápis

uznesenia 60–94 + príloha

hlasovanie


IV. zasadnutie – 24. 6. 2011

zápis

uznesenia 48–59

hlasovanie


III. zasadnutie – 23. 5. 2011

zápis

uznesenia 21–47

hlasovanie


II. zasadnutie – 28. 2. 2011

zápis

uznesenia 4–20

hlasovanie


Zasadnutia MsZ – 2010

I. zasadnutie – 27. 12. 2010

zápis

uznesenia 1–3 ( 1 2 3 )

hlasovanie


« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8092477
Počet návštev dnes: 6244