Podmienky prijatia

dátum aktualizácie: 15.03.2022 | počet zobrazení: 7 203

Prečítať nahlas

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia vyplývajú zo Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov :

Pred podaním Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je žiadateľ povinný podať si Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľská služba) podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na obecnom alebo mestskom úrade na sociálnom oddelení v mieste trvalého bydliska. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku obec/mesto v mieste trvalého bydliska vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, podá občan písomnú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Starinská 2271/147, Humenné.

Kompletná Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • posudok odkázanosti na sociálnu službu,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
 • tlačivo – Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • tlačivo – Vyhlásenie o majetku FO, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby (úradne overené nie staršie ako pol roka)Po doručení Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s vyššie uvedenými prílohami je táto žiadosť zaevidovaná do evidencie čakateľov.

Kontaktná osoba k poskytovaniu informácií pre žiadateľov Mgr. Mária Vaľová, tel.č. 0905 316 027, e-mail: [email protected]

Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana:

 • občiansky preukaz k nahliadnutiu
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP- ak je občan jeho držiteľom
 • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané všeobecným lekárom (nie staršie ako tri dni)
 • komplexnú zdravotnú dokumentáciu od všeobecného lekára
 • lieky na jeden mesiac


Tlačivá:


Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby (formát DOCX, veľkosť 47,9 kB)

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8307264
Počet návštev dnes: 7284