Mestské organizácie » Školstvo » Univerzita tretieho veku « späť

Univerzita tretieho veku

dátum aktualizácie: 12.07.2022 | počet zobrazení: 4 426

Prečítať nahlas

Vzdelávanie je aktivita, ktorú možno realizovať v každom veku, a tak využiť doteraz nadobudnuté poznatky na skvalitnenie života a naplnenie osobných ambícií.

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje Mesto Humenné v spolupráci Prešovskou univerzitou pre absolventov vysokých a stredných škôl záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku.
Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem si rozšíriť, prehĺbiť a doplniť oblasť poznania či praktických zručností, a ktorá dosiahla minimálnu vekovú hranicu 45 rokov.
Cieľom Univerzity tretieho veku je na vysokoškolskej úrovni sprístupniť študujúcim nové poznatky a zručnosti z vedeckých disciplín v priamej nadväznosti na ich životné skúsenosti, záujmy a schopnosti, prispievať k zvyšovaniu vedomostí, rozširovaniu obzoru a poznatkov z oblasti vedy a spoločenského diania, a zároveň pomáhať seniorom k integrovaniu sa do spoločnosti v nových a neustále sa meniacich podmienkach, ktoré vznikajú v období prechodu do dôchodku, ale i počas neho.

Výučba v 1. ročníku začína v októbri 2022, presný dátum zahájenia oznámi univerzita uchádzačom na základe platnej prihlášky v prvej polovici septembra.
Štúdium je trojročné, pričom prvý rok je všeobecný, v ďalších dvoch sú poskytované odborné prednášky, ktoré je možné si vybrať ako študijný odbor.
Študijný plán, termíny konania jednotlivých prednášok oznámi univerzita každému študentovi po prijatí na vzdelávanie.
Poplatok za celý akademický rok je 60,– eur. Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú, podmienkou pre prijatie na vzdelávanie je maturitná skúška (spolu s prihláškou prosíme zaslať aj kópiu maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu, nemusia byť overené). Stručný životopis nie je potrebné prikladať k prihláške.

Štúdium na UTV trvá 3 roky (6 semestrov). Semester tvorí spravidla 14 vyučovacích hodín, rozdelených do 7 sústredení, ktoré prebiehajú formou prednášok a konzultácii.
Vzdelávanie v danom vzdelávacom programe sa otvára za predpokladu dostatočného počtu uchádzačov. Trojročné štúdium je ukončené slávnostným odovzdaním Osvedčenia o absolvovaní štúdia na UTV.

Ďalšie informácie osobne alebo telefonicky na kontaktnej adrese:
[email protected], t. č. 057/7863 261
[email protected], t. č. 0907 603 238

Papierová forma: Prihláška UTV pdf
Stiahnuť formulár ako súbor PDF, vytlačiť, čitateľne vyplniť požadované údaje a takto vytlačenú a vyplnenú prihlášku:

  • zaslať poštou na adresu: Univerzita tretieho veku, Mestský úrad, Kukorelliho 34,066 28 Humenné
  • alebo odovzdať osobne na MsÚ, Kukorelliho 34, 3 poschodie, číslo dverí 303, Humenné

Elektronická forma: Prihláška UTV word
Stiahnuť formulár v programe Word vyplniť/vyznačiť príslušné formulárové polia, uložiť v počítači a zaslať takto vyplnený formulár ako prílohu mailu na adresu: [email protected]

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8702705
Počet návštev dnes: 10024