Mestské organizácie » Školstvo » Centrum voľného času « späť

Centrum voľného času

dátum aktualizácie: 12.02.2024 | počet zobrazení: 83 863

Prečítať nahlas

Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné


Adresa: Námestie slobody 1736/48, 066 01 Humenné

  • riaditeľ CVČ: PaedDr. Ľubomír Kunáš

Telefón: +421 57 7722744 riaditeľ

+421 57 7722745 ústredňa

+421 57 7886170 zástupca

Fax: +421 57 7886170

E-mail: [email protected]

Web: www.duhacvc.skCentrum voľného času je školské zariadenie, náplňou činnosti ktorého je výchova a vzdelávanie detí a mládeže v ich voľnom čase a vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť mladej generácie v oblasti kultúry, estetiky, techniky, prírodovedy a ekológie, spoločenských vied, telovýchovy a športu a turistiky.

CVČ je nástupnícka organizácia po Okresnom dome pionierov a mládeže, ktorý v Humennom vznikol v roku 1958. Ten začínal svoju činnosť v neľahkých podmienkach v studených priestoroch humenského kaštieľa. Nedostatok priestorov a materiálneho vybavenia premohla oduševnenosť prvých zamestnancov, ktorí sa deťom venovali nielen počas pracovnej doby, ale aj vo svojom voľnom čase.

Prvé podujatia boli športového charakteru. Neskôr sa k nim pridružili súťaže z oblasti estetickej výchovy a postupne prichádzali na rad technika, prírodoveda a spoločensko-výchovná činnosť. V každej z týchto oblastí vznikali prvé záujmové útvary. Neskôr dostali deti k dispozícii pre svoju činnosť dom na Lipovej ulici s veľkou záhradou, ktorá im aspoň z časti nahrádzala ihrisko.

Kultúrne a spoločenské podujatia sa konali v priestoroch starého kina a na športové podujatia sa využívali ihriská pri školách v meste. Materiál na zhotovovanie výrobkov v technických krúžkoch zväčša deti používali svoj vlastný s výnimkou prístrojov, potrebných na jeho spracovanie. Podobná situácia bola aj v oblasti prírodovednej činnosti.

Po prekonaní všetkých počiatočných problémov súvisiacich so začiatkami činnosti zariadenia nastal čas veľkého rozvoja pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, ktorá zahŕňala nielen mesto, ale celý okres.

Zlepšilo sa materiálno-technické i personálne zabezpečenie všetkých druhov záujmovej činnosti. Postupne každé oddelenie Okresného domu pionierov a mládeže vykryštalizovalo svoju činnosť a bolo obsadené odborným zamestnancom, ktorý bol garanciou jeho ďalšieho napredovania.

Deti a mládež dostali možnosť realizovať svoje záujmy v rôznych krúžkoch: astronomickom, letecko-modelárskom, raketovo-modelárskom, rádiotechnickom, plastikovo-modelárskom, dopravnom, filmovom, fotografickom, stolnotenisovom, šachovom, cyklistickom, karate, brannom, literárno-dramatickom, divadelnom, hudobnom a v množstve ďalších.

Koncom osemdesiatych rokov sa začala prudko rozvíjať záujmová činnosť v oblasti výpočtovej techniky. Okresný dom pionierov a mládeže sa stal garantom organizovania predmetových, športových a estetických súťaží a olympiád. Prekážkou v ďalšom skvalitňovaní činnosti sa stali najmä priestorové otázky po tom, čo sme boli nútení opustiť priestory na Lipovej ulici (teraz patria hvezdárni) a dočasne preniesli činnosť do domu na Štefánikovej ulici (v súčasnosti patrí Saleziánom).

V roku 1990 sa zariadenie premenovalo na Okresný dom detí a mládeže. Ten nadviazal na najlepšie tradície svojho predchodcu a po odstránení ideologického balastu sa záujmová činnosť začala rozvíjať ešte intenzívnejšie. Impulzom sa stalo nasťahovanie sa do vlastných účelových priestorov na Námestí slobody. Všetky záujmové oddelenia, azda s výnimkou športového, získali na svoju činnosť podmienky, o akých sa dovtedy dalo iba snívať. Priestorové možnosti pedagógovia naplno využili. Okrem tradičných krúžkov vznikali nové (jazykový, dizajn), nové zariadenie na spestrenie svojej činnosti využívali učiteľky materských škôl, vychovávateľky školských klubov detí.

Od roku 1994 nesie zariadenie názov Centrum voľného času, od roku 1996 s prívlastkom DÚHA a od roku 2021 sa vrátilo k pôvodnému názvu. Za celú existenciu zariadenia sa pri jeho kormidle vystriedali niekoľkí riaditelia: Ján Kolcun, Alexej Derňar, Michal Bajcura, Štefan Boronkaj, RNDr. Jozef Mandzák, PhDr. Peter Sopko, Mgr. Tomáš Zalai, od roku 1999 bol riaditeľom PaedDr. Alexander Fecura. Neskôr viedli zariadenie Ing. Viera Najpaverová, Ing. Vratislav Hudec, Bc. Jana Blichová, Ing. Marián Balko, Mgr. Jozef Vyšín a od 1.11.2022 je riaditeľom PaedDr. Ľubomír Kunáš.

Práca v záujmových útvaroch má okrem napĺňania voľného času mladých ľudí za úlohu rozvíjať ich schopnosti a talent. Členovia prezentujú výsledky svojej činnosti na verejnosti rôznymi formami. Máme víťazov okresných, krajských, celoslovenských i medzinárodných súťaží.

CVČ na základe poverenia Regionálneho úradu školskej správy v Prešove je organizátorom predmetových olympiád a postupových súťaží pre okres Humenné a Medzilaborce a to: okresné kolá predmetových olympiád pre ZŠ organizované CVČ: olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku, matematická olympiáda ročníky 5–9, geografická olympiáda, dejepisná olympiáda, pytagoriáda pre ročníky 3–8, chemická olympiáda, fyzikálna olympiáda, biologická olympiáda, olympiáda v slovenskom jazyku, technická olympiáda, spevácku súťaž Slávik Slovenska a Šaliansky Maťko.

CVČ je organizátorom okresných športových súťaží pre okres Humenné a Medzilaborce pre žiakov a žiačky: v basketbale ZŠ, vo florbale ZŠ a SŠ, vo volejbale ZŠ a SŠ, hádzanej, minifutbale, malom futbale, v okresnom kole Atletika ZŠ a SŠ, cezpoľnom behu ZS a SŠ, Stolnom tenise ZŠ a SŠ, Futsale, Futbale SŠ, v krajské kolo vo vybíjanej, v bedmintone a pod.
Veľmi obľúbenou formou sa stáva trávenie voľného času spontánnou činnosťou. Je využívaná individuálne alebo skupinami účastníkov neorganizovane, podľa ich záujmu. Mesto Humenné pomohlo zriadiť v CVČ Klubovňu mladých, ktorá je vybavená stolovým futbalom, biliardom, stolným tenisom, počítačmi s pripojením na internet a domácim kinom.

Počas letných prázdnin CVČ každoročne organizuje mestský tábor a špecializované tábory, ktoré sú vyvrcholením celoročnej práce záujmových útvarov. Centrum voľného času sa počas svojej existencie vyprofilovalo na inštitúciu, ktorá dokáže na profesionálnej úrovni zabezpečiť mladej generácii ponuku voľnočasových aktivít rôzneho charakteru.

V spolupráci s detskými a mládežníckymi organizáciami, fungujúcimi v treťom sektore sa chceme aj naďalej podieľať na formovaní zdravého vývinu mladých ľudí v našom meste a okolí.


Záujmové útvary

Viac info: https://www.duhacvc.sk/…move-utvary/

Krúžky ESTETICKO-KULTÚRNA OBLASŤ: Mažoretky Amazónky, Capoeira, Spevácky krúžok, Výtvarno keramický, Tvorilkovia (tvorivé dielne), Brušné tance pre deti, Roztlieskávačky,

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ: Karate, Kalanetika, Plávanie, Box, Turistický, Volejbal, Jóga, Tai-chi, Teakwondo, Tenis, Aerobic, Zumba s Nikou, Zumba s Ivanou, Detská Zumba,

OSTATNÉ OBLASTI: Letecký modelár, Anglický jazyk.

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8702729
Počet návštev dnes: 10048