Primátorka mesta

PhDr. Jana Vaľová


Najčítanejšie
  1. Aktuality a oznamy (785605×)
  2. Kúpalisko (423061×)
  3. XVI. Reprezentačný ples mesta Humenné (404514×)
  4. Občan (390690×)
  5. Zimný štadión (301402×)
  6. Úradné oznamy (246239×)
  7. Mestský úrad (237192×)
  8. Voľné pracovné miesta (205981×)
  9. Šport (203817×)
  10. Kultúra, šport, voľný čas (199809×)

Kalendár
  «   August   »  
  «   2017   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

meniny má Anabela


Počasie
Nedeľa 20.08.2017
aktuálne o 17:01
Prevažne zamračené, občasný dážď
teplota 17°C
predpoveď na zajtra
Prevažne polooblačno
cez deň 22°C / v noci 11°C

Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Samospráva mesta » Dokumenty mesta » Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy pripravovaných všeobecne záväzných nariadení mesta

Názov Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie Dátum ukončenia pripomienkového konania Uplatnenie pripomienok
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na Námestí slobody 1736/48 v Humennom 16.08.2017 25.08.2017 predkladanie pripomienok

Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení mesta

Číslo Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum účinnosti
21/1995 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch 15.10.1995
Zmena 14.01.1996
Doplnok č. 1 15.07.1996
Doplnok č. 2 15.07.1996
Doplnok č. 3 02.01.1997
Doplnok č. 4 01.08.1997
Doplnok č. 5 18.05.1998
Doplnok č. 6 18.05.1998
Zmena 11.07.1998
Zmena 14.09.1998
Zmena 15.03.2000
25/1996 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Humenné 15.05.1996
Zmena č. 8 – VZN č. 90/2006 05.12.1996
Zmena č. 9 – VZN č. 98/2008 30.11.2008
29/1996 Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní informačných a propagačných materiálov, plagátov a úradných oznamov v meste Humenné – úplné znenie 02.01.1997
Doplnok č. 1 15.05.2005
42/1999 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Sídlisko pod Sokolejom 19.05.1999
Zmena č. 1 01.10.2001
Zmena č. 2 16.01.2002
Zmena č. 3 – VZN č. 79/2004 04.12.2004
66/2002 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné 15.07.2002
Doplnok č. 1 08.07.2005
Doplnok č. 2 15.03.2007
Doplnok č. 3 15.06.2011
71/2003 Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch na území mesta Humenné – úplné znenie 11.03.2003
Doplnok č. 1 15.07.2004
Doplnok č. 2 09.09.2004
Doplnok č. 3 19.12.2004
Doplnok č. 4 01.01.2005
77/2003 Všeobecne záväzné nariadenie o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na pozemných komunikáciách, parkoviskách a verejných priestranstvách na území mesta Humenné 14.11.2003
Doplnok č. 1 21.07.2008
78/2004 Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov nových ulíc v meste Humenné 15.07.2004
82/2005 Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Humenné 10.03.2005
87/2006 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 87/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 15.05.2006
88/2006 Všeobecne záväzné nariadenie o povoľovaní a umiestňovaní drobných stavieb, povoľovaní stavebných úprav a udržiavacích prác na území mesta Humenné 21.11.2006
92/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné + prílohy – žiadosť, vyúčtovanie 07.03.2008
Doplnok č. 1 15. 06.2011
Doplnok č. 2 23.04.2015
Doplnok č. 3 – VZN č. 138/2017 02.03.2017
94/2008 Všeobecne záväzné nariadenie č. 94/2008 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 01.08.2008
95/2008 Všeobecne záväzné nariadenie č. 95/2008 – Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste – zeleninové trhovisko, Ulica Ševčenkova, Humenné 01.08.2008
Doplnok č. 1 06.12.2011
97/2008 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.97/2008 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi – úplné znenie 01.05.2012
Doplnok č. 1 01.05.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.97/2008 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi 15.11.2008
100/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.100/2009 o opatrovateľskej služ­be 26.06.2009
Doplnok č. 1 01.06.2016
101/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.101/2009 o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na osobnú prepravu na území mesta Humenné 20.11.2009
102/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.102/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné 01.01.2010
Doplnok č. 1 15.02.2016
103/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.103/2009 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Humenné a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 01.01.2010
Doplnok č. 1 15.06.2011
106/2010 Štatút mesta Humenné 15.10.2010
107/2010 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní prepravnej služby 15.10.2010
110/2011 Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste TRŽNICA – obchodné centrum na Družstevnej ulici č. 36 v Humennom 15.06.2011
111/2011 Všeobecne záväzné nariadenie o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa 20.09.2011
112/2011 Všeobecne záväzné nariadenie o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Humenné 03.12.2011
113/2011 Všeobecne záväzné nariadenie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene na území mesta Humenné 03.12.2011
119/2012 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o ochrane verejného poriadku 27.10.2012
121/2012 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné 19.12.2012
124/2013 Všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný, o vodení plsa a znečisťovaní verejného priestranstva na území mesta Humenné 23.07.2013 
125/2013 Všeobecne záväzné nariadenie o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné 01.09.2013 
Doplnok č. 1 18.09.2013
Doplnok č. 2 15.02.2016
129/2014 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné +príloha 1 + príloha 2 15.08.2014 
130/2014 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2015 
Doplnok č. 1 01.01.2017
131/2015 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné 11.02.2015 
Doplnok č. 1 15.02.2016
Doplnok č. 2 – VZN č. 137/2017 04.03.2017
132/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Humenné o zrušení Základnej školy s materskou školou internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským, Kudlovská 11, Humenné a jej súčastí, o zrušení Školskej jedálne, Družstevná 1472/16, ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné, o zriadení Materskej školy, Lesná 909/28, Humenné, o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Lesná 909/28, ako súčasť Materskej školy, Lesná 909/28, Humenné a o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné, ako súčasť Materskej školy Družstevná 1472/16, Humenné 15.09.2015 
134/2016 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné 30.06.2016 
135/2016 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o používaní pyrotechnických výrobkov 14.11.2016 
136/2016 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o schválení Prevádzkového poriadku pohrebiska mesta Humenné 14.11.2016 
137/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o schválení Doplnku č. 2 k VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné 04.03.2017 
138/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o schválení Doplnku č. 3 k VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné 02.03.2017 
139/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o schválení Dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska mesta Humenné 02.03.2017 
140/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o používaní ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície Humenné 01.06.2017 
141/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 15.06.2017 

Do všeobecne záväzných nariadení je možné nahliadnuť v úradných hodinách na MsÚ v Humennom, II. poschodie, č.dverí 215.

« späť

aktualizácia: 16.08.2017 | počet zobrazení: 84578

Počet návštev od 18.09.2011: 1913180
Počet návštev dnes: 527