Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Január   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Samospráva mesta » Dokumenty mesta » Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy pripravovaných všeobecne záväzných nariadení mesta

Názov Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie Dátum ukončenia pripomienkového konania Dátum schvaľovania Uplatnenie pripomienok
         
         

Vyhlásenie nových všeobecne záväzných nariadení mesta

Číslo Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vyvesenia Dátum účinnosti Dátum zvesenia
         

Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení mesta

Číslo Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum účinnosti
21/1995 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch 15.10.1995
Zmena 14.01.1996
Doplnok č. 1 15.07.1996
Doplnok č. 2 15.07.1996
Doplnok č. 3 02.01.1997
Doplnok č. 4 01.08.1997
Doplnok č. 5 18.05.1998
Doplnok č. 6 18.05.1998
Zmena 11.07.1998
Zmena 14.09.1998
Zmena 15.03.2000
25/1996 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Humenné 15.05.1996
Zmena č. 8 – VZN č. 90/2006 05.12.2006
Zmena č. 9 – VZN č. 98/2008 30.11.2008
Zmena č. 10 – VZN č. 129/2014 + príloha 1 + príloha 2 15.08.2014 
42/1999 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Sídlisko pod Sokolejom 19.05.1999
Zmena č. 1 01.10.2001
Zmena č. 2 16.01.2002
Zmena č. 3 – VZN č. 79/2004 04.12.2004
Zmena č. 4 – VZN č. 146/2019 + príloha 1 + príloha 2 03.04.2019
78/2004 Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov nových ulíc v meste Humenné 15.07.2004
79/2004 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Sídlisko pod Sokolejom 04.12.2004
82/2005 Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Humenné 10.03.2005
87/2006 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 87/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 15.05.2006
Zmena č. 1 – VZN č. 149/2019 01.05.2019
88/2006 Všeobecne záväzné nariadenie o povoľovaní a umiestňovaní drobných stavieb, povoľovaní stavebných úprav a udržiavacích prác na území mesta Humenné 21.11.2006
90/2006 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č.8 Územného plánu sídelného útvaru Humenné 05.12.2006
97/2008 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.97/2008 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi 15.11.2008
Doplnok č. 1 01.05.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.97/2008 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi – úplné znenie 01.05.2012
98/2008 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnku č.9 Územného plánu sídelného útvaru Humenné v lokalite IBV Dubník 30.11.2008
102/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.102/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné 01.01.2010
Doplnok č. 1 15.02.2016
103/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.103/2009 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Humenné a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 01.01.2010
Doplnok č. 1 15.06.2011
111/2011 Všeobecne záväzné nariadenie o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa 20.09.2011
112/2011 Všeobecne záväzné nariadenie o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Humenné 03.12.2011
121/2012 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné 19.12.2012
124/2013 Všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný, o vodení psa a znečisťovaní verejného priestranstva na území mesta Humenné 23.07.2013
Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove č. 2S/42/2016 – 30 zo dňa 28.09.2017  
129/2014 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné +príloha 1 + príloha 2 15.08.2014 
132/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Humenné o zrušení Základnej školy s materskou školou internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským, Kudlovská 11, Humenné a jej súčastí, o zrušení Školskej jedálne, Družstevná 1472/16, ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné, o zriadení Materskej školy, Lesná 909/28, Humenné, o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Lesná 909/28, ako súčasť Materskej školy, Lesná 909/28, Humenné a o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné, ako súčasť Materskej školy Družstevná 1472/16, Humenné 15.09.2015 
134/2016 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné 30.06.2016 
Zmena č. 1 – VZN č. 154/2019 01.01.2020
135/2016 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o používaní pyrotechnických výrobkov 14.11.2016 
136/2016 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o schválení Prevádzkového poriadku pohrebiska mesta Humenné 14.11.2016 
139/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o schválení Dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska mesta Humenné 02.03.2017 
140/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o používaní ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície Humenné 01.06.2017 
141/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 15.06.2017 
142/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na Námestí slobody 1736/48 v Humennom 26.09.2017 
Zmena č. 1 – VZN č. 161/2020 01.03.2020
144/2018 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení názvov ulíc na území mesta Humenné- príloha 16.03.2018 
146/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 k Územnému plánu zóny Pod Sokolejom Humenné + príloha 1 + príloha 2 03.04.2019
149/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.87/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 01.05.2019
151/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 01.09.2019
Zmena č. 1 – VZN č. 172/2021 01.07.2021
Zmena č. 2 – VZN č. 176/2021 02.09.2021
Zmena č. 3 – VZN č. 179/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení neskorších predpisov 01.01.2022
152/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach + prílohy 06.09.2019
154/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humennom, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 134/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné 01.01.2020
155/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií a osobitného užívania verejného priestranstva na území mesta Humenné 13.11.2019
156/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o výkone taxislužby na území mesta Humenné 01.01.2020
157/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 77/2003 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na pozemných komunikáciách, parkoviskách a verejných priestranstvách na území mesta Humenné v platnom znení 13.11.2019
158/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné + príloha 13.11.2019 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné na rok 2020 v zmysle VZN č.158/2019 01.01.2020
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné na rok 2021 v zmysle VZN č.158/2019 15.09.2020
Zmena č. 1 – VZN č. 177/2021 03.09.2021
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné na rok 2022 v zmysle VZN č. 158/2019 03.09.2021
160/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Humenné 01.01.2020
Zmena č. 1 – VZN č. 166/2020 24.11.2020
163/2020 Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 09.05.2020
Zmena č. 1 – VZN č. 175/2021 02.09.2021
164/2020 Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Výdajnej školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné, ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné a zriadení Školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné, ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné 16.07.2020
166/2020 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Humenné č. 160/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Humenné 24.11.2020
168/2021 Všeobecne záväzné nariadenie o evidencii pamätihodností mesta Humenné 31.03.2021
169/2021 Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Humenné 31.03.2021
170/2021 Všeobecne záväzné nariadenie o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 31.03.2021
171/2021 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné 05.06.2021
172/2021 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 01.07.2021
Zmena č. 1 – VZN č. 176/2021 02.09.2021
173/2021 Všeobecne záväzné nariadenie o o vylepovaní plagátov na území mesta Humenné 05.06.2021
174/2021 Všeobecne záväzné nariadenie o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Humenné 05.06.2021
175/2021 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.163/2020 o školských obvodoch pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 02.09.2021
176/2021 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení VZN č. 172/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 02.09.2021
177/2021 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné 03.09.2021
178/2021 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 01.01.2022
179/2021 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení neskorších predpisov 01.01.2022

Do všeobecne záväzných nariadení je možné nahliadnuť v úradných hodinách na MsÚ v Humennom, II. poschodie, č.dverí 215.

« späť

aktualizácia: 03.01.2022 | počet zobrazení: 149295

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Archív všeobecne záväzných nariadení

aktualizácia: 07.06.2021 | počet zobrazení: 7054

Články 1 / 1

Počet návštev od 18.09.2011: 4341952
Počet návštev dnes: 1460
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie