Občan » Ako vybaviť » Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024 « späť

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024

dátum aktualizácie: 04.09.2023 | počet zobrazení: 214

Prečítať nahlas

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA NA ROK 2024


Referentka určená pre poskytovanie informácií žiadateľom:


Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Ing. Bibiana Džatková

3.poschodie Mestského úradu v Humennom, č. dv. 310

telefon 057/7863 239

obalka bibiana.dzatkova@humenne.sk

Register dotácií schválených komisiami MsZ


Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024


Ako postupovať pri vybavovaní dotácií:

 • v zmysle VZN mesta Humenné č. 158/2019 je povinnou prílohou výpis z registra trestov starší nie viac ako 3 mesiace štatutára organizácie, ktorý môže priložiť žiadateľ alebo si ho vyžiada a doloží k žiadosti mesto Humenné na základe vyplnenia nasledujúceho formulára
 • v zmysle VZN mesta Humenné č. 158/2019 je povinnou prílohou výpis z registra občianskych združení, ktorý si doloží mesto Humenné v prípade, že registrácia organizácie už na MV SR prebehla. V opačnom prípade žiadateľ doloží kópiu žiadosti o registráciu organizácie
 • žiadateľ môže podať žiadosť o poskytnutie dotácie len jedenkrát ročne; každá žiadosť o poskytnutie dotácie môže byť adresovaná len do jednej oblasti podpory, pričom môže obsahovať viacero podoblastí
 • žiadosti o dotáciu sa podávajú na Mestskom úrade v Humennom, ul. Kukorelliho 34, prostredníctvom podateľne alebo doporučenou poštou
 • termín uzávierky pre podávanie žiadostí je do 30. septembra 2023
 • po schválení žiadostí sa vyhotoví zmluva medzi žiadateľom a mestom Humenné
 • po podpise obidvoch strán sa zabezpečí prevod schválenej dotácie na účet žiadateľa

Súvisiace predpisy:

Poplatky:

 • bez správneho poplatku

Lehota na vybavenie:

 • podľa schválenej výzvy

Tlačivá/prílohy:

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné
 2. Príloha žiadosti – Čestné vyhlásenie
 3. Formulár – Vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN č.158/2019
 4. Formulár – Zoznam predložených účtovných dokladov k zúčtovaniu dotácie
 5. Formulár – Dotazník športového klubu
 6. Znak s grafickým znázornením textu určený pre propagáciu mesta Humenné – Erb – jpg formát
 7. Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5613417
Počet návštev dnes: 3905