Samospráva mesta » PHSR mesta Humenné » PHSR mesta Humenné na roky 2023 – 2030 « späť

PHSR mesta Humenné na roky 2023 – 2030

dátum aktualizácie: 06.10.2022 | počet zobrazení: 1 404

Prečítať nahlas

Dotazníkový prieskum pre prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta Humenné na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040

Vážení spoluobčania,

mesto Humenné pripravuje na roky 2023–2030 nový strategický rozvojový dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Humenné (PHRSR) na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040, ktorý je aktualizáciou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025, vypracovaného v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoj a v znení neskorších predpisov a v súlade s aktuálnou „Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja“ (ďalej len „PHRSR“). PHRSR je dôležitým a nevyhnutným strategickým dokumentom pre ďalší rozvoj mesta a preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji mesta. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu v meste a jej budúce smerovanie. Vyplnením dotazníka sa i Vy môžete aktívne zapojiť do tvorby nového PHRSR. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný. Dôležité je aby každý uvádzal konkrétne návrhy na investičné akcie, t.z. napr. rekonštrukcia ulice Tolstého od križovatky po LIDL v dĺžke cca. 550 m, Rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ XY, rekonštrukcia vodovodnej siete na ul. .........., atď.).

Pozývame Vás vyplniť formulár:

Dotazníkový prieskum k PHRSR Humenné na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040

1. Dotazník pre verejnosť (vypĺňajú obyvatelia s trvalým pobytom v meste Humenné) elektronická online verzia: https://www.survio.com/…3B2H9E7D8W3U
na stiahnutie: Dotazník pre verejnosť

2. Zjednodušený dotazník pre verejnosť(vypĺňa­jú obyvatelia s trvalým pobytom v meste Humenné) elektronická online verzia: https://www.survio.com/…7B4D6N7A3W3I
na stiahnutie: Zjednodušený dotazník pre verejnosť

3. Dotazník pre organizácie (vypĺňajú podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie) elektronická online verzia: https://www.survio.com/…9T1P2P5R9M5L
alebo na stiahnutie: Dotazník pre organizácie

Dotazník pre verejnosť je možné vyplniť:
• elektronicky on-line na vyššie uvedenom linku (dotazník č.1, dotazník č.3)
• prípadne si ho stiahnuť a vyplnený zaslať na adresu: slavomira.halkova@humenne.sk
• v tlačenej forme, dotazník sa nachádza na Mestskom úrade v Klientskom centre počas pracovných hodín.

Termín na vyplnenie: do 16.10.2022.

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu.

Odbor koncepcie a rozvoja mesta Mestský úrad Humenné

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5694968
Počet návštev dnes: 8517