Samospráva mesta » PHSR mesta Humenné » PHSR mesta Humenné na roky 2023 – 2030 « späť

PHSR mesta Humenné na roky 2023 – 2030

dátum aktualizácie: 06.10.2022 | počet zobrazení: 3 949

Prečítať nahlas

Dotazníkový prieskum pre prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta Humenné na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040

Vážení spoluobčania,

mesto Humenné pripravuje na roky 2023–2030 nový strategický rozvojový dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Humenné (PHRSR) na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040, ktorý je aktualizáciou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025, vypracovaného v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoj a v znení neskorších predpisov a v súlade s aktuálnou „Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja“ (ďalej len „PHRSR“). PHRSR je dôležitým a nevyhnutným strategickým dokumentom pre ďalší rozvoj mesta a preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji mesta. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu v meste a jej budúce smerovanie. Vyplnením dotazníka sa i Vy môžete aktívne zapojiť do tvorby nového PHRSR. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný. Dôležité je aby každý uvádzal konkrétne návrhy na investičné akcie, t.z. napr. rekonštrukcia ulice Tolstého od križovatky po LIDL v dĺžke cca. 550 m, Rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ XY, rekonštrukcia vodovodnej siete na ul. .........., atď.).

Pozývame Vás vyplniť formulár:

Dotazníkový prieskum k PHRSR Humenné na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040

1. Dotazník pre verejnosť (vypĺňajú obyvatelia s trvalým pobytom v meste Humenné) elektronická online verzia: https://www.survio.com/…3B2H9E7D8W3U
na stiahnutie: Dotazník pre verejnosť

2. Zjednodušený dotazník pre verejnosť(vypĺňa­jú obyvatelia s trvalým pobytom v meste Humenné) elektronická online verzia: https://www.survio.com/…7B4D6N7A3W3I
na stiahnutie: Zjednodušený dotazník pre verejnosť

3. Dotazník pre organizácie (vypĺňajú podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie) elektronická online verzia: https://www.survio.com/…9T1P2P5R9M5L
alebo na stiahnutie: Dotazník pre organizácie

Dotazník pre verejnosť je možné vyplniť:
• elektronicky on-line na vyššie uvedenom linku (dotazník č.1, dotazník č.3)
• prípadne si ho stiahnuť a vyplnený zaslať na adresu: [email protected]
• v tlačenej forme, dotazník sa nachádza na Mestskom úrade v Klientskom centre počas pracovných hodín.

Termín na vyplnenie: do 16.10.2022.

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu.

Odbor koncepcie a rozvoja mesta Mestský úrad Humenné

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8702726
Počet návštev dnes: 10045