Kultúra, šport, voľný čas » Kultúra » Vihorlatská hvezdáreň « späť

Vihorlatská hvezdáreň

dátum aktualizácie: 20.02.2024 | počet zobrazení: 71 323

Prečítať nahlas
Vihorlatská hvezdáreň

Mierová 4

060 01 Humenné

tel.:057 / 7754753

e-mail: [email protected]

web: www.astrokolonica.skVihorlatská hvezdáreň v Humennom bola zriadená 1. októbra 1952 ako okresná, výchovno-vzdelávacia činnosť.

Je centralizovaná na hvezdáreň v Humennom, realizuje sa v prednáškovej sále s kapacitou 50 miest. Záujemci si môžu vypočuť prednášky z oblasti slnečnej astronómie, hviezdnej astronómie, galaktickej astronómie, kozmonautiky a astronautiky, kozmológie a kozmogónie, planetárnej astronómie, medziplanetárnej hmoty a príbuzných prírodných vied.

Odborno-pozorovateľské aktivity verejné pozorovania pre návštevníkov sa realizujú z terasy a kupoly hvezdárne. V odborných pozorovaniach je hvezdáreň zapojená do celosvetových programov a projektov pozorovaní aktivity slnečnej fotosféry, pozorovaní zákrytov hviezd Mesiacom, zákrytov hviezd planétkami, pozorovaní zákrytových a fyzikálnych premenných hviezd, pozorovaní meteorov, komét a astrofotografií.
 

Medzi tradičné akcie hvezdárne patria:
  • Medzinárodný deň astronómie a s ním spojený Týždeň otvorených dverí
  • Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“ pre všetky stupne škôl
  • Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“
  • Variable – pozorovateľské praktikum na pozorovanie premenných hviezd
  • Perzeidy – pozorovateľské praktikum na pozorovanie meteorov
  • Astropraktiká – zácvičné praktiká pre nových pozorovateľov
  • Astronomické krúžky s cyklickou formou vzdelávania

Ľudová hvezdáreň prvého typu s krajskou pôsobnosťou v okresoch Humenné, Snina, Medzilaborce Stropkov, Vranov nad Topľou, Sečovce, Trebišov a Michalovce. Pozorovateľňa hvezdárne /kupola/ bola do užívania odovzdaná 24. septembra 1975.

V súčasnosti patrí medzi najaktívnejšie astronomické zariadenia na Slovensku, ako v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti, tak i v odborno-pozorovateľských aktivitách. 


50 ROKOV ASTRONÓMIE V HUMENNOM

Okresná ľudová hvezdáreň v Humennom bola zriadená uznesením Rady ONV číslo 217/52 zo dňa 23. augusta 1952. I keď tento dokument postráda stanovenie termínu zriadenia hvezdárne a astronomického krúžku v Humennom, táto bola zriadená s platnosťou od 1. októbra 1952.

Na konferencii astronomických pracovníkov 6. – 7. decembra 1952 v Radhošti bolo rozhodnuté, aby Ľudová hvezdáreň v Humennom bola vybavená ako hvezdáreň prvého typu, t.j. s krajskou pôsobnosťou v okresoch Humennom, Snina, Medzilaborce, Stropkov, Vranov nad Topľou, Sečovce, Trebišov, Michalovce, pretože bola jednou u prvých slovenských hvezdární.

Nová hvezdáreň začala činnosť so skromným vybavením. Bol zapožičaný astronomický ďalekohľad typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 25 cm. Ďalej hvezdáreň vlastnila malý hľadač komét a nástennú mapu hviezdnej oblohy.

Vedením hvezdárne bol poverený Ján Očenáš, pracovník ONV v Humennom. Túto funkciu začal vykonávať ako dobrovoľný pracovník popri svojom zamestnaní a až v roku 1955 bol menovaný prvým riaditeľom Hvezdárne v Humennom.

Rada ONV na základe predloženého materiálu schválila, aby na budove ONV bola postavená kupola. V roku 1958 bola ukončená prístavba na streche budovy a odovzdaná do užívania v podobe, ako ju poznáme dnes. Konštrukcia kopuly bola dodaná do Humenného 18. novembra 1959 a vo februári 1960 OSP v Humennom po svojpomocnom osadení konštrukcie pokryl kopulu plechom. Avšak kopula mala také závady, že sa nedala používať.

Po ročnej prestávke 1. júla 1961 prichádza do funkcie riaditeľa Ľudovej hvezdárne v Humennom Koloman Berenyi. Svoju prácu zameral na organizáciu a obnovu astronomických krúžkov na školách okresu. Získaval lektorov, demonštrátorov a dobrovoľných spolupracovníkov. Organizoval školenia pre vedúcich astronomických krúžkov, prednášal astronómiu na školách, organizoval verejné astronomické pozorovania na hvezdárni i mimo nej. Širokej verejnosti bol veľmi známy „putovaním“ po sídliskách mesta s prenosnými ďalekohľadmi.

Pretrvávajúce problémy s nadstavbou na budove ONV, ktorá bola účelovo postavená pre činnosť hvezdárne, ale po reorganizácii okresov pridelená do užívania iným organizáciam značne prispela k takto obmedzenej činnosti hvezdárne.

V roku 1974 pán Berenyi odchádza do dôchodku. Na funkciu riaditeľa od 1.8.1974 bol menovaný Mgr. Michal Havriľák a ten začína novú etapu vývoja hvezdárne. Hlavné úsilie v začiatkoch svojej práce venoval dokončeniu kopuly, montáži ďalekohľadov, obnoveniu a rozšíreniu krúžkovej činnosti v okrese. Snaha o sprístupnenie kopuly a montáž ďalekohľadov bola korunovaná úspechom 24.septembra 1975 slávnostným otvorením kupoly.

Sídlo hvezdárne sa neustále menilo. V rokoch 1974 – 1978 pracuje v náhradných priestoroch v kaštieli, od roku 1978 do roku 1986 hvezdáreň je umiestnená v kostolnom areáli v bývalom kláštore, v roku 1987 je presunutá do provizórnych priestorov na námestí Slobody.

Z týchto priestorov sa v máji 1992 sťahuje do pôvodných pre hvezdáreň postavených priestorov pod kopulu, kde je do dnešných dní. .

V roku 1975 po sprevádzkovaní kupoly a ďalekohľadov Cassegrain 250 mm a refraktora Zeiss 80, je hvezdáreň sprístupnená širokej verejnosti a hlavne organizovaným návštevám a krúžkom. Rozširuje sa základňa dobrovoľných spolupracovníkov hvezdárne z radov mládeže. Už v roku 1975 v spolupráci s Prešovskou hvezdárňou sa organizuje 1. Meteorická expedícia na Sninských rybníkoch. V roku 1976 je konečne počet pracovníkov hvezdárne rozšírený o ekonómku Ľubomíru Štofovú a odborného pracovníka Michala Maturkaniča. V odbornej činnosti sa prevádzajú pozorovania slnečnej atmosféry a expedičné pozorovanie meteorov.

Hvezdáreň je v týchto programoch napojená na celoslovenskú sieť. Hlavné zameranie je popularizácia astronómie a metodická pomoc krúžkom. Hvezdáreň sa postupne vybavuje audiovizuálnou technikou, nábytkom, pomôckami a hľadá nových vedúcich astronomických krúžkov, pre ktorých usporiada školenia a semináre.

V roku 1979 sa pracovníci hvezdárne zapojili do celosvetovej vedeckej akcie – Rok slnečného maxima. Počas 19 mesiacov dvaja pracovníci hvezdárne zabezpečovali fotografickú dokumentáciu aktívnych oblastí Slnka 21. slnečného cyklu. Špeciálna astrokomora bola navrhnutá pracovníkmi hvezdárne. V roku 1982 je prijatý ďalší odborný pracovník hvezdárne Jána Latta. Na hvezdárni pracoval do roku 1986.

V roku 1986 nastal výrazný posun v odbornej činnosti hvezdárne iniciovaný novým pracovníkom hvezdárne RNDr. Igorom Kudzejom, SCc., ktorý nastúpil na hvezdáreň 1. 4. 1986. Je špecialistom v oblasti premenných hviezd, absolventom katedry astronómie Odeskej štátnej univerzity v Odese. Už v tomto roku bolo vybrané miesto pre externé pozorovacie stredisko a začína sa na výstavbe vysunutej pozorovateľne na Kolonickom sedle. Výstavba prebieha svojpomocne, za pomoci členov miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov amatérov v Humennom a rodinných príslušníkov pracovníkov hvezdárne. Tu má na výstavbe pozorovateľne s odsuvnou strechou najväčšiu zásluhu pán Kudzej Michal.

Na astronomickú pozorovateľňu na Kolonickom sedle sa postupne presúva ťažisko odbornej práce hvezdárne, začínajú sa tu poriadať expedície na pozorovanie premenných hviezd a meteorov a zácvičné astropraktiká.

V roku 1987 bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Astronomickým observatóriom v Odese a Hvezdárňou v Humennom v rámci ktorej je inštalovaná v pozorovateľni s odsuvnou strechou paralaktická montáž s krokovými motormi. v rokoch 1985 – 1986 sa pracovníci hvezdárne úspešne zapojili do celosvetového vedeckého programu Medzinárodné pozorovanie kométy Haley. Odborné pozorovanie sa realizovali v oblasti odhadov jasnosti kométy, kresieb a fotografickej dokumentácie veľkoškálových javov jadra kométy.

Už v roku 1984 je Stavprojektom Prešov spracovaná projektová štúdia výstavby Hvezdárne a planetária ako rekonštrukcia a prístavba bývalej budovy ODPaM na Lipovej ulici, namiesto štúdie na Hôrke v Jasenove, kde chýbali prostriedky na vybudovanie sieťovej prípojky. Po značných prieťahoch sa nakoniec vo februári 1988 začalo s búracími prácami a výstavbou Hvezdárne a planetária. Bola postavená hrubá stavba a nádejný postup bol zastavený uplatnením reštitučného zákona v novembri 1990. Stavba bola pozastavená a začal sa zložitý súdny spor, o ktorom nikto netušil , že bude trvať dlhých 10 rokov.

Paralelne so zmenami spoločnosti prechádzala transformáciami aj hvezdáreň. Z hľadiska zmien právom môžeme hovoriť o zmenách kladných, ktoré priviedli k stabilizácii postavenia hvezdárne v kultúrnom a spoločenskom živote nielen v regióne, ale aj v rámci Slovenska.

Súčasťou práce hvezdárne sú každoročne poriadané vedomostné súťaže Čo vieš o hviezdach, výtvarné súťaže Vesmír očami deti, celoslovenský seminár Ziro, pozorovateľské expedície Variable a Perzeidy a stále narastajúci počet astropraktík . Okrem tradičného pozorovania Slnka , sa hvezdáreň zapája do medzinárodných pozorovateľských programov v rámci pozorovania premenných hviezd.

Súčasťou odbornej činnosti sú aj pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom. 9. júna 1995 sa rozširuje oddelenie odborných pracovníkov o p. Jána Ondruša. V rámci výchovy mladých pozorovateľov premenných hviezd stále významnejšie napomáha Astroklub pri Gymnáziu v Snine.

Uvedené úspechy v pozorovateľskej oblasti a vynikajúce astroklimatické podmienky sú nesporne faktorom, ktorý napomohol pri schválení výstavby Astronomického observatória na Kolonickom sedle v roku 1997. Po odchode p. Havriľáka do dôchodku 31.12.1998, je od 1. januára 1999,vo funkcii riaditeľa hvezdárne RNDr. Igor Kudzej, CSc.

Rok 1999 je pre hvezdáreň v znamení troch významných udalostí. Je to predovšetkým čiastočné zatmenie Slnka 11.8.1999, ktoré sledovalo stovky záujemcov v kupole a na námestí v Humennom a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Druhou významnou udalosťou bolo uvedenie do prevádzky novej budovy Astronomického observatória na Kolonickom sedle. 19.10.1999, čím sa odštartovala nová etapa využívania observatória a objavili sa nové horizonty odbornej práce.

Treťou významnou udalosťou bol podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi Astronomickým observatóriom v Odese a Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom, v rámci ktorej bol dohodnutý presun veľkého ďalekohľadu s priemerom hlavného zrkadla 1 m z Odesy na observatórium na Kolonici. Koncom roku 1999 bola hvezdáreň rozšírená o Chránenú dielňu a na polovičný úväzok bol prijatý údržbár Juraj Jesenský. V roku 2000 sa začalo s plnením zmluvy s Odesou. V dvoch etapách boli prevezené všetky časti ďalekohľadu, vrátane hlavného zrkadla. V tomto roku bola podpísaná Zmluva o spoluprácu so Združením technických škôl v poľskom Sanoku, bola založená tradícia Astronomických dní v Humennom a Sanoku. V tomto roku sa podarilo uzavrieť reštitučný spor v prospech hvezdárne, čím sa uvoľnila hlavná prekážka k dostavbe Planetária.

Bola vytvorená koncepcia medzinárodného Astronomického edukačného centra / MAEC/ ako jedinečného strediská pre výuku a propagáciu astronómie v Karpatskom Euroregióne. V roku 2000 je do funkcie správcu budovy na AO Kolonica prijatý p. František Podhora. V roku 2001 prebieha postupná repasácia a montáž časti veľkého ďalekohľadu odborníkmi z Odesy. Je zmontovaná mechanika a elektronika. Sú vykonané všetky prípravy na uloženie hlavného zrkadla do tubusu. Je vytvorená a postupne realizovaná koncepcia AO na polyfunkčné vedecké pracovisko s jeho rozšírením na meteorológiu, seizmiku a neutrónovú fyziku.

Materiál spracoval RNDr. Igor Kudzej, CSc.

« späť

Hvezdáreň
« » Hvezdáreň

Hvezdáreň

Hvezdáreň Hvezdáreň

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8307269
Počet návštev dnes: 7289