Aktuality a oznamy » Samospráva » Zasadnutie mestskej rady « späť

Zasadnutie mestskej rady

dátum aktualizácie: 16.02.2024 | počet zobrazení: 25 114

Prečítať nahlas

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) a § 14 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 2 ods. Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Humennom a Plánom práce Mestskej rady v Humennom na I. polrok 2024

zvoláva primátor mesta Humenné

VII. zasadnutie Mestskej rady v Humennom
na deň 21. február 2024 (streda) o 9.00 hod.
do zasadačky Mestskej rady v Humennom

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné v znení neskorších úprav
 5. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Humenné
 6. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 1/2024
 7. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040
 8. Akčný plán práce s mládežou mesta Humenné na roky 2024 – 2025
 9. Informatívna hodnotiaca správa o plnení Akčného plánu práce s mládežou mesta Humenné za predchádzajúce obdobie
 10. Návrh na udelenie ocenení v športovej oblasti za rok 2023
 11. Využívanie športových zariadení v majetku mesta v správe Správy rekreačných a športových zariadení Humenné športovými klubmi v roku 2024
 12. MAJETKOVÉ VECI

  A: Zmena doby nájmu nebytových priestorov v prospech spoločnosti SSaM spol. s r.o.

  B: Zámena pozemkov medzi mestom Humenné a firmou GEMMEJ, s.r.o.

  C: Odpredaj pozemku pri prevádzke na ulici Vihorlatskej

 13. Rôzne
 14. Technicko-organizačné zabezpečenie IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom
 15. Záver

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7206335
Počet návštev dnes: 6141