Aktuality a oznamy » Samospráva » ZASADNUTIE MsR V HUMENNOM « späť

ZASADNUTIE MsR V HUMENNOM

dátum aktualizácie: 12.05.2023 | počet zobrazení: 23 186

Prečítať nahlas

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) a § 14 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 2 ods. Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Humennom a Plánom práce Mestskej rady v Humennom na I. polrok 2023

zvoláva primátor mesta Humenné

III. zasadnutie Mestskej rady v Humennom
na deň 17. máj 2023 (streda) o 9.00 hod.
do zasadačky Mestskej rady v Humennom

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu

  nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení

  neskorších úprav

 5. Záverečný účet mesta za rok 2022
 6. Mimoriadna dotácia na podporu hokeja pre HC 19 Humenné v zmysle VZN č. 177/2021, ktorým sa mení a dopĺňa

  VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné

 7. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 2/2023

  B: Rozpočtové opatrenie Správy rekreačných a športových zariadení Humenné č. 2/2023

 8. Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za rok 2022
 9. A: Doplnok č. 4 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb a Koncepcii rozvoja sociálnych

  služieb mesta Humenné na roky 2016 – 2022

  B: Správa o monitorovaní plnenia stratégie Komunitného plánu sociálnych služieb

  a Koncepcie rozvoja sociálnych služieb mesta Humenné na roky 2016 – 2022

 10. Informatívna správa o inventarizácii majetku mesta Humenné k 31.12.2022
 11. Informatívna správa o činnosti CVČ v školskom roku 2022/2023
 12. Plány práce Mestskej rady v Humennom a Mestského zastupiteľstva v Humennom na II. polrok 2023
 13. Návrh na vymenovanie riaditeľky Mestského kultúrneho strediska
 14. Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy rekreačných a športových zariadení Humenné
 15. A: Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné v správe SRaŠZ Humenné

  športovými klubmi v roku 2023 – atletický štadión

  B: Prenájom športového zariadenia mesta Humenné v správe Správy rekreačných

  a športových zariadení Humenné – zámer na prenájom pre Plavecký klub SWIM PEJA

 16. MAJETKOVÉ VECI

  A: Odpredaj priľahlého pozemku k pozemku vlastnému pre Mariána Maceja a Viktóriu Macejovú

  B: Odkúpenie pozemkov od Rastislava Prieložného a Anny Prieložnej do majetku mesta Humenné

  C: Odpredaj priľahlého pozemku k pozemku vlastnému pre Tibora Koťa s vecným bremenom

  D: Odpredaj pozemku pod garážou pre Mgr. Alžbetu Kočanovú

  E: Zámer na odpredaj mestských pozemkov pre Prešovský samosprávny kraj osobitným zreteľom

 17. Rôzne
 18. Technicko-organizačné zabezpečenie IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom
 19. Záver

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5293920
Počet návštev dnes: 698