Aktuality a oznamy » Samospráva » 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... « späť

18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská...

dátum aktualizácie: 13.09.2023 | počet zobrazení: 9 995

Prečítať nahlas

Nielen výstavba lávky cez rieku Laborec či revitalizácia štyroch vnútroblokov (Dobrianskeho, Laborecká, Družstevná, Nemocničná) sú aktuálnym stavebným dianím. V prvej polovici roka 2023 bolo dokončených v rôznych lokalitách mesta 18 stavebných objektov. Boli rozdelené do dvoch tematických stavieb.

1. Úprava medzigarážových priestorov – výmena nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné. Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Kohézny fond) a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu „Kvalita životného prostredia“ a rozpočtu mesta Humenné (spoluúčasť 5%). Zhotoviteľ: Eurovia SK, a.s. Cena za diela: 197 021,02 € s DPH.
Stavba mala 6 stavebných objektov – rekonštrukcií plôch:
Laborecká ulica (53 900 eur)
Mierová 33 (51 118 eur)
Sokolovská za TKR (17 534 eur)
BD Duchnovičova 1683 (13 322 eur)
BD Sokolovská 1691 (32 844 eur)
BD Duchnovičova / zo severu (28 297 eur)

Na každom stavebnom objekte boli vybúrané nepriepustné spevnené plochy aj s podložnými vrstvami. Vyhotovili sa nové podložné vrstvy s finálnou priepustnou plochou zo zatrávňovacej dlažby. Celková upravená plocha všetkých objektov je 2957,52 m2.

2. Rekonštrukcie, rozšírenia a opravy ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste Humenné do prvej polovice roka 2023. Stavba realizovaná z rozpočtu mesta Humenné. Zhotoviteľ: Eurovia SK, a.s. Cena za dielo: 420 051,02 € s DPH
Stavba ma 12 objektov:
Stavebný objekt (SO) 1: Rozšírenie odstavnej plochy pri MsÚ – II. etapa – odstavná plocha zo zatrávňovacej dlažby, počet nových parkovacích miest – 32.
SO 2: Spevnená plocha pri bytovom dome Námestie Slobody 20/49 tzv. „C15“ – rozšírenie vjazdu k BD na 5,0 m a parkoviska pri BD. Obnova asfaltového krytu parkoviska o výmere 911 m2. Vznik 3 nových parkovacích miest. Vyhotovenie nového vodorovného značenia parkoviska, osadenie verejného osvetlenia.
SO 03 Vybudovanie spevnených plôch na Ulici osloboditeľov:
pri BD 1583/18 – nové odstavné plochy zo zatrávňovacej betónovej dlažby o celkovej ploche 87,5 m2 – 7 nových parkovacích miest. Vyhotovil sa asfaltový kryt prístupovej cesty (plošne 160 m2). Osadilo sa nové pieskovisko, dve hojdačky a lavička.
pri BD 1579/10 – vybudovali sa nové odstavné plochy zo zatrávňovacej betónovej dlažby (plošne 50 m2)– 4 nové parkovacie miesta. Na žiadosť obyvateľov BD sa vyhotovilo pozdĺž príjazdovej cesty k BD pozdĺžne státie čo navýšilo parkovacie miesta 3 ks a obnovil sa asfaltový kryt.
pri BD 1583/18 – vybudovali sa nové resp. opravili pôvodné odstavné plochy zo zatrávňovacej betónovej dlažby o celkovej ploche 87,5 m2 – 13 parkovacích miest. Obnovil sa asfaltový kryt o 148 m2..
SO 04 – vybudovali sa nové odstavné plochy zo zatrávňovacej betónovej dlažby o celkovej ploche 75 m2 – 6 parkovacích miest. Obnovil sa asfaltový kryt na Duchnovičovej ulici (plošne 664 m2), vybudovalo sa stojisko pre nádoby TKO.
SO 05 – Spevnená plocha a stojisko na TKO Laborecká 46 – vybudovali sa nové odstavné plochy zo zatrávňovacej betónovej dlažby (plošne 260 m2)– 21 parkovacích miest. Vybudovalo sa stojisko pre nádoby TKO.
SO 06 – Odstránenie ostrovčeka pri BD Třebíčska 12 – rozšírenie vstupu k BD pre záchranné zložky
SO 07 – Odstavná plocha a stojisko na TKO Laborecká 20 – 22, vybudovala sa nová odstavná plocha zo zatrávňovacej betónovej dlažby (plošne 62,5 m2) – 5 nových parkovacích miest. Obnovil sa asfaltový kryt parkoviska a príjazdovej cesty na ploche 1000 m2., vybudovalo sa stojisko pre nádoby TKO. Osadili sa dve nové lavičky k BD.
SO 08 – Vybudovanie spevnených plôch v atletickom areáli na Hrnčiarskej ulici – vybudovanie spevnenej plochy zo zatrávňovacej dlažby na ploche 275 m2 a stojisko pre nádoby TKO.
SO 09 – Rozšírenie vjazdu pri BD Laborecká 5 – vjazd ku BD sa rozšíril na šírku 5,5 m, vybudovalo sa stojisko pre nádoby TKO.

V rámci stavby sa opravili chodníky
SO 10 – Oprava chodníka na Štúrovej ulici od križovatky ulíc Štúrova – Čsl. Armády po Štúrova – Nemocničná – oprava asfaltového krytu chodníka s výmenou obrubníkov na dĺžke 166 m a nalepením pásov pre nevidomých.
SO 11 – Rekonštrukcia vstupov k BD Staničná 5, 7 a 9 – oprava 3 prístupových chodníkov k BD
SO 12 – Chodník Třebíčska – pri výmenníkovej stanici (za BD Třebíčska 15) – oprava asfaltového chodníka s výmenou obrubníkov na dĺžke 102 m.

V druhej časti roku 2023 prídu na rad ďalšie lokality.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská...
« » 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská...
18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská... 18 STAVEBNÝCH OBJEKTOV – spevnené plochy, medzigaráže, chodníky, stojiská...

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8692123
Počet návštev dnes: 6874