Samospráva mesta » Projekty financované EÚ a dotácie » Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá Spolu pre komunity Aktivita terénna sociálna práca « späť

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá Spolu pre komunity Aktivita terénna sociálna práca

dátum aktualizácie: 03.11.2023 | počet zobrazení: 307

Prečítať nahlas

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Spolu pre komunity

Aktivita terénna sociálna práca

Názov prijímateľa: Mesto Humenné

Sprostredkova­teľský orgán: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Realizované prostredníctvom: Program Slovensko

Trvanie realizácie projektu: august 2023 – január 2029

Špecifický cieľ: ESO4.8 (h) Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín.

Hlavný cieľ projektu: Národný projekt Spolu pre komunity realizovaný prostredníctvom IMPLEA, zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Projekt svojimi aktivitami prispeje k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Cieľové skupiny: ● osoby sociálne vylúčené, príp. ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktoré sú koncentrované najmä v rómskych komunitách (ďalej aj ako „MRK“) ● ľudia zažívajúci bezdomovectvo alebo ľudia ohrození stratou bývania (ďalej aj ako „ĽBD“)

Miesto realizácie projektu: osada Podskalka, Humenné

Počet zamestnancov na ktorých IMPLEA poskytuje transfér za výkon:

Terénny sociálny pracovník: 3

Terénny pracovník: 3

Zamestnanci : Terénny sociálny pracovník: Mgr. Branislav Barbuš

Terénny pracovník: Peter Toček, Stanislava Veliká, Saskia Surmajová,

,, Realizované aktivity sa uskutočňujú vďaka prostriedkom poskytnutým z Programu Slovensko“

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.implea.gov.sk

Logo IMPLEA

« späť

Články 1 / 1

Darovacia akcia - oblečenie, obuv, hračky...

dátum aktualizácie: 21.11.2023 | počet zobrazení: 52

Články 1 / 1

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6423824
Počet návštev dnes: 8706