Samospráva mesta » Projekty financované EÚ a dotácie » Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá Spolu pre komunity Aktivita KC/NDC/NSSDR « späť

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá Spolu pre komunity Aktivita KC/NDC/NSSDR

dátum aktualizácie: 03.11.2023 | počet zobrazení: 281

Prečítať nahlas

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Spolu pre komunity

Aktivita KC/NDC/NSSDR

Názov prijímateľa: Mesto Humenné

Sprostredkova­teľský orgán: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Realizované prostredníctvom: Program Slovensko

Trvanie realizácie projektu: august 2023 – január 2029

Špecifický cieľ: ESO4.8 (h) Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín.

Hlavný cieľ projektu: Národný projekt SpK koordinačne a odborne riadi výkon a poskytovanie komunitnej práce a odborných činností a aktivít v podporených subjektoch, čím prispieva k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií užívateľa. V rámci poskytovania sociálnej služby KC je cieľom podpora vedúca k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Cieľové skupiny: je v zmysle § 2 ods. 2 písm. h) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:
• pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby • pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností

Miesto realizácie projektu: Komunitné centrum, Podskalka 6426/97, 066 01 Humenné

Zamestnanci komunitného centra :

Odborný manažér KC/NDC/NSSDR: Mgr. Alena Andrášiková

Komunitný pracovník KC: Mgr. Zlatica Kudráčová

Pracovník KC/NDC/NSSDR: Klára Budiová

,, Realizované aktivity sa uskutočňujú vďaka prostriedkom poskytnutým z Programu Slovensko“

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.implea.gov.sk

Logo IMPLEA

« späť

Články 1 / 1

Darovacia akcia - oblečenie, obuv, hračky...

dátum aktualizácie: 21.11.2023 | počet zobrazení: 29

Články 1 / 1

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6423831
Počet návštev dnes: 8713