Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » Ubytovali ste odídenca z Ukrajiny? (potrebné informácie) « späť

Ubytovali ste odídenca z Ukrajiny? (potrebné informácie)

dátum aktualizácie: 04.04.2022 | počet zobrazení: 674

Prečítať nahlas

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?
Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:


  • vlastníci bytov a rodinných domov

  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty)

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.


Výška príspevku

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov

  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov

Podmienky získania príspevku za ubytovanie
Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom.
Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu (osobne) predloží mestu Humenné. Mestu zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.


Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať mesto – na účet v banke. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako mesto tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.


Postup
Do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá mestu:


  • „Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi“ (jednorazovo)

  • „Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi“ (jednorazovo)

kópiu dokladu o tolerovanom pobyte Odídenca na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ (jednorazovo) 

  • „Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca“ za každý príslušný mesiac. Pozor výkaz je zvlášť pre fyzické osoby a zvlášť pre právnické osoby

Uvedené doklady je potrebné doniesť na Mestský úrad Humenné – podateľňa v úradných hodinách, alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Humenné – Mestský úrad, referát právny, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné,
do 7.4.2022 za mesiac marec.


UPOZORNENIE:
Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi je potrebné vypísať za každého ubytovaného odídenca zvlášť aj za deti. Zmluvu za deti do 18 rokov podpisuje zákonný resp. pridelený zástupca.
V Zmluve „Čl. III Doba ubytovania bod. 1“ vyplníte „dobu určitú od“ dátumu prvej noci ubytovania „do“ maximálne 30.6.2022.
Dátum podpísania zmluvy môže byť najskorší 31.3.2022.
Vo „Výkaze“ vždy doplníte aktuálny mesiac a nezabudnúť vyplniť všetky položky a originál výkazu odovzdáte mestu vždy do 5 pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. POZOR: suma príspevku je obmedzená podľa poskytnutých miestností odídencom, čo je uvedené v 2. hárku Výkazu „Obmedzenia“ a treba vo výkaze uviesť „Celkovú sumu“ v zmysle tohto obmedzenia:
1 obytná miestnosť max. 500 €/kal. mesiac
2 obytné miestnosti max. 750 €/kal. mesiac
3 obytné miestnosti max. 1000 €/kal. mesiac
4 a viac obytných miestností max. 1250 €/kal. mesiac


V prípade otázok k vyplateniu príspevkov za ubytovanie volajte zamestnanca Mestského úradu Humenné: Mgr. Dávid Jordák, tel. 057/7863 221.


Vzory všetkých dokladov a zmluvy o poskytnutí ubytovania:
 https://www.minv.sk/?…


Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4699666
Počet návštev dnes: 1160