Aktuality a oznamy » Samospráva » Výzva na predkladanie žiadostí o financovanie projektov z participatívneho rozpočtu mesta Humenné na rok 2023 « späť

Výzva na predkladanie žiadostí o financovanie projektov z participatívneho rozpočtu mesta Humenné na rok 2023

dátum aktualizácie: 24.01.2023 | počet zobrazení: 1 137

Prečítať nahlas

V roku 2023 prichádza mesto Humenné tretíkrát s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Na základe prijatého uznesenia MsZ č.151/2019 zo dňa 23.10.2019 k Pra­vidlám participatívneho rozpočtu mesta Humenné môžu miestni obyvatelia podporiť komunitné projekty.

Hlavným cieľom mesta je

• zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov do správy vecí verejných
• pružná reakcia samosprávy na aktuálne potreby a požiadavky obyvateľov
• zvýšenie transparentnosti fungovania Mesta Humenné

Mesto Humenné vyčlenilo pre túto čast rozpočtu 5 000 EUR, pričom táto suma predstavuje maximálnu výšku finančného príspevku na jeden projekt.

1. Oblasť podpory
Finančné prostriedky vyhradené na projekty z participatívneho rozpočtu môžu byť použité v súlade s obsahom návrhu projektu bližšie špecifikovanom v žiadosti.

2. Kto môže žiadosť podať
Oprávneným žiadateľom môže byť právnická osoba (organizácia, neformálna organizácia) a fyzická osoba, ktorá do 16.1.2023 podala prihlášku participanta do Participatívneho rozpočtu mesta.

3. Podanie žiadosti
Žiadateľ predkladá projekt na základe písomnej žiadosti (úplne a riadne vyplnenej).

Každý participant môže predložiť iba jednu žiadosť projektu v termíne do 31.01.2023

Písomnú žiadosť spolu s povinnými prílohami v súlade s platnými právnymi predpismi je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu mesta Humenné alebo poštou na adresu:

Mestský úrad
Kukorelliho 34
066 28 Humenné

3.1 Povinné náležitosti žiadosti:

  1. identifikačné údaje žiadateľa
  2. stručný popis projektu (uviesť najmä miesto, termín a harmonogram realizácie, prínos a cieľovú skupinu)
  3. podrobný rozpis predpokladaných nákladov projektu (rozpočet)


3.2 Dokumenty potrebné pri podaní žiadosti
• kópia štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie (okrem neformálnej organizácie občanov)
• kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa (menovací dekrét alebo iný relevantný doklad o
vymenovaní štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenie členov neformálnej organizácie občanov)
• kópia dokladu o pridelení IČO (ak bolo pridelené)
• podpisová listina v prípade iniciatívy/ne­formálnej organizácie

4. Podmienky projektu
• Realizácia projektu musí byť ukončená v danom kalendárnom roku
• Projekt je realizovaný na území mesta Humenné, mestskom majetku
• Projekt je vo všeobecnom záujme a nesmie produkovať zisk
• Projekt nevyžaduje nadobúdanie vlastníctva pozemku
• Projekt je z hľadiska technického, finančného a právneho považovaný za možný a realizovateľný

5. Harmonogram procesu schvaľovania a hlasovania
• posudzovanie projektov: do 13.02.2023
• verejná prezentácia projektov: do 28.02.2023
• hlasovanie verejnosti o projektoch: do 19.03.2023
• vyhlásenie a zverejnenie výsledkov: do 31.03.2023
• realizácia víťazného projektu: do 31.12.2023


Prípadné otázky môžete adresovať:
• emailom na: [email protected]
• telefonicky na: 057/7863 239

Žiadosť o financovanie projektu z participatívneho rozpočtu mesta Humenné na rok 2023
Príloha č.1 – Písomný súhlas
Príloha č.2 – Podrobný rozpis predpokladaných nákladov

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7782160
Počet návštev dnes: 8818