Aktuality a oznamy » Samospráva » VÝZVA na predkladanie NÁVRHOV NA OCENENIE v roku 2023 « späť

VÝZVA na predkladanie NÁVRHOV NA OCENENIE v roku 2023

dátum aktualizácie: 29.05.2023 | počet zobrazení: 1 221

Prečítať nahlas

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné v roku 2023 môžu byť udelené tieto ocenenia mesta Humenné:

  • cena mesta Humenné
  • cena primátora mesta Humenné /návrh na toto ocenenie podáva primátor mesta/
  • čestné občianstvo mesta Humenné
  • cena dobrovoľník mesta Humenné
  • čestné uznanie, ďakovný list /môžu byť udeľované celoročne/

Ocenenia /okrem čestného uznania a ďakovného listu/ sa spravidla odovzdávajú slávnostne v septembri počas osláv Pamätného dňa mesta Humenné.

Návrhy na ocenenia musia byť predložené
najneskôr do 31. mája 2023
do podateľne Mestského úradu v Humennom

Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať:

  • osobné údaje navrhovaného, t. j. meno, priezvisko, titul, adresu trvalého bydliska, povolanie, štátnu príslušnosť
  • súhlas navrhovaného s nomináciou
  • v prípade fyzickej osoby aj súhlas dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov

Dôležitou časťou návrhu je aj zdôvodnenie návrhu na udelenie verejného ocenenia, najmä výstižné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma a v zahraničí. K návrhu môžu byť pripojené prílohy (články, fotografie, CD, DVD), ktoré dokumentujú dosiahnuté úspechy subjektu navrhovaného na ocenenie.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 121/2012 je k dispozícii na webovom sídle mesta: www.humenne.sk v časti Všeobecne záväzné nariadenia.

Príloha:
Návrh na udelenie ocenenia

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

VÝZVA na predkladanie NÁVRHOV NA OCENENIE v roku 2023
VÝZVA na predkladanie NÁVRHOV NA OCENENIE v roku 2023

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7782257
Počet návštev dnes: 8915