Aktuality a oznamy » Samospráva » REKONŠTRUKCIA POTRUBÍ si vezme 55 stromov. Záväzná výsadba 110 dvojmetrových drevín « späť

REKONŠTRUKCIA POTRUBÍ si vezme 55 stromov. Záväzná výsadba 110 dvojmetrových drevín

dátum aktualizácie: 25.03.2024 | počet zobrazení: 2 544

Prečítať nahlas

Hlavná investičná akcia mesta Humenné v roku 2024 sa dotýka modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla.
Etapa 2 je rekonštrukčne najväčšia, vymení sa viac ako 11 kilometrov potrubia (Etapa 0 znamenala výmenu 1 kilometra a Etapa 1 obnovila 1,4 kilometra horúcovodu).

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, ktorým je firma GreMi KLIMA, s.r.o., pobočka Brno, prebehlo 15. februára. Súčasťou stavby, okrem samotných trás rozvodov, sú aj pomocné plochy, na ktorých bude prebiehať dočasné uloženie vykopanej zeminy, ako aj uloženie nových potrubí a vymieňaných potrubí, ktoré sa budú likvidovať v na to oprávnených prevádzkach.

Aktuálne prebiehajú pomocné práce, napr. vytýčenie trás, odstránenie porastov v ochrannom pásme rozvodov. Na základe žiadosti GreMi KLIMA (v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.) vydalo Mesto Humenné súhlas na výrub drevín. Spolu bude vyrúbaných 55 kusov stromov (prevažne borovica, smrek, breza, jedľa, lipa, javor). V závislosti od skutočnosti uložila samospráva žiadateľovi náhradnú výsadbu mladých stromov, ktoré budú mať výšku min. 200 cm. Výsadba sa uskutoční na pozemkoch mesta Humenné do októbra 2024. Vysadených bude 110 kusov drevín: Hrab obyčajný Fastigiata (20 ks), Muchovník kanadský (10), Ľaliovník tulipánokvetý (5), Sofora japonská (5), Ambrovník styraxový (10), Lipa malolistá (10), Brest holandský (10), Buk lesný Purple Fountain (10), Dub šarlátový (10), Čerešňa pilkatá (10) a Javor horský (10).

Výrub drevín sa spravidla vykonáva v období 1.10. – 29.2., najneskôr do 30.3. Vzhľadom na verejný záujem – zásobovanie obyvateľov mesta teplom a teplou vodou – je uskutočnenie výrubu nevyhnutné aj mimo vyhláškou a odborným stanoviskom odporúčanom termíne.

Pri všetkých výruboch drevín v termíne od 1.3. do 30. 9. žiadateľ zabezpečí obhliadku drevín zamestnancom Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Až po jej vykonaní a písomnom súhlase zamestnanca ŠOP SR je možné uskutočniť výrub vo vegetačnom období.
Dreviny určené na výrub sú v teréne vyznačené znakom červenej farby.

Od 11. marca sa zrealizovala dodávka šiestich kamiónov potrubí do medziskladu, ktorý sa počas celej stavby nachádza pod nadjazdom na Laboreckej ulici.

Rekonštrukčné práce budú postupne prebiehať od železničného mosta na Sídlisku III (Laborecká ulica) až po budovu Chemkostavu. K hlavnej trase sa rátajú aj odbočky k veľkým výmenníkovým staniciam. Ako prvé sa začnú rekonštrukcie rozvodov tepla Trasami 3, t.j. na Laboreckej ulici úsek od Balarény po budovu SSP a trasou 6, ktorá je odbočkou na Sídlisko II/A. Začína sa garážami pri Laboreckej 7 a končí na križovatke Hrnčiarska obchodné stredisko.

Pracovná činnosť bude prebiehať v období rokov 2024 a 2025, mimo vykurovacieho obdobia, aby nebola výrazne obmedzená vykurovacia dodávka. Prvé výkopové práce sú naplánované na 2. apríla 2024.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín
« » Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín
Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín Rekonštrukcia potrubí - výrub drevín Rekonštrukcia potrubí - medzisklad Rekonštrukcia potrubí - medzisklad Rekonštrukcia potrubí - medzisklad Rekonštrukcia potrubí - medzisklad Rekonštrukcia potrubí - medzisklad Rekonštrukcia potrubí - medzisklad

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712523
Počet návštev dnes: 4242