Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » Jednorazová finančná výpomoc osobám zasiahnutých zemetrasením « späť

Jednorazová finančná výpomoc osobám zasiahnutých zemetrasením

dátum aktualizácie: 07.06.2024 | počet zobrazení: 281

Prečítať nahlas

Fyzické osoby, ktorým v dôsledku zemetrasenia dňa 9.10.2023 došlo k poškodeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia (ďalej len „obydlie“), ktoré užívali v čase vzniku zemetrasenia, majú možnosť na základe § 28a ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc.

Výpomoc možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Prílohou žiadosti sú údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k obydliu; ak žiadateľom o poskytnutie výpomoci nie je vlastník obydlia, prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu.

Žiadateľom môže byť osoba, ktorá je

  1. v hmotnej núdzi a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
  2. osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
  3. osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,
  4. osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá obci, na ktorej území sa obydlie nachádza do 7. júla 2024.

Žiadatelia, ktorým vznikla škoda na obydlí, ktoré sa nachádza na území mesta Humenné, predkladajú svoju žiadosť s povinnými prílohami poštou na adresu Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné alebo osobne do podateľne mestského úradu.

Sociálnu situáciu žiadateľa bude mesto Humenné posudzovať v súčinnosti s okresným úradom a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výpomoc sa poskytuje zo štátneho rozpočtu a schvaľuje ju vláda SR.

Na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok.

Tlačivo žiadosti o jednorazovú finančnú výpomoc je k dispozícii v Klientskom centre mestského úradu alebo tu: Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc

Mestský úrad
referát krízového riadenia

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8320750
Počet návštev dnes: 8503