Nadchádzajúce udalosti


Úvodná stránka » Voľba na základe hlasovacieho preukazu « späť

Voľba na základe hlasovacieho preukazu

dátum aktualizácie: 17.08.2023 | počet zobrazení: 532

Prečítať nahlas

Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Humenné a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto Humenné o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto Humenné na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Mesto Humenné si pred vydaním hlasovacieho preukazu voličovi najskôr overí v zozname voličov s trvalým pobytom na jeho území, ktorí požiadali o voľbu poštou, či volič nepožiadal o voľbu poštou. Ak je volič v tomto zozname uvedený, mesto Humenné mu hlasovací preukaz nevydá. V prípade, že mestu Humenné bude doručené oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, že volič s trvalým pobytom v meste Humenné zrušil registráciu v osobitnom zozname voličov pre voľbu poštou a spĺňa podmienky pre vydanie hlasovacieho preukazu, mesto Humenné takému voličovi hlasovací preukaz vydá.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu mesto Humenné voličovi už nový hlasovací preukaz nevydá.

Hlasovací preukaz je bez občianskeho preukazu neplatný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predložení volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29.09.2023) v úradných hodinách mesta. Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16.08.2023).

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 08.09.2023),

elektronicky (e-mailom na adresu hlasovaci.preukaz@humenne.sk) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 08.09.2023).

Mesto na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29.09.2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

TLAČIVO: Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady SR 2023

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5669109
Počet návštev dnes: 9367