Terénna práca

dátum aktualizácie: 03.01.2020 | počet zobrazení: 178 836

Prečítať nahlas

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 28 999 930,08 Eur

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR

Obdobie realizácie projektu: 11/2019 – 12/2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

Hlavný cieľ projektu: Motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú v obciach venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.

Opis projektu: Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) je jeden z vybraných projektov Take away balíka*, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov (verifikovaných počas programového obdobia 2007–2013) ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach.

Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne v 150 obciach s najvyššou mierou indexu segregácie, resp. podrozvinutosti, za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Od 1.novembra 2019 mesto Humenné výkon terénnej sociálnej práce realizuje pod Národným projektom „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

V súčasnosti vykonávajú terénnu sociálnu prácu 3 terénni sociálni pracovníci a 3 terénni pracovníci.

« späť

Ďakujeme Slovenskej sporiteľni a.s.

dátum aktualizácie: 11.03.2013 | počet zobrazení: 32 414

Pracovné stretnutie terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov

Dňa 1.marca 2013 sa v priestoroch Mestského úradu v Humennom konalo pracovné stretnutie regionálnej koordinátorky Mgr. Márii Sarakovej, terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a asistentov terénnych soc. pracovníkov (ATSP) zo siedmych miest a obcí – Medzilaborce, Zbudské Dlhé, Snina, Humenné, Benkovce, Malá Domaša, Žalobín.

dátum aktualizácie: 11.03.2013 | počet zobrazení: 41 037

Terénni sociálni pracovníci po roku bilancujú

dátum aktualizácie: 22.05.2013 | počet zobrazení: 37 409

Školenie terénnych sociálnych pracovníkov

V dňoch 21.-22.máj 2013 sa terénni sociálni pracovníci zúčastnili školenia „Identifikácia obchodovania s ľuďmi“. Posilnenie kapacít organizácií a odborníkov referenčného systému na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti a pomoci obchodovaným osobám.

dátum aktualizácie: 27.05.2013 | počet zobrazení: 33 451

Darovanie šatstva sociálne slabším rodinám

dátum aktualizácie: 07.06.2013 | počet zobrazení: 39 183

FUTBALOVÝ TURNAJ Podskalka

Futbalový turnaj, ale nie bežný ako každý iný, ale ako pozitívum pre rómske deti. Turnaj trval na prelome prázdnin a to od 15.7.2013 do 19.8.2013.

dátum aktualizácie: 03.12.2013 | počet zobrazení: 33 467

Ranný vek dieťaťa na Podskalke

Akcia, ktorá sa konala 13.8.2013 v pri­estoroch MŠ a ZŠ na Podskalke, kládla dôraz na preventívno – výchovný program k získaniu každodenných hygienických návykov už v rannom veku dieťaťa.

dátum aktualizácie: 03.12.2013 | počet zobrazení: 29 196

Malí záchranári

Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života vašich najbližších. Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov je základom pre ďalšiu pomoc lekárov záchrannej služby a nemocnice. Strach, nevedomosť a z nich plynúca nečinnosť oberajú mnohých o šancu na prežitie. Zdravotnícka hra bola určená pre deti predškolského veku, ktorej sa zúčastnilo 60 detí.

dátum aktualizácie: 03.12.2013 | počet zobrazení: 23 425

Vianočná besiedka

Vo štvrtok 19. decembra sa v areáli MŠ a ZŠ Podskalka konalo vystúpenie detí pod názvom „Vianočná besiedka“.

dátum aktualizácie: 20.12.2013 | počet zobrazení: 30 581

Darovanie potravín

Spolupráca s Nadáciou „Pomoc jeden druhému „ dala jednej rodine radostné Vianoc.

dátum aktualizácie: 27.12.2013 | počet zobrazení: 26 052

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5694788
Počet návštev dnes: 8337