Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Počasie
Utorok 22.10.2019
aktuálne o 17:01
Jasno
teplota 15°C
predpoveď na zajtra
Malá oblačnosť
cez deň 21°C / v noci 9°C

Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Samospráva mesta » Dokumenty mesta » Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy pripravovaných všeobecne záväzných nariadení mesta

Názov Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie Dátum ukončenia pripomienkového konania Dátum schvaľovania Uplatnenie pripomienok
VZN mesta Humenné o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 08.10.2019 18.10.2019 23.10.2019 uplatnenie pripomienok
VZN mesta Humenné, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 134/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné 08.10.2019 18.10.2019 23.10.2019 uplatnenie pripomienok
VZN mesta Humenné o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií a osobitného užívania verejného priestranstva na území mesta Humenné 08.10.2019 18.10.2019 23.10.2019 uplatnenie pripomienok
VZN mesta Humenné o výkone taxislužby na území mesta Humenné + príloha 08.10.2019 18.10.2019 23.10.2019 uplatnenie pripomienok
VZN mesta Humenné, ktorým sa zrušuje VZN č. 77/2003 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na pozemných komunikáciách, parkoviskách a verejných priestranstvách na území mesta Humenné v znení neskorších úprav 08.10.2019 18.10.2019 23.10.2019 uplatnenie pripomienok
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné 08.10.2019 18.10.2019 23.10.2019 uplatnenie pripomienok

|


Vyhlásenie nových všeobecne záväzných nariadení mesta

Číslo Názov Dátum vyvesenia Dátum zvesenia Dátum účinnosti
         

Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení mesta

Číslo Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum účinnosti
21/1995 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch 15.10.1995
Zmena 14.01.1996
Doplnok č. 1 15.07.1996
Doplnok č. 2 15.07.1996
Doplnok č. 3 02.01.1997
Doplnok č. 4 01.08.1997
Doplnok č. 5 18.05.1998
Doplnok č. 6 18.05.1998
Zmena 11.07.1998
Zmena 14.09.1998
Zmena 15.03.2000
25/1996 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Humenné 15.05.1996
Zmena č. 8 – VZN č. 90/2006 05.12.1996
Zmena č. 9 – VZN č. 98/2008 30.11.2008
29/1996 Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní informačných a propagačných materiálov, plagátov a úradných oznamov v meste Humenné – úplné znenie 02.01.1997
Doplnok č. 1 15.05.2005
42/1999 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Sídlisko pod Sokolejom 19.05.1999
Zmena č. 1 01.10.2001
Zmena č. 2 16.01.2002
Zmena č. 3 – VZN č. 79/2004 04.12.2004
71/2003 Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch na území mesta Humenné – úplné znenie 11.03.2003
Doplnok č. 1 15.07.2004
Doplnok č. 2 09.09.2004
Doplnok č. 3 19.12.2004
Doplnok č. 4 01.01.2005
77/2003 Všeobecne záväzné nariadenie o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na pozemných komunikáciách, parkoviskách a verejných priestranstvách na území mesta Humenné 14.11.2003
Doplnok č. 1 21.07.2008
78/2004 Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov nových ulíc v meste Humenné 15.07.2004
82/2005 Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Humenné 10.03.2005
87/2006 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 87/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 15.05.2006
Zmena – VZN č. 149/2019 01.05.2019
88/2006 Všeobecne záväzné nariadenie o povoľovaní a umiestňovaní drobných stavieb, povoľovaní stavebných úprav a udržiavacích prác na území mesta Humenné 21.11.2006
92/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné + prílohy – žiadosť, vyúčtovanie 07.03.2008
Doplnok č. 1 15. 06.2011
Doplnok č. 2 23.04.2015
Doplnok č. 3 – VZN č. 138/2017 02.03.2017
97/2008 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.97/2008 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi – úplné znenie 01.05.2012
Doplnok č. 1 01.05.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.97/2008 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi 15.11.2008
100/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.100/2009 o opatrovateľskej služ­be 26.06.2009
Doplnok č. 1 01.06.2016
101/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.101/2009 o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na osobnú prepravu na území mesta Humenné 20.11.2009
102/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.102/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné 01.01.2010
Doplnok č. 1 15.02.2016
103/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.103/2009 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Humenné a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 01.01.2010
Doplnok č. 1 15.06.2011
107/2010 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní prepravnej služby 15.10.2010
111/2011 Všeobecne záväzné nariadenie o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa 20.09.2011
112/2011 Všeobecne záväzné nariadenie o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Humenné 03.12.2011
113/2011 Všeobecne záväzné nariadenie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene na území mesta Humenné 03.12.2011
119/2012 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o ochrane verejného poriadku 27.10.2012
Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove 3S/42/2016 – 29 zo dňa 27. 10. 2017  
121/2012 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné 19.12.2012
124/2013 Všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný, o vodení psa a znečisťovaní verejného priestranstva na území mesta Humenné 23.07.2013
Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove č. 2S/42/2016 – 30 zo dňa 28.09.2017  
129/2014 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné +príloha 1 + príloha 2 15.08.2014 
130/2014 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2015
Doplnok č. 1 01.01.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – úplné znenie 01.01.2017
131/2015 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné 11.02.2015 
Doplnok č. 1 15.02.2016
Doplnok č. 2 – VZN č. 137/2017 04.03.2017
VZN č. 143/2018, ktorým sa mení mení a dopĺňa VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v znení neskorších úprav 16.03.2018
132/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Humenné o zrušení Základnej školy s materskou školou internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským, Kudlovská 11, Humenné a jej súčastí, o zrušení Školskej jedálne, Družstevná 1472/16, ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné, o zriadení Materskej školy, Lesná 909/28, Humenné, o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Lesná 909/28, ako súčasť Materskej školy, Lesná 909/28, Humenné a o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné, ako súčasť Materskej školy Družstevná 1472/16, Humenné 15.09.2015 
134/2016 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné 30.06.2016 
135/2016 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o používaní pyrotechnických výrobkov 14.11.2016 
136/2016 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o schválení Prevádzkového poriadku pohrebiska mesta Humenné 14.11.2016 
137/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o schválení Doplnku č. 2 k VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné 04.03.2017 
138/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o schválení Doplnku č. 3 k VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné 02.03.2017 
139/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o schválení Dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska mesta Humenné 02.03.2017 
140/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o používaní ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície Humenné 01.06.2017 
141/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 15.06.2017 
142/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na Námestí slobody 1736/48 v Humennom 26.09.2017 
143/2018 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v znení neskorších úprav + prílohy 16.03.2018 
144/2018 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení názvov ulíc na území mesta Humenné- príloha 16.03.2018 
145/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v znení neskorších úprav 15.02.2019
146/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 k Územnému plánu zóny Pod Sokolejom Humenné + príloha 1 + príloha 2 03.04.2019
147/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení neskorších úprav 01.04.2019
148/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým mení a dopĺňa VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné v znení zmien a doplnkov 19.03.2019
149/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.87/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 01.05.2019
150/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné 15.07.2019
151/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 01.09.2019
152/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach + prílohy 06.09.2019

Do všeobecne záväzných nariadení je možné nahliadnuť v úradných hodinách na MsÚ v Humennom, II. poschodie, č.dverí 215.

« späť

aktualizácia: 11.10.2019 | počet zobrazení: 112964

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Archív všeobecne záväzných nariadení

aktualizácia: 11.10.2019 | počet zobrazení: 785

Články 1 / 1

Počet návštev od 18.09.2011: 2770601
Počet návštev dnes: 850
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie