Občan » Voľby a referendum » Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 » Podávanie kandidátnych listín « späť

Podávanie kandidátnych listín

dátum aktualizácie: 19.09.2014 | počet zobrazení: 12 638

Prečítať nahlas

PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE VOĽBY POSLANCOV DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

Kandidátnu listinu podáva osobitne za každý volebný obvod

  • politická strana

  • politické hnutie

  • koalícia politických strán a politických hnutí

  • nezávislý kandidát

 

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine v dvoch rovnopisoch.

  Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta v dvoch rovnopisoch. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

 

PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA

 

kandidátnu listinu podáva

  • politická strana

  • politické hnutie

  • koalícia politických strán a politických hnutí

  • nezávislý kandidát

 

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine v dvoch rovnopisoch.

  Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta v dvoch rovnopisoch. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

 

Nezávislý kandidát, ktorý kandiduje na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva a súčasne na funkciu primátora mesta, môže použiť spoločnú petíciu. Zo záhlavia petície však musí byť zrejme, že podpisy sa zbierajú na podporu kandidáta pre voľby do mestského zastupiteľstva a tiež na jeho podporu pre voľby primátora mesta.

 

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta

 

Počet obyvateľov obce Počet podpisov voličov na petícii
do 50 10
51 – 100 20
101 – 500 40
501 – 2 000 100
2 001 – 20 000 200
20 001 – 100 000 400
nad 100 000 600

 

PREBERANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

V súlade s § 11a ods. 2 písm. c) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov bol primátorkou mesta Humenné, PhDr. Janou Vaľovou, za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Humennom pre voľby do orgánov samospávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014, menovaný Ing. Ivan Čornanič, zamestnanec Mesta Humenné. Zapisovateľa miestnej volebnej komisie je možné zastihnúť v pracovné dni počas úradných hodín na Mestskom úrade v Humennom, č. dv. 28 na prízemí.

Telefonický kontakt: 057/7863 259

Mailová adresa: msucornanic@humenne.sk

Kandidátne listiny je možné predkladať zapisovateľovi miestnej volebnej komisie priebežné v úradných hodinách do 19. 09. 2014 a dňa 21. 09. 2014 (nedeľa) v čase od 15:00 hod do 24:00 hod.

 

Postup, spôsob, lehoty, vzory pre podávanie kandidátnych listín pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľbu primátora(-ky) mesta sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?…

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4875011
Počet návštev dnes: 201