Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoAnketa 1
Ste dostatočne informovaný/á o separovaní odpadu na území mesta Humenné?
áno (24,26%)
 
skôr áno (25,88%)
 
skôr nie (25,21%)
 
nie (24,65%)
 
Celkový počet hlasov: 1797

Anketa 2
Uprednostňujete propagáciu separovaného zberu na území mesta prostredníctvom:
letákov (17,21%)
 
televízie HNTV (15,59%)
 
web stránky mesta (16,98%)
 
internetu (16,29%)
 
inej formy (16,75%)
 
Celkový počet hlasov: 2585

Anketa 3
Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno (23,90%)
 
skôr áno (24,87%)
 
skôr nie (26,52%)
 
nie (24,70%)
 
Celkový počet hlasov: 1757

Anketa 4
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na separovaný odpad ( v rodinných domoch dostatok vriec) ?
áno (33,54%)
 
nie (32,85%)
 
čiastočne (33,62%)
 
Celkový počet hlasov: 1297

Anketa 5
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno (33,96%)
 
nie (33,88%)
 
čiastočne (32,16%)
 
Celkový počet hlasov: 1278

Anketa 6
Ste spokojný/á s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný odpad?
áno (25,51%)
 
skôr áno (24,11%)
 
skôr nie (24,29%)
 
nie (26,09%)
 
Celkový počet hlasov: 1717

Anketa 7
Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?
nedostatok nádob (16,91%)
 
nedostatok vriec (16,49%)
 
naplnenosť nádob (16,18%)
 
iné (16,80%)
 
Celkový počet hlasov: 2590

Anketa 8
Ktoré materiály separujete?
papier (16,21%)
 
plasty (15,78%)
 
sklo (17,28%)
 
kovy (17,14%)
 
tetrapaky (16,17%)
 
iné (17,42%)
 
Celkový počet hlasov: 2801

Anketa 9
Čo by Vás motivovalo, aby sa zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
motivačné súťaže (24,01%)
 
iné (25,15%)
 
Celkový počet hlasov: 1841

Anketa 10
Bývate:
v bytovom dome (48,87%)
 
v rodinnom dome (51,13%)
 
Celkový počet hlasov: 972

Kalendár
  «   Február   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

meniny má Frederik, Frederika


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Občan » Karta výhod » ZÁSADY POSKYTOVANIA STRAVOVANIA A PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE PRE DRŽITEĽOV KARTY SENIOR

ZÁSADY POSKYTOVANIA STRAVOVANIA A PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE PRE DRŽITEĽOV KARTY SENIOR

Článok I.
Úvodné ustanovenie

 1. Stravovanie dôchodcov, poberateľov starobného/in­validného dôchodku, držiteľov ČIPOVEJ KARTY SENIOR je služba, ktorú mesto Humenné poskytuje v rámci svojho sociálneho programu, za podmienok stanovených týmito Zásadami poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov ČIPOVEJ KARTY SENIOR (ďalej len Zásady).
 2. Stravovanie je zabezpečované v školských jedálňach pri základných školách na území mesta a vo vybraných zariadeniach spoločného stravovania vyvarajúceho typu na území mesta.
 3. Záujemca o stravovanie, ktorý splnil stanovené podmienky a je mu predmetná služba poskytovaná sa nazýva „stravník“.
 4. Poskytovanie stravovania nie je nárokovateľnou službou.

Článok II.
Predmet služby

1. Predmetom služby je poskytovanie hlavného jedla: obeda – stravníkovi v zariadení školskej jedálne pri základných školách na území mesta a vo vybraných zariadeniach spoločného stravovania vyvarujúceho typu na území mesta (po dohode aj odberom do obedára), podľa jedálneho lístka schváleného na príslušný týždeň vedúcim tohto zariadenia. Hmotnosť hotovej porcie jedla musí z pohľadu príslušných noriem zodpovedať hmotnosti hotovej porcie jedla pre dospelú osobu.

Článok III.
Podmienky pre poskytovanie stravovania

 1. Žiadateľ o poskytovanie stravovania musí byť držiteľom platnej ČIPOVEJ KARTY SENIOR (vek nad 62 rokov, poberateľ starobného/in­validného/výs­luhového/vdov­ského dôchodku, trvalý pobyt v meste Humenné minimálne 3 roky, nesmie mať voči mestu žiadne finančné záväzky a nie sú voči nemu vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania. Podrobné podmienky sú určené v dokumente KARTY VÝHOD HUMENČANOV).
 2. Žiadosť o poskytovanie stravovania musí byť podaná na predpísanom tlačive, ktoré žiadateľovi vydá personalizačné pracovisko MsÚ.
 3. Príspevok na stravu stravníka – berie sa do úvahy súbeh dôchodkov starobný/inva­lidný/výsluho­vý + vdovský/vdovecký a príjem z pracovného pomeru, teda mzda okrem odmeny z dohody o vykonaní práce a z dohody o pracovnej činnosti.
Výška súbehu dôchodkov Príspevok mesta Humenné
do 250 eur 2,00 eur
do 350 eur 1,50 eur
do 500 eur 1,00 euro

Príspevok na stravu stravníka dôchodcu nad 80 rokov veku:

Výška súbehu dôchodkov Príspevok mesta Humenné
do 250 eur 2,00 eur
do 350 eur 1,50 eur
nad 350 eur 1,00 euro

4. Výška dôchodku sa preukazuje rozhodnutím Sociálnej poisťovne, ústredia Bratislava, zamestnancom personalizačného pracoviska MsÚ. Príjem z pracovného pomeru sa bude preukazovať zamestnancom personalizačného pracoviska MsÚ potvrdením od zamestnávateľa alebo čestným vyhlásením, že takýto príjem stravník nepoberá.

5. Každú zmenu je žiadateľ povinný nahlásiť bezodkladne na personalizačné pracovisko MsÚ.

6. V prípade, že žiadateľ spĺňa podmienky stanovené týmito Zásadami, personalizačné pracovisko mu vydá čipovú kartu senior, prostredníctvom ktorej sa môže stravník stravovať. Výška kreditu bude podľa článku III. Podmienky stravovania, odstavec III. za odobraté obedy, ktoré sa rovnajú počtu pracovných dní v príslušnom mesiaci (jeden obed na jeden pracovný deň). Doplatok za obedy stravník uhradí buď na účet vybraných školských jedální bezhotovostným prevodom alebo v zariadeniach spoločného stravovania vyvarujúceho typu vkladom hotovosti do pokladne zariadenia spoločného stravovania vyvarujúceho typu.

7. Mestský úrad v Humennom vedie prvotnú evidenciu žiadostí, vedie si podrobnú evidenciu spolu s vyúčtovaním o poskytovanej strave v školských jedálňach a vybraných zariadeniach spoločného stravovania vyvarujúceho typu prostredníctvom softvéru. Vedúci v školských jedálňach a vybraných zariadeniach spoločného stravovania vyvarujúceho typu zabezpečia vyúčtovanie príspevku prostredníctvom faktúry vždy najneskôr do 15 – tého dňa nasledujúceho mesiaca.

8. S poskytovateľom stravy bude uzatvorená zmluva o poskytovaní stravy na dobu určitú, do 30.6. bežného kalendárneho roka. Maximálny počet stravníkov u každého poskytovateľa stravy sa stanovuje na 230 stravníkov den­ne.

Článok IV.
Osobitné ustanovenia

 1. Bližšie informácie o spôsobe a forme poskytovania stravovania v jednotlivých zariadeniach získa žiadateľ o túto službu na Mestskom úrade v Humennom – personalizačnom pracovisku MsÚ a klientskom centre MsÚ. Mestský úrad zabezpečí sprístupnenie týchto informácií verejnosti aj inými formami.
 2. Mesto Humenné má právo zrušiť poskytovanie tejto služby vo vybraných školských jedálňach a vybraných zariadeniach spoločného stravovania vyvarujúceho typu, ak toto zariadenie prestane spĺňať legislatívne a iné predpoklady na poskytovanie stravovania stravníkom.
 3. Celková suma príspevku na stravovanie bude každoročne určená v rozpočte mesta Humenné, následne bude upravený aj príspevok mesta na stravu stravníka.
 4. Mesto Humenné si vyhradzuje právo na prerušenie poskytovania stravy každoročne v určených termínoch pri kontrole výšky dôchodkov (rozhodnutiami Sociálnej poisťovne) a finančných záväzkov voči mestu Humenné (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.).

« späť

aktualizácia: 06.08.2019 | počet zobrazení: 2228

Počet návštev od 18.09.2011: 2896690
Počet návštev dnes: 1140
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie