Občan » Ako vybaviť » Bytové záležitosti » Žiadosť o pridelenie bytu « späť

Žiadosť o pridelenie bytu

dátum aktualizácie: 23.08.2021 | počet zobrazení: 98 811

Prečítať nahlas

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU


Vybavuje:

Odbor správy majetku

Referát bytový


Bc. Anna Sotáková

3. poschodie, č. dv. 311

telefon 057/7863 279

obalka [email protected]


Mgr. Marek Onufrák

3. poschodie, č. dv. 311

telefon 057/7863 279

obalka [email protected]


Čo potrebujeme

 • doniesť vyplnenú žiadosť o pridelenie bytu vrátane príloh na MsÚ v Humennom.

Žiadateľ sa zaradí do poradovníka o pridelenie nájomného bytu, ak:

 • ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt v meste Humenné bez prerušenia min. 2 roky, alebo má prechodný pobyt v meste Humenné a uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú s výkonom práce na území mesta Humenné, v trvaní minimálne 2 roky bez prerušenia.
 • žiadateľ alebo jeho manžel/ka, druh/družka nie je nájomcom nájomného bytu, mestského bytu, družstevného bytu a nie je a ani nebol/a vlastníkom a ani spoluvlastníkom v pomere ½ bytu alebo rodinného domu,
 • preukáže schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu doloženým potvrdením o aktuálnom príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb, ktorý nie je nižší ako 1,5 násobok životného minima,
 • u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • nemá ku dňu podania žiadosti neuhradené záväzky voči mestu Humenné,
 • mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb neprevyšuje 3-násobok alebo 4-násobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 • žiadateľom nie je osoba s ktorou bol ukončený nájomný vzťah zo strany prenajímateľa z dôvodu porušenia povinností nájomcu v lehote 5 rokov pred podaním žiadosti, nie je voči nemu vedené exekučné konanie alebo nebol oddlžený konkurzom, osobným bankrotom alebo splátkovým kalendárom, (uvedená podmienka sa vzťahuje na všetky spoločne posudzované osoby).
 • čestné prehlásenie, že súhlasí so zverejnením osobných údajov v informačnom systéme (meno a priezvisko, dáta narodenia, trvalá adresa).

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 189/1992 Z. z. o niektorých opatrenia súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami
 • zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, platný od 01.01.2011
 • VZN č. 171/2021 o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné
 • nepravdivé čestné prehlásenie §39 zák. č. 71/1967.Zb.o správ­nom konaní, zmien a doplnkov § 21 ods. 1 písm. f) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.

Upozornenie

 • pri zaradení žiadosti do zoznamu uchádzačov o pridelenie mestského nájomného bytu má evidovaný trvalý pobyt na území mesta Humenné min. 2 roky, alebo má prechodný pobyt v meste Humenné a uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú s výkonom práce na území mesta Humenné, v trvaní minimálne 2 roky bez prerušenia.

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Lehota na vybavenie

 • Uchádzači o pridelenie bytu sú evidovaní v poradovníku o pridelenie nájomného bytu pre jednotlivé lokality v meste Humenné. Poradovníky sú zverejnené na webe mesta a úradnej tabuli.

Opravný prostriedok

 • voči Povoleniu na uzatvorenie nájomnej zmluvy nie je možné podať odvolanie


Tlačivá:

Žiadosť o pridelenie bytu

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6376222
Počet návštev dnes: 3649