Civilná ochrana » Ochrana obyvateľstva « späť

Ochrana obyvateľstva

dátum aktualizácie: 14.03.2022 | počet zobrazení: 60 528

Prečítať nahlas
civilna_ochrana

Ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku osôb, ktoré sú zabezpečované na základe analýzy územia Slovenskej republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí. 

Úlohy a opatrenia civilnej ochrany sú prijímané na znižovanie rizík ohrozenia a určovanie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 

Spočívajú najmä v organizovaní, riadení a vykonávaní záchranných prác na záchranu osôb, v poskytovaní predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb, ale tiež v organizovaní a zabezpečovaní hlásnej a informačnej služby, poskytovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, v zabezpečovaní a vykonávaní ukrytia a evakuácie, vykonávaní protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení, organizovaní, riadení a vykonávaní prípravy na civilnú ochranu. 

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
 • Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom zbore
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

 • Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii
 • Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z.z. na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu
 • Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
 • Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
 • Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany
 • Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o stavebnotechnic­kých požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany
 • Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok
 • Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

Všeobecné zásady

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Čo robiť, keď zaznie siréna?

Čo robiť a čo si so sebou zobrať v prípade evakuácie? 

Odporúčania pre obyvateľstvo po vydaní výstrahy 

Príručka – Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu 

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky 

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

« späť

Články 1 - 3 / 3

Čo robiť v prípade....?

dátum aktualizácie: 30.06.2017 | počet zobrazení: 36 466

Materiál CO

dátum aktualizácie: 14.03.2022 | počet zobrazení: 44 022

Ochranné stavby a zariadenia CO

dátum aktualizácie: 07.03.2022 | počet zobrazení: 43 134

Články 1 - 3 / 3

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5613643
Počet návštev dnes: 4131