Civilná ochrana » Informačný systém CO « späť

Informačný systém CO

dátum aktualizácie: 04.04.2023 | počet zobrazení: 45 626

Prečítať nahlas

INFORMAČNÝ SYSTÉM CO

Autonómna siréna

Informačný systém CO tvorí hlásna služba a informačná služba CO. Včasné varovanie obyvateľstva pred hroziacim nebezpečenstvom zabezpečuje hlásna služba CO, ktorá okrem toho zabezpečuje aj vyrozumenie osôb činných pri riešení mimoriadnej udalosti. Informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií. 

Hlásna služba CO sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou CO, ktorú tvoria varovacie a vyrozumievacie centrá CO a technické prostriedky na území mesta. 

Varovaciu a vyrozumievaciu sieť CO dopĺňa samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb – autonómny systém a to na území ohrozenom nebezpečnou látkou.
Technické prostriedky:

 • sirény,
 • rozhlas a televízia,
 • domáce rozhlasy,
 • miestne informačné prostriedky obce,
 • systémy automatizovaného varovania,
 • verejné elektronické komunikačné siete,
 • verejná telefónna sieť,
 • pohyblivý prostriedok.
Varovné signály

sú dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Všeobecné ohrozenie

 • 2 minútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.


Ohrozenie vodou

 • 6 minútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.


Koniec ohrozenia

 • 2 minútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
 • Vyhláška č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok IS CO v znení neskorších predpisov


Sirény na území mesta Humenné
 • Mestský úrad
 • Základná škola Kudlovská
 • Základná škola SNP
 • Okresný súd
 • Zariadenie pre seniorov Starinská
 • Bytový dom Komenského


TERMÍNY AKUSTICKÉHO PRESKÚŠAVANIA PREVÁDZKYSCHOPNOSTI SIRÉN NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ

10. marca 2023: o 12.00 hod. dvojminútovým stálym tónom
09. júna 2023: o 12.00 hod. dvojminútovým stálym tónom
08. septembra 2023: o 12.00 hod. dvojminútovým stálym tónom
08. decembra 2023: o 12.00 hod. dvojminútovým stálym tónom

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5613656
Počet návštev dnes: 4144