Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Január   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Timotej


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » ZASADNUTIE MsR V HUMENNOM

ZASADNUTIE MsR V HUMENNOM

V súlade s § 14 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 2 ods. Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Humennom zvoláva primátor mesta Humenné IX. zasadnutie Mestskej rady v Humennom 

na deň 27. november 2019 (streda) o 9:00 hod. 

do zasadačky Mestskej rady v Humennom

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné
 4. A: Potvrdenie výkonu Všeobecne záväzného nariadenia č. 153/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku

  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Humenné pozastaveného primátorom mesta

  B: Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné

  stavebné odpady na území mesta Humenné

 5. A: Rozpočet mesta Humenné na roky 2020 – 2022

  B: Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2020 – 2022

  C: Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Humennom na roky 2020– 2022

  D: Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na roky 2020 – 2022

 6. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 5/2019

  B: Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 03/2019

  C: Rozpočtové opatrenie Správy rekreačných a športových zariadení Humenné č. 1/2019

 7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné
 8. Informatívna správa o plnení Plánu investičných akcií v roku 2019 a Plán investičných akcií mesta Humenné na rok 2020
 9. Výhľadový plán opráv a údržby miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na roky 2020 – 2022
 10. Správa o výsledkoch kontroly a kontrolných zisteniach investičných akcií
 11. Vecný plán opráv a údržby bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné na rok 2020
 12. Výhľadový plán opráv a rekonštrukcií objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné na roky 2020 – 2022
 13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Humenné na funkčné obdobie 2020 – 2026
 14. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné na rok 2020 v zmysle VZN č. 158/2019
 15. A: Potvrdenie výkonu uznesenia č. 154/2019 zo dňa 23.10.2019 k Tech­nickým podmienkam pre verejné

  obstarávanie k zabezpečeniu služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od

  01.01.2020 do 31.12.2029 po­zastaveného primátorom mesta

  B: Technické podmienky pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2029

 16. Správy o hospodárení organizácií s majetkovou účasťou mesta:

  A: Správa o hospodárení Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o.

  B: Správa o hospodárení Televíznych káblových rozvodov, s. r. o.

 17. A: Návrh na odpis pohľadávok – penále za omeškané úhrady

  B: Návrh na odpis pohľadávok z dôvodu vyhlásenia osobného bankrotu a úmrtia nájomníkov

  C: Odpis pohľadávky za prenájom nebytového priestoru na Námestí slobody 1734/57 – TUTTI
  ristorante, s.r.o.

 18. Návrh výberu parkovného na parkoviskách mesta Humenné prostredníctvom SMS
 19. Plány práce Mestskej rady v Humennom a Mestského zastupiteľstva v Humennom na I. polrok 2020
 20. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
 21. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné športovým klubom – 1. Tenisový klub Humenné
 22. Majetkové veci

  A: Odpredaj pozemku pred RD pre Miroslava Harvana a manželku, Sídlisko Poľana 798/63, 066 01 Humenné

  B: Prenájom pozemkov CKN 4117/197, CKN 4117/198 a CKN 4117/199 pre Central Point, s. r. o. Humenné

  C: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a. s., Košice, stavba: Humenné, ul. Kukučínova – úprava
  NN a DP

 23. Rôzne
 24. Technicko-organizačné zabezpečenie X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom
 25. Záver

« späť

aktualizácia: 25.11.2019 | počet zobrazení: 17554

Počet návštev od 18.09.2011: 2862876
Počet návštev dnes: 62
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie