Aktuality a oznamy » Samospráva » ZÁVEREČNÝ ÚČET 2023 potvrdil takmer 1,1 milióna v mestských dotáciách a benefitoch « späť

ZÁVEREČNÝ ÚČET 2023 potvrdil takmer 1,1 milióna v mestských dotáciách a benefitoch

dátum aktualizácie: 30.05.2024 | počet zobrazení: 820

Prečítať nahlas

Mesto Humenné zverejnilo výsledky hospodárenia za uplynulý rok 2023. Záverečný účet bol predložený na májové zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva.

Mesto ukončilo svoje hospodárenie v roku 2023 s hotovostným zostatkom upraveným o cudzie prostriedky (zábezpeky na verejné obstarávanie a zábezpeky pri nájomných zmluvách bytových a nebytových priestorov v príjmovej a výdavkovej časti) vo výške 2 433 028 eur. Z týchto prostriedkov sú vylúčené účelovo určené prostriedky vo výške 1 010 285 eur, ktoré sú zapojené do rozpočtu roku 2024. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 1 422 743 eur bude použitý na tvorbu rezervného fondu.

Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 1 789 131 eur, príjmy v roku 2023 dosiahli viac než 3,2 milióna eur, kapitálové výdavky v investíciách dosiahli takmer 5 miliónov eur. Napríklad:
*lávka pre peších a cyklistov – tzv. cyklomost
*osadenie cykloprístreškov v areáloch ZŠ
*náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na odstavných plochách
*regenerácia vnútroblokov humenských sídlisk
*multimediálna kocka na zimnom štadióne
*stroje a zariadenia pre Technické služby mesta
*realizácia projektu „Podpora udržateľnosti kultúry v meste Humenné“ (MsKS – opona, osvetlenie pódia, bočné závesy na pódiu…)

Aj v roku 2023 mesto Humenné poskytlo benefity svojim občanom v celkovej výške takmer 316 tisíc eur. (stravné pre dôchodcov, príspevok pre novonarodené deti, príspevok pre deti nastupujúce do 1. ročníka ZŠ, zvýhodnené cestovné MHD pre vybrané skupiny obyvateľstva).
V roku 2023 v zmysle VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta bolo poskytnutých takmer 645 tisíc eur (šport, kultúra, sociálna oblasť a tretí sektor).
+ Komunitná nadácia mesta Humenné dostala 15 tisíc eur, pre Humenskú TV na podporu vysielacích služieb bolo vyčlenených 112 tisíc eur. Mesto Humenné v uplynulom roku zabezpečilo podporu a realizáciu projektu s participáciou obyvateľstva (tzv. participatívny rozpočet). Preinvestovalo sa 5 tisíc eur, na projekt Galéria Múza – úprava vnútrovchodového priestoru v budove na Námestí slobody.

Rozpočet mesta Humenné bol pre rok 2023 prvotne schválený vo výške 36 026 912 eur. Postupne bol upravovaný rozpočtovými opatreniami, pričom samospráva napokon v uplynulom roku operovala v rozpočte so zdrojmi 43 497 738 eur. Bežný a kapitálový rozpočtu bol uzatvorený prebytkom 774 730 eur.

K 31.12.2023 bola upravená celková suma dlhu mesta, ktorá v percentuálnom vyjadrení predstavuje 14,96%. Oproti roku 2022 je evidovaný pokles úverovej zaťaženosti z hodnoty 20,36%.

Mestské zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet mesta za rok 2023 bez výhrad.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

10. zasadnutie MsZ - schválený Záverečný účet mesta 2023
« » 10. zasadnutie MsZ - schválený Záverečný účet mesta 2023
10. zasadnutie MsZ - schválený Záverečný účet mesta 2023 10. zasadnutie MsZ - schválený Záverečný účet mesta 2023 10. zasadnutie MsZ - schválený Záverečný účet mesta 2023

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8654849
Počet návštev dnes: 11812