Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

meniny má Ervín


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Poslanci odhlasovali najdôležitejší dokument budúceho roka

Poslanci odhlasovali najdôležitejší dokument budúceho roka

V stredu 11. decembra sa uskutočnilo v poradí 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom. Zúčastnilo sa ho 23 poslancov. Najviac diskutovaným bodom bol rozpočet mesta Humenné na rok 2020. „Osobne urobím všetko, čo je v mojich silách, aby verejnosť mohla pri bilancovaní na konci roku 2020 konštatovať, že sa plány podarilo zdarne premeniť na reálne výsledky,“ povedal primátor mesta Humenné Miloš Meričko. Zároveň dodal, že po dlhých rokoch nebude mesto Humenné v rozpočtovom provizóriu.


Rozpočet mesta vyrovnaný, bude aj prebytok
Rozpočet mesta Humenné na rok 2020 predstavuje 33 911 741 eur. Transfer pre mestské príspevkové organizácie bol rozdelený nasledovne: Technické služby mesta Humenné dostanú 2 186 604 eur, Mestské kultúrne stredisko 421 380 eur (MsKS) a Správa rekreačných a športových zariadení mesta Humenné 985 000 eur (SRaŠZ). Rozpočet na nasledujúci rok je spracovaný ako vyrovnaný vo svojej príjmovej aj výdavkovej časti, samozrejme v priebehu roka ho bude možné upravovať rozpočtovými opatreniami.


Celkovo tvorí rozpočet mesta Humenné na budúci rok 8 programov a 48 aktivít: 

 • strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta – 8 aktivít (tu patrí napr. PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, príprava, podávanie a implementácia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, rozvoj cezhraničnej spolupráce, výstavba infraštruktúry a pod.)

 • samospráva mesta a jej výkonný aparát – 5 aktivít (tu patrí činnosť MsÚ – Mestského úradu, matriky, voľby, referendá a pod.)

 • verejný poriadok – 1 aktivita (tu patrí činnosť MsP – Mestskej polície)

 • sociálne služby – 7 aktivít (tu patria zariadenia sociálnych služieb – denné centrá, dávky sociálnej pomoci, pomoc občanom v hmotnej núdzi a pod.)

 • verejno prospešné služby – 5 aktivít (tu patrí starostlivosť o verejnú zeleň, pohrebisko, nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom, miestne komunikácie, verejné osvetlenie, aktivity Technických služieb a pod.)

 • kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého – 5 aktivít (tu patrí napr. podpora HNTV, Humenské jarmoky a Vianočné trhy, aktivity MsKS – Mestského kultúrneho strediska a pod.)

 • šport – 10 aktivít (tu patria aktivity SRaŠZ – Správy rekreačných a športových zariadení, prevádzka Fontány lásky, kúpaliska, zimného štadióna, Mestskej športovej haly, futbalového štadióna a pod.)

 • vzdelávanie – 7 aktivít (tu patria aktivity materských a základných škôl, školské jedálne, voľnočasové aktivity a pod.)

Benefity ostali zachované
V rozpočte sú zapracované aj tradičné benefity pre občanov mesta vo výške 364 300 eur, a to konkrétne v týchto programoch: 

 • stravovanie seniorov – 275 700 eur

 • zvýhodnené cestovné – 20 000 eur

 • príspevok pri narodení dieťaťa – 30 600 eur

 • príspevok pre prvákov – 38 000 eur

Keďže humenská samospráva začína v budúcom roku aj s aktivitami participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého môžu obyvatelia mesta priamo rozhodovať o časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, na tieto účely bolo vyčlenených 12 000 eur.


Plány opráv a údržby, miestnych komunikácií, školských zariadení i mestského majetku
Poslanci MsZ schválili aj nové technické podmienky pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb v Mestskej autobusovej doprave (MAD) v meste Humenné na obdobie od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2030. Okrem toho sa zhodli na schválení výhľadového plánu opráv a údržby miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, tiež vecného plánu opráv a údržby bytového fondu a nebytových priestorov a opráv a rekonštrukcií objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na nasledujúce dva roky.


Zároveň poslanci odsúhlasili aj Plán investičných akcií a projektových dokumentácií na budúci rok, pričom niektoré veľké investície, ktoré boli začaté v tomto roku, sa presunú aj do toho nasledujúceho. Ide napr. o výstavbu Zariadenia pre seniorov, výstavbu bytového domu na Sídlisku Pod Sokolejom, MŠ Podskalka či stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ Dargovských hrdinov. Do roku 2020 prechádza aj plánovaná akcia Odbočovací pruh na Komenského ulici, na ktorú je potrebné najprv získať od PSK potrebný pozemok. Ďalej sú v pláne investičné akcie, ktoré sú podmienené získaním cudzích zdrojov z dotácií a nenávratných finančných príspevkov, napr. zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska, zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné, či výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta. Plánuje sa aj rekonštrukcia bývalého Chemlonského internátu a rozšírenie a prepojenie parkoviska medzi Detskou poliklinikou a MsP s prístavbou výťahu pre bezbariérový prístup k Detskej poliklinike.


Voľba hlavného kontrolóra mesta Humenné
Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo aj voľbu nového hlavného kontrolóra mesta, ktorá sa bude konať 12. februára 2020. Nový hlavný kontrolór bude zvolený na základe hlasovania poslancov MsZ a jeho pracovný pomer začne plynúť od 28. 3. 2020 so 100% pracovným úväzkom. Všetky náležitosti s kvalifikačnými predpokladmi na výkon funkcie budú riadne zverejnené na úradnej tabuli mesta Humenné, na webovom i facebookovom sídle magistrátu, aj v teletexte HNTV. Termín ukončenia doručenia prihlášok bude 28. 1. 2020 do 15.30 hod. Na otváranie obálok a vyhodnotenie prihlášok kandidátov na túto funkciu, bude zriadená komisia.


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Keďže začiatkom každého roka sú schvaľované finančné dotácie pre záujemcov z rôznych oblastí na rôzne aktivity, MsZ schválilo výzvu na predkladanie žiadostí o tieto dotácie. Posledný termín doručenia tejto žiadosti je 31. 1. 2020. Dotácie z rozpočtu mesta Humenné môžu byť poskytnuté na aktivity vo vymedzenom rozsahu všeobecne prospešných služieb a účelov v týchto oblastiach, pričom každá z nich má ešte svoje podoblasti: 

 • záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

 • cestovný ruch

 • školstvo a vzdelávanie

 • mládež

 • telovýchova a šport

 • cirkvi, náboženské obce a spoločenstvá a charitatívna činnosť

 • humanistická činnosť organizácií

 • zdravotníctvo a zdravotne znevýhodnení

 • sociálna oblasť

 • podpora podnikania a zamestnanosti

 • tvorba a ochrana životného prostredia

Budeme mať jednu z najnižších daní na Slovensku
Diskutovaným bodom programu s dlhou rozpravou, bolo opätovne predložené VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad (KO) na území mesta Humenné. Vláda SR a NRSR v tomto roku schválila zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu. Suma sa však bude v nasledujúcich rokoch postupne zvyšovať. Na základe tohto nárastu nákladov si Humenčania v budúcom roku priplatia za komunálny odpad na osobu o 0,0164 eur/ deň. To znamená mierne zvýšenie z 0,0370 eur na 0,0534 eur. Nový zákon z dielne ministra životného prostredia, sa dotkne všetkých miest a obcí na Slovensku, Humenné nevynímajúc! Podľa schváleného nového systému závisí suma, ktorú obce a mestá zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, od úrovne jeho vytriedenia. Technické služby mesta Humenné (TS) už teraz platia za uloženie odpadu na skládke 7 eur z pôvodných 5,30 €. V roku 2020 bude nárast nákladov na skládkovanie pokračovať bez toho, aby ich humenská samospráva či TS vedeli ovplyvniť. Na budúci rok stúpne teda zákonný poplatok za skládkovanie až na 12 eur, ak sa udrží miera separácie. Náklady súvisiace s komunálnym odpadom (KO) sú samozrejme ovplyvnené vyššou sumou za uskladnenie KO na skládke, ktorú kúpila v tomto roku súkromná firma. Z toho dôvodu pristúpilo Mesto Humenné k opatreniam a poslanci MsZ sa uzniesli na novom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na území mesta Humenné, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2020.


Text a foto: Mgr. Michaela Dochánová

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 16.12.2019 | počet zobrazení: 1253

Počet návštev od 18.09.2011: 3741210
Počet návštev dnes: 1002
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie