Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Júl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Prokop


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Poslanci MsZ neschválili zámer Mesta na prenájom energetických zariadení, rokovanie MsZ pokračuje v pondelok 24. júna

Poslanci MsZ neschválili zámer Mesta na prenájom energetických zariadení, rokovanie MsZ pokračuje v pondelok 24. júna

V stredu 19. júna sa uskutočnilo VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom. Z takmer štyridsiatky bodov programu prerokovalo 23 prítomných poslancov iba polovicu. Zvyšok sa presúva na pondelkové rokovanie MsZ.


Zámer Mesta Humenné na prenájom energetických zariadení stiahli z rokovania
Veľmi dôležitým a hádam najdiskutovanejším bodom programu MsZ, bol Zámer Mesta Humenné na prenájom energetických zariadení spôsobom hodným osobitného zreteľa. Predchádzalo mu však schválenie Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky. Pre aktualizáciu koncepcie uzatvorilo Mesto Humenné ešte v roku 2016 zmluvu o dielo so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá na tejto aktualizácii koncepcie pracovala. Koncepcia obsahuje analýzu súčasného stavu, návrh sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom územia mesta Humenné, závery a odporúčania pre rozvoj tepelnej energetiky na území mesta a posúdenie súladu navrhnutej záväznej časti koncepcie s platnou územnoplánovacou dokumentáciou ako jej súčasťou v rozsahu, kompetencií a účinnosti ako regulačného nástroja v rámci vydávania záväzných stanovísk. Na aktualizácii koncepcie pracoval tím profesora Urbana, ktorý v stredu prišiel z Bratislavy oboznámiť poslancov MsZ s jej obsahom a výsledkami.


Podľa zákona o tepelnej energetike, obec s počtom obyvateľov nad 2 500, aktualizuje aspoň raz za 5 rokov koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Spomínanú aktualizáciu poslanci MsZ schválili. Paradoxom však je, že Zámer Mesta Humenné na prenájom energetických zariadení stiahli z rokovania. Ako uvádzala dôvodová správa, zámerom prenájmu energetických zariadení vo vlastníctve Mesta Humenné bolo prenajať ich na dobu určitú, teda 10 rokov s opciou na ďalších 5 rokov nájmu za nájomné vo výške 50 000 eur ročne bez DPH v prvých piatich rokoch nájmu a 100 000 eur ročne bez DPH pre nájomcu Humenská energetická spoločnosť (HES) spôsobom hodným osobitného zreteľa. Účelom prenájmu energetických zariadení mala byť podľa zámeru ich rekonštrukcia a modernizácia zo strany nájomcu (HES) z jeho vlastných finančných prostriedkov vo výške 4 milióny eur (mimo eurofondov). Spomínaná opcia 5 rokov nájmu by tak bola podmienená dodržaním podmienok v zmluve o nájme, ktorá by po uplynutí modernizácie rozvodov distribučného systému zabezpečila zníženie cien tepla minimálne o 5%. Zároveň by počas trvania zmluvy o nájme a modernizácii rozvodov, cena tepla nebola zvyšovaná.


V rámci diskusie k tejto problematike sa rokovania zúčastnil aj pán Chvostáľ, zástupca Chemes-u ako výrobcu tepla, ktorý osobným názorom však s istotou nevedel deklarovať, že cena tepla sa v priebehu 10 rokov nájmu nebude zvyšovať, nakoľko cenu tepla určuje ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) a Chemes ako výrobca tepla sa tejto cene musí prispôsobovať. Po vzájomných diskusiách sa poslanci rozhodli hlasovaním stiahnuť tento bod programu, nakoľko je potrebné v oblasti tepelnej energetiky ešte niekoľko rokovaní samosprávy s výrobcom a dodávateľom tepla, ktoré by priniesli priaznivejšie podmienky prenájmu či ďalšieho nakladania s energetickými zariadeniami vo vlastníctve Mesta Humenné. Žiaľ, o možnosť čerpať financie z eurofondov, tak Mesto Humenné už nemôže v tomto programovom období požiadať. Tieto investície do potrubí budú ale chýbať.


VZN o podmienkach nakladania s bytmi
Poslanci na rokovaní MsZ schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje poradovník čakateľov o pridelenie nájomného, resp. mestského bytu. Po novom budú čakatelia rozdelení podľa lokalít (SNP, Komenského, Podskalka, byty v rozptyle mesta, Dom osobitného určenia – DOS pre poberateľov starobného dôchodku na Laboreckej ulici). VZN tiež ruší pôvodný užší a širší výber prideľovania bytov a upravuje povinnosť žiadateľa o byt mať na území mesta Humenné trvalý pobyt bez prerušenia minimálne 3 roky. Žiadateľ tiež nemôže byť predtým vlastníkom ani spoluvlastníkom ½ bytu či rodinného domu a pred uzatvorením nájomnej zmluvy bude povinný uhradiť finančnú zábezpeku vo výške šesť násobku nájomného v príslušnom bytovom dome.


Nová školská jedáleň aj športová trieda
Novinkou je aj opätovné rozhodnutie zaradiť Školskú jedáleň pri MŠ Družstevná do siete škôl a školských zariadení SR, nakoľko táto škôlka zaznamenala nárast počtu stravníkov. Okrem toho poslanci MsZ odsúhlasili zriadenie športovej triedy v predmete športová príprava so zameraním na stolný tenis v ZŠ Kudlovská. Táto trieda bude určená pre športovo-talentovaných žiakov.


Verejné obstarávanie pre MHD, zruší sa linka č. 7
Predmetom rokovania bola aj príprava verejného obstarávania na poskytovateľa prepravy MHD v meste Humenné. Aktuálne MHD v Humennom zabezpečuje michalovská spoločnosť DZS-M.K.Trans, s.r.o., ktorej platnosť zmluvy vyprší 31. decembra tohto roku. Humenská radnica sa rozhodla zlepšiť a skvalitniť služby MHD pre občanov, preto Odbor dopravy, životného prostredia a mestskej zelene MsÚ vypracoval technické podmienky pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb v MHD na obdobie od 1. januára 25020 do 31. decembra 2029 so zameraním na všeobecné podmienky, vozidlový park, výbavu vozidiel a ostatné podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať. V predloženom návrhu sa vraciame opäť k 6 linkám MHD, nakoľko posledná siedma linka, ktorá bola zriadená v polovici minulého roka, vykazovala nerentabilnosť. Čo sa týka technických aspektov novej MHD, poslanci odsúhlasili napr., aby boli autobusy nízkopodlažné, klimatizované a s jednotnou farebnou karosériou.


Rozšírenie kamerového systému v meste
Poslanci MsZ odobrili aj schválenie spolufinancovania Mesta Humenné pre projekt „Kamerový systém mesta Humenné – rozšírenie v roku 2019“. Na základe podanej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci vyhlásenej výzvy MV SR: Prevencia kriminality pre rok 2019, bude v najviac problémových lokalitách osadených nových 15 statických kamier. Výška dotácie predstavuje 33 142 eur, z toho Mesto Humenné sa bude podieľať na výdavkoch 5%, čo predstavuje 1 750 eur.


Nový Organizačný poriadok MsÚ
Primátor v rámci rokovania MsZ predniesol ústnu informáciu o vydaní nového Organizačného poriadku MsÚ. Dôvodom prípravy nového organizačného poriadku bolo zosúladenie s platnou legislatívou a zmenami v nej, ktoré sa udiali od času schválenia pôvodného organizačného poriadku, (platil od 13. júna 2011) v zmysle dvoch následných doplnkov. Ďalším dôvodom bola zmena štatutárneho zástupcu oprávneného vydať organizačný poriadok. Cieľom organizačnej zmeny, ktorá platí od 20. júna bolo racionalizovať v súčasnosti platnú štruktúru organizačných útvarov a zároveň zvýšiť efektívnosť práce zamestnancov mesta Humenné.


V novom organizačnom poriadku sa počet súčasných 11 odborov MsÚ znížil na sedem. Sú tu zahrnuté všetky odbory a referáty Mestského úradu a všetky organizácie zriadené Mestom, ktoré nemajú právnu subjektivitu, teda Mestská polícia a materské školy a organizačne priamo spadajú pod MsÚ, lebo doteraz neboli súčasťou platnej organizačnej štruktúry. Novým referátom je Komunitné centrum, ktoré sa schvaľuje na základe schváleného národného projektu a povolenia na poskytovanie sociálnej služby v Komunitnom centre. Náklady naň budú financované 100% z rozpočtu EÚ a ŠR SR. Vznikli aj ďalšie dva nové referáty, a to Referát projektu SMART CITY a Referát mládeže a tretieho sektora. Do organizácie sú ďalej zahrnutí aj zamestnanci, ktorí pracujú ako profesionálne opatrovateľky a zamestnanci pracujúci na pozíciách, ktoré sú zriadené na základe projektov Miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) a projektu terénnych pracovníkov, resp. terénnej práce. Tieto pozície v doteraz platnom organizačnom poriadku neboli zahrnuté, aj keď reálne existovali.


Nakoľko rokovanie MsZ trvalo do neskorých večerných hodín, poslanci MsZ prerušili uznesením rokovanie VI. riadneho zasadnutia a pokračovať v ňom budú v pondelok 24. júna 2019 o 14.00 hod. v zasadačke MsZ.


Text a foto: Mgr. Michaela Dochánová

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 24.06.2019 | počet zobrazení: 1098

Počet návštev od 18.09.2011: 3122673
Počet návštev dnes: 1272
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie