Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » ĎAKUJEME veľmi pekne, PANI UČITEĽKA (základné školy) « späť

ĎAKUJEME veľmi pekne, PANI UČITEĽKA (základné školy)

dátum aktualizácie: 24.03.2023 | počet zobrazení: 15 646

Prečítať nahlas

V rámci Dňa učiteľov odovzdal primátor mesta Miloš Meričko ocenenia pre 7 pedagogických pracovníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti meste Humenné.

PaedDr. Ingrid ZÁVODSKÁ
(ZŠ Dargovských hrdinov, I. stupeň)
Aktívne sa venuje rozvíjaniu talentu u žiakov v oblasti literárnej tvorby a recitácie. Pestuje lásku k materinskému jazyku a prehlbuje estetické cítenie. Jej práca žiakom prináša úspechy v podobe umiestnení na celoslovenských kolách v literárnych súťažiach: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Timravina studnička, Štúrov Zvolen či Európa v škole. Jej skúsenosti z amatérskeho činoherného Humenského ochotníckeho divadla zúročuje so svojimi žiakmi v detskom divadle. Má rada umelecký prednes poézie a prózy, je niekoľkonásobnou laureátkou súťaže Vansovej Lomnička.

Mgr. Eva PETROCOVÁ
(ZŠ Hrnčiarska, Matematika – Biológia)
Realizuje aktivity a zážitkové učenie na celoslovenskej úrovni, so žiakmi sa zúčastňuje na celoslovenskej súťaži Envitalent, korešpondenčnej súťaži Delfin, vedie klub Strom života. Je koordinátorkou školského recyklačného programu zameraného na triedenie a elimináciu odpadu Recykloknihy. Vedie záujmový útvar Hliadka mladého zdravotníka, zúčastňuje sa na matematických olympiádach, pytagoriádach, súťažiach z biológie Botanikiáda a Hrnček medu. Je spoluorganizátorkou celoškolskej aktivity Deň Zeme.

Mgr. Milena PAVLINSKÁ
(ZŠ Jána Švermu, Ruský jazyk – Výtvarná výchova)
Vždy presadzuje výchovu zrelej osobnosti žiaka. Vo svojom pedagogickom pôsobení uplatňuje zodpovednosť, vytrvalosť, náročnosť na seba , toleranciu a úprimnosť. Žiakov vníma ako rovnocenných partnerov, pričom sa snaží poznať a akceptovať ich osobnosti. Koordinovala činnosť Komisie výchovy k manželstvu a rodičovstvu a venovala sa mnohým mimoškolským aktivitám.

PaedDr. Jana VAJCIK ŠČERBOVÁ
(ZŠ Kudlovská, I. stupeň + Informatika)
Zapája sa do školskej a mimoškolskej činnosti a projektov ako Erasmus+, Ibobor, Čitateľský oriešok, Všetkovedko a iné. Žiakov pripravuje do recitačných, matematických a informatických súťaží. Má inovatívny, motivujúci a pre žiakov zábavný a efektívny spôsob vyučovania. S veľkým pochopením sa venuje zdravotne znevýhodneným, individuálne začleneným žiakom a deťom s vývinovými poruchami.

Mgr. Andrea HIRKOVÁ
(ZŠ Laborecká, vychovávateľka + sociálny pedagóg)
Veľkou mierou sa podieľa na organizovaní všetkých celoškolských podujatí. Aj jej zásluhou dosahuje škola vysoký štandard vo vytváraní sociálne akceptovateľného a rôznorodosť tolerujúceho inkluzívneho prostredia podporujúceho úspešnosť všetkých žiakov. Svoj profesionálny život venovala záujmovej činnosti v oblasti moderného tanca. Pod jej vedením sa stala chlapčenská tanečná skupina dvakrát víťazom krajskej a celoslovenskej súťaže v modernom a scénickom tanci, ktoré v roku 2018 zavŕšila úspešným vystúpením na majstrovstvách Európy v rumunskom Brašove.

Mgr. Silvia BRZYCHCYOVÁ
(ZŠ Pugačevova, Dejepis – Občianska náuka – Nemecký jazyk)
Pod jej šikovnými rukami sa vždy zapĺňajú strany školskej kroniky o vzácne a významné okamihy. Ako koordinátorka školského parlamentu dohliada a spoluorganizuje so žiakmi mimoškolské kultúrne i športové podujatia. Je predsedníčkou Rady školy a vedúcou predmetovej komisie Jazyk a komunikácia. Jej žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v okresných i krajských kolách Olympiády v nemeckom jazyku a Dejepisnej olympiády.

Mgr. Lucia SOTÁKOVÁ
(ZŠ SNP 1, Fyzika – Chémia)
V predmetoch, ktoré vyučuje, podporuje tvorivé schopnosti žiakov, samostatnosť v myslení a otvorenosti voči novým podnetom a poznatkom. Už tretí rok poskytuje žiakom a rodičom výchovné a kariérne poradenstvo. Svedomitý prístup k práci sa odráža na vedomostiach a úspechoch žiakov na okresných a krajských kolách chemickej olympiády a školských súťažiach z fyziky. Tvorivosť žiakov rozvíja v dvoch záujmových útvaroch Chémia zaujímavo a Zaujímavá chémia.

Blahoželáme!

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Deň učiteľov 2023 - základné školy
« » Deň učiteľov 2023 - základné školy
Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy Deň učiteľov 2023 - základné školy

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8692492
Počet návštev dnes: 7243