Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Júl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Ivan


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Humenné má sociálny a rozvojový rozpočet

Humenné má sociálny a rozvojový rozpočet

Mesto Humenné bude tento rok hospodáriť s vyrovnaným takmer 33-miliónovým rozpočtom. V stredu o tom hlasmi 20 z 22 prítomných poslancov, rozhodlo Mestské zastupiteľstvo (MsZ­).


Z pohľadu obyvateľov Humenného je najpotešiteľnejším zistením, že sa v ňom nájde dostatok financií na investície do skvalitnenia ich života vo všetkých oblastiach, ktoré spadajú pod samosprávu. Zároveň na rozdiel od iných miest, kde sa výška miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady zvyšuje, zostane ich suma v našom meste na rovnakej úrovni.


Dotácie pre mestské príspevkové organizácie
Rozpočet na aktuálny rok 2019 je vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu. Predstavuje historicky najvyšší schválený rozpočet v Humennom, a to vo výške 32 842 060 eur. Z neho sú rozdelené dotácie okrem iného aj pre mestské príspevkové organizácie formou transferov. Technické služby mesta Humenné získali po schválení poslancami MsZ 2 133 000 eur, Mestské kultúrne stredisko (MsKS) 379 398 eur a Správa rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) 1 046 332 eur, z toho kapitálový transfer predstavuje 4000 eur.


Programový rozpočet je rozdelený do 8 programov, v rámci ktorých sa realizuje 48 aktivít. V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je vyčlenených 9 739 553 eur, ktoré budú rozdelené na výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné, dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta, ďalej sa bude pokračovať vo výstavbe Komunitného centra a materskej školy v osade Podskalka. Okrem toho sa zlepšia enviromentálne aspekty na území mesta a investuje sa aj do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ide o stavebné úpravy na zvýšenie kapacity MŠ Dargovských hrdinov, či zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska. V tomto prípade sa v rozpočte počíta aj so zvýšením kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu, ZŠ Laborecká a ZŠ Pugačevova vybavením odborných a jazykových učební alebo knižnice.


Investície z rozpočtu pôjdu do rozvoja bývania a ďalších investičných akcií
V rámci rozvoja bývania sa počíta hlavne s výstavbou 38 nájomných bytov na Sídlisku Pod Sokolejom, ktorých zmluvná cena predstavuje sumu 2 182 860 eur. Z toho, ak bude schválená žiadosť, 65% pôjde z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 1 272 960 eur, ďalej to budú nenávratné finančné prostriedky na bytovku a siete ako je vodovod, kanalizácia či parkovisko v hodnote 722 950 eur a nakoniec výstavbu dofinancuje aj Mesto vlastnými prostriedkami, a to sumou 186 890 eur. Tiež sa bude z rozpočtu pokračovať v rekonštrukciách začatých ešte v minulom roku, ako je napr. zariadenie pre seniorov v Humennom, rekonštrukcie ciest a chodníkov, alebo asfaltové úpravy školských areálov a chodníkov, ale aj revitalizácia parčíka na Ulici osloboditeľov. Mesto tiež požiadalo Prešovský samosprávny kraj o dotáciu finančných prostriedkov vo výške 100 000 eur, ktoré použije na úhradu nákladov na realizáciu pripravovanej stavby Osvetlenie tréningového ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna na Chemlonskej ulici v Humennom.


Samospráva mesta Humenné a jej výkonný aparát majú na svoj chod vyčlenenú z rozpočtu čiastku 3 681 567 eur. Tá predstavuje nielen mzdy zamestnancom, ale aj prevádzku samotného Mestského úradu, matriky či hladký priebeh volieb, referend a sčítaní obyvateľov. Na verejný poriadok v meste, ktorý zabezpečuje Mestská polícia, je vyčlenených 594 923 eur


Benefity pre občanov sa zvýšia, viac investícií pôjde do školstva
Na sociálne služby je určených celkovo 983 837 eur. Najviac financií pôjde na opatrovateľské služby pre sociálne odkázaných Humenčanov, na ktoré Mesto vyčlenilo 475 200 eur. Mesto aj tento rok poskytne dotáciu na výdavky spojené so stravovaním dôchodcov prostredníctvom Senior čipovej karty, pričom vyčlenených je na to až 300 tisíc eur.


Poslanci schválili aj 20-tisícový príspevok na zľavnené cestovné autobusmi MHD. Aj naďalej tak budú môcť bezplatne cestovať žiaci 1. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území mesta, občania mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S, resp. držiteľov Senior karty. Príspevok na MHD pre jej prevádzkovateľa DZS – M.K. TRANS Michalovce, bude minimálne 150 000 eur. Novinkou je ďalší okruh užívateľov dopravy MHD v meste zdarma. Ide o stredoškolákov, ktorí s čipovou kartou Junior budú môcť cestovať od 1. septembra tohto roku autobusmi v meste zadarmo.


Na financovanie činnosti materských a základných škôl, centier voľného času a ďalších vzdelávacích aktivít bolo vyčlenených z rozpočtu 13 496 800 eur. V rámci týchto prostriedkov dostanú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia dotáciu na nákup školských potrieb a stravy vo výške 37 000 eur. Celkovo je na stravovanie v školských jedálňach v rozpočte vyčlenených až 1 561 768 eur.


Mestské zastupiteľstvo si odsúhlasilo nový Rokovací poriadok
Rokovací poriadok všeobecne upravuje pravidlá o rokovaní Mestského zastupiteľstva. Poslanecký klub Spájame sa pre Humenné predložil mestskému zastupiteľstvu návrh nového rokovacieho poriadku, ktorý by mal prispieť k zvýšeniu transparentnosti, a ktorý tiež okrem iného zabezpečí obyvateľom mesta Humenné vystúpiť na rokovaní MsZ bez súhlasu poslancov, a to v bode „Vystúpenia obyvateľov“. Návrh nového rokovacieho poriadku tiež navyšuje čas vystúpenia poslanca v rozprave, ako aj možnosť vystúpiť k jednému bodu 2×. Okrem toho je v rokovacom poriadku ďalšia novinka, a to aby na faktické poznámky mohla ísť reakcia predrečníka a takisto sa zmenil čas prihlásenia sa do rozpravy, ktorý bude neobmedzený až do ukončenia rozpravy k danému bodu. Poslanci MsZ tento nový rokovací poriadok schválili a platiť bude od 1. marca 2019.


Humenská radnica prilepší aj športu formou priamych a nepriamych dotácií
Humenská radnica rozdelila tento rok na priamych dotáciách pre športové kluby v meste rekordnú sumu až 188 tisíc eur.


Športový klub/Výška priamej dotácie v EUR
Futbal – FK Humenné – 84 500
Hokej – JUNIOR ŠPORT KLUB – plus – 58 000
Volejbal – ŠK Gymnázium – 5 200
Basketbal – 1. Basket klub – 4 100
Futsalový klub – Angels Humenné – 3 400
Florbalový klub Humenné – 4 500
Plávanie – Plavecký klub Humenné – 8 100
Tenis – 1. Tenisový klub Humenné – 4 500
TEAKWONDO klub Humenné – 1 700
Kickbox – Wu Shu Bao Trieu Slovensko – 1 500
Šachy – Reinter n.o. – 2 000
Stolný tenis – Športový klub stolného tenisu – 5 500
Atletika – 1. Atletický klub Humenné – 3 000
Atletika – ABC Humenné – 2 000


Mestskému zastupiteľstvu bude v nasledujúcom období predložený materiál s konkrétnym športovým hokejom klubom – žiadateľom o dotáciu po vyriešení situácie v súvislosti s následníctvom po predchádzajúcom klube MHK Humenné.


Športový klub Počet hodín v športových zariadeniach v Správe SRaŠZ Výška nepriamej dotácie v EUR
Mestská športová hala    
Futbalový klub Humenné 400 hod. 19 200
1. Basket klub Humenné 409 hod. 19 632
TJ Slávia CVČ Dúha Humenné 57 hod. 2 736
Lezecký klub Humenné 195 hod. 9 360
Horolezecký oddiel Humenné 170 hod. 8 160
ŠK Gymnázium 300 hod. 14 400
OZ Angels Humenné 150 hod. 7 200

Športový klub Počet hodín v športových zariadeniach v Správe SRaŠZ Výška nepriamej dotácie v EUR
Multifunkčné ihrisko ul. Chemlonská    
Futbalový klub Humenné 390 hod. 2 340

Športový klub Počet hodín v športových zariadeniach v Správe SRaŠZ Výška nepriamej dotácie v EUR
Kryté kúpalisko Humenné    
Plavecký klub Chemes Humenné 450 hod. 60 750
Futbalový klub Humenné 75 hod. 17 472

Športový klub Počet hodín v športových zariadeniach v Správe 1. Humenskej a.s. Výška nepriamej dotácie v EUR
Telocvičňa    
Futbalový klub Humenné 460 hod. 6 440

Športový klub Počet hodín v športových zariadeniach v Správe 1. Humenskej a.s. Výška nepriamej dotácie v EUR
Hlavné ihrisko    
Futbalový klub Humenné 426 hod. 27 690

Okrem toho poslanci MsZ odklepli prenájom športových zariadení mesta Humenné pre športové kluby Florbalový klub Humenné a Športový klub Laborec Humenné za nasledovných podmienok. Florbalový klub Humenné bude na základe nájomnej zmluvy môcť využívať Mestskú športovú halu v pošte 300 hodín s nepriamou dotáciou 14 400 eur a Športový klub Laborec Humenné bude môcť rovnako na základe nájomnej zmluvy využívať telocvičňu na Futbalovom štadióne v počte hodín 200 s nepriamou dotáciou 2 800 eur.


Plán investičných akcií Humenskej energetickej spoločnosti
Na poslednom valnom zhromaždení Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o. (HES), ktoré sa uskutočnilo 11. februára tohto roku za účasti predstaviteľov Mesta Humenné, bolo dohodnuté, že Mesto Humenné ako jeden zo spoločníkov HES predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu možné riešenia investičných akcií na rok 2019 vypracované predmetnou obchodnou spoločnosťou. V rámci investičných akcií HES ide najmä o rekonštrukcie rozvodov tepla. Mestské zastupiteľstvo schválilo financovanie týchto investícií zo strany mesta Humenné vo výške 98 033 eur. Zároveň bol do Dozornej rady HES delegovaný zástupca za mesto Humenné, Ing. Martin Lichman, ktorý bude zastupiteľstvu predkladať správu o činnosti Dozornej rady v intervale 1× ročne a Mestskej rade 1× polročne.


Na aké investície pôjdu prostriedky z mestského rozpočtu? 

 • Zariadenie pre seniorov

 • rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste

 • asfaltové úpravy školských areálov a chodníkov

 • revitalizácia parku na Ul. osloboditeľov

 • Komunitné centrum Humenné

 • bytový dom Humenné 38 b.j. Na Sídlisku Pod Sokolejom

 • osvetlenie, oplotenie, zavlažovanie a chladenie tréningového ihriska s umelou trávou

 • rekonštrukcia rozvodov tepla pri objektoch Detská poliklinika a Mestská polícia

 • rozšírenie a prepojenie parkoviska pri objektoch Detská poliklinika a Mestská polícia – 2. etapa

 • výstavba tréningového ihriska s umelou trávou

 • MŠ v osade Podskalka

 • stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ na ul. Dargovských hrdinov v Humennom

 • výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné (prepojovací cyklochodník od Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a umiestnenie cyklostojanov)

 • zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné (revitalizácia Sídliska Pod Sokolejom)

 • zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné

 • odbočovací pruh na Komenského ulici

Text a foto: Mgr. Michaela Dochánová

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 01.03.2019 | počet zobrazení: 1499

Počet návštev od 18.09.2011: 3127708
Počet návštev dnes: 571
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie