Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Júl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Berta


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Ako ďalej s teplom v Humennom?

Ako ďalej s teplom v Humennom?

Teplo je pre Humenčanov v súčasnosti naozaj horúcou témou. Verejnosť má právo poznať postupy a riešenia, s ktorými magistrát prichádza, a je logickou samozrejmosťou, že sa do diskusií k nastolenej téme so svojimi názormi a návrhmi zapája aj široká verejnosť. Bolo by to v najlepšom poriadku, avšak mnohí sme postrehli, najmä na sociálnych sieťach, viaceré dosť zjednodušené pohľady na riešenie tejto veľmi vážnej a dôležitej problematiky pre život obyvateľov mesta. Preto z pohľadu informovania spoluobčanov považujeme za dôležité prezentovať niektoré oficiálne vysvetlenia. Na otázky odpovedal primátor PhDr. Ing. Miloš Meričko.


- Navrhujete ukončiť nájomnú zmluvu s HES, s.r.o. predčasne?
Je všeobecne známe, že posledných osem rokov sa do tepelných rozvodov, ktoré sú majetkom mesta, neinvestovalo, preto vznikali havárie a nadnormatívne straty. Za úniky tepla do pôdy a ovzdušia ľudia platili v cenách za teplo. Toho času je posledná šanca získať z eurofondov peniaze na rekonštrukciu a modernizáciu našich rozvodov (potrubí). Pôvodná zmluva s HES sa končí v roku 2020, preto je nutné predložiť k projektovej žiadosti novú nájomnú zmluvu na dobu realizácie projektu plus 5 rokov doby udržateľnosti. Náš pôvodný zámer bol Humenskú energetickú spoločnosť (HES) zrušiť, ale výzva stanovuje podmienku, že žiadateľ musí mať licenciu na distribúciu tepla aspoň 36 mesiacov. V uplynulých rokoch, za bývalého vedenia mesto Humenné, napriek rôznym propagačným rečiam, o túto licenciu ani len nepožiadalo, čo sa ukazuje ako veľmi veľká chyba. Napriek tomuto nepríjemnému poznaniu som oficiálne oslovil Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ktorá spravuje výzvu na modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov, o stanovisko, či mesto Humenné ako 33-percentný podielnik v HES, by mohlo žiadať o peniaze z eurofondov. Ich odpoveď je jasná:
„Podmienka č. 1 Výzvy – Právna forma ustanovuje , že oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) vydaným na dobu neurčitú najmenej pred 36 kalendárnymi mesiacmi ku dňu predloženia ŽoNFP a majú predmet podnikania v tepelnej energetike (rozvod tepla alebo výrobu tepla a rozvod tepla) uvedený v príslušnom registri.

- Lenže mesto Humenné nedisponuje oprávnením na podnikanie v tepelnej energetike , t.j. oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike.
Áno, presne tak! Z tohto dôvodu mesto Humenné nespĺňa podmienku č.1 výzvy a nie je oprávneným žiadateľom. Podľa uvedených informácií disponuje povolením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., ktorá by sa mohla uchádzať o NFP, samozrejme za predpokladu splnenia všetkých podmienok vo výzve.“ Myslím si, že táto informácia je dôveryhodnejšia, než akýkoľvek rozširovaný sen rôznych špekulatívnych odborníkov „pritlačiť na HES, či Chemes a teplo bude lacnejšie“.

- Prečo nemôžete vypísať na rozvody klasickú obchodnú súťaž?
Bráni nám v tom krátkosť času k dátumu podania projektu (1. kolo v júni, druhé v auguste a jasné vyjadrenie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – nie prázdne táraniny jedného neúspešného kandidáta), ale aj Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Ten upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

- Prenajímanie majetku obce rieši zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení, ktorý v § 9a ods. 9 písm. c) uvádza, že z troch spôsobov prenajímania majetku obce existuje výnimka, a to pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pritom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.
Mesto Humenné v tomto prípade neobstaráva tovar ani stavebné práce, ale naopak, prenajíma svoj majetok – teplovodné rozvody. Aj v tomto prípade sa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vzťahuje. Zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú. Navyše tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
V našom prípade ide o dôvody hodné osobitného zreteľa:

  • existujúca zmluva do 31.12.2020
  • verejný záujem na zabezpečení tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov mesta
  • monopolný dodávateľ tepla
  • nemožnosť v takej krátkej dobe zabezpečiť náhradný zdroj tepla
  • teplovodné potrubie vo veľmi nevyhovujúcom stave
  • vysoké nadnormatívne straty tepla pre zlý stav a predimenzovanie teplovodných potrubí
  • vysoká cena za teplo – zámer znížiť cenu tepla
  • možnosť získať eurofondové prostriedky.

Túto pozornosť na zákony a pravidlá uvádzam zámerne iba z toho dôvodu, aby bolo zrejmé, ako môžeme a teda aj musíme postupovať, ak sa o prostriedky z európskych fondov chceme uchádzať. Ak by sme túto jedinečnú a snáď poslednú príležitosť nechceli využiť, potom môžeme zostať pri pôvodnom stave – ale po istom čase sa nebudeme môcť čudovať, že nás opäť dobehla nezodpovedná minulosť. 

- Prečo teplo od Chemesu?
Lebo sa nedá inak. Existuje platný zákon, ktorý dáva pri stavebnom konaní právomoc centrálnemu zdroju tepla (v našom prípade Chemesu) vyjadriť sa k odpojeniu niektorej bytovky alebo firmy. Pani Vaľová je poslankyňou NR SR a za tento zákon hlasovala. Aký ďalší zákon svojím hlasovaním v Národnej rade podporila? Nuž, Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (čiže humenskú tepláreň). Stalo sa tak iba nedávno 17. októbra 2018 – číslo hlasovania 93. V dôvodovej správe je uvedené: „Zákonom sa ustanovuje základný právny rámec poskytovania štátnej pomoci podnikom, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.“

- Ako v ostatných mestách, aj my máme problém, lebo sú spoločenstvá vlastníkov bytov v Humennom, ktoré sa rozhodli odpojiť, postaviť si vlastnú kotolňu. Lenže stavebné povolenie im stavebný úrad vydať nemôže, pretože v zmysle zákona terajší centrálny výrobca tepla jednoducho nepriloží k žiadosti svoj súhlas…
Áno, je to tak. Tieto nezvratné skutočnosti treba pripomínať občanom preto, že pani Vaľová svoje osemročné ničnerobenie v tepelnom hospodárstve intenzívne ospravedlňuje najnovším mudrovaním o teple v Humennom na sociálnych sieťach. Ide o ďalšie hanebné farizejstvo, škoda viac o tom plytvať slovami. Jednako však, možno by pani poslankyňa mohla súčasným zástupcom samosprávy nášho mesta poradiť, ako sa možno zbaviť miliónových súdnych sporov s HES, ktoré zapríčinila. To by som ocenil určite nielen ja, ale asi všetci Humenčania.

- Nájomná zmluva nie je na odber tepla, ale na nájom rozvodov…
Áno. Pripomínam, že naše mesto môže mať zmluvu na odber tepla len pre mestské organizácie. Spoločenstvá vlastníkov bytov, byty v správe Energobytu, Bytového družstva alebo iných správcov, musia mať vlastný obchodný vzťah. Nájomná zmluva na rozvody je len obchodný vzťah na distribúciu tepla od výrobcu do domácnosti. Toto je veľmi dôležité. Kto hovorí niečo iné, len klame a zavádza. Zdôrazňujem, že výrobca tepla v Humennom je len jeden, k tomu ešte chránený legislatívou, ktorú podporila poslankyňa a exprimátorka Humenného Jana Vaľová. Ak niekto z ďalších naslovovzatých „odborníkov“ a podobných mudrlantov má takého investora, ktorý v Humennom vytvorí za zopár miliónov Eur ekologickú tepláreň na obnoviteľné zdroje, nech mi okamžite dá kontakt, aby som z pozície primátora mohol vyjednávať. Podotýkam, že ak sa zmení legislatíva, ľudia budú môcť podpisovať zmluvy s novým výrobcom tepla, lebo nájomná zmluva nie je na odber tepla, ale na nájom rozvodov.

- Poznáte reálne riešenie na nové alternatívne kúrenie?
Na sociálnych sieťach sa vyrojili „odborníci“ na tepelné hospodárstvo. Dobre by bolo, keby dobre radili. Píšu však, že načo vyhrievať mesto zo zdroja na uhlie, či zemný plyn. Veď existujú nové zdroje, ako sú geotermálne vrty, slnečná energia, vietor… Varujú, že pri klasickom vykurovaní zostane z Humenného iba púšť. Na základe geologického prieskumu v roku 1993 bol vykonaný vrt MLS-1 Podskalka. Na tomto vrte boli vykonané hydrogeologické skúšky, ktorých výsledok ukázal, že v danom území je možné získať termálne vody s dynamickými zásobami s povrchovou vodou o teplote okolo 40ºC s výdatnosťou do 20l/s vrtom hlbokým 1800 m.

- Ale podľa renomovaných odborníkov na vykurovanie budov je potrebný potenciál geotermálnych vôd s teplotou 75–95 ºC.
Problém spočíva predovšetkým vo vysokých nákladoch vyplývajúcich z toho, že by bolo potrebné uskutočniť vrty do hĺbky až 3000 m. Áno, viacerí títo naslovovzatí „experti“ majú svojské riešenia na každý problém. Len nedávajú odpoveď na klasickú otázku: „Kdeže sú tie geotermálne zdroje, veterné mlyny, slnečné kolektory, ktoré dokážu vyhriať celé Humenné?“ Možno o nich vedia, tak ich jednoducho vyzývam, aby hneď za mnou prišli a začneme pracovať na alternatívnom vykurovaní. A tiež nech prídu s návrhom na distribúciu takto získaného tepla, keďže potrubie nebudeme z eurofondov ani nijako inak opravovať. Nuž, ozaj, čo s teplom bez potrubí? Čakám kvalifikovanú odpoveď, vážení a milí „experti“.

- Súčasná samospráva mesta pripravuje aj koncepciu tepelného hospodárstva.
Bývalé vedenie mesta ešte v minulosti vybralo Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na spracovanie „Aktualizácie koncepcie tepelného hospodárstva mesta Humenné“. Samozrejme, až do môjho príchodu na úrad sa v nej nijako nepokročilo. Však načo? Nejako bolo, nejako bude!
Vydal som preto okamžitý pokyn na vypracovanie uceleného odborného materiálu, na ktorom pracujú skutoční experti zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v čele s uznávaným odborníkom na túto oblasť prof. Ing. Františkom Urbanom, CSc., z Ústavu energetických strojov a zariadení, Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ale aj zástupcovia nášho mesta, zástupcovia výrobcu tepla, Bytového družstva a Energobytu.
Aj táto koncepcia veľa napovie o budúcnosti tepelného hospodárstva v Humennom a podľa predbežných informácií naruby vyvráti fantazmagórie a poplašné správy mudrlantov zo sociálnych sietí, ktorí živia myšlienku, že každé nimi napísané a povedané zlo je tak akurát pre nich dobré. No nech sa páči! Kto im ešte verí?
Osobne si neželám nič iné, len to, aby sme dôsledne oddelili emócie a klamstvá od faktov, aby sme počúvali argumenty členov uznávaného univerzitného tímu a ďalších odborníkov, aby sme včas zvážili všetky mínusy a plusy a aby sme nakoniec v mestskom zastupiteľstve prijali také rozhodnutie, ktoré zohľadní oprávnené požiadavky väčšiny občanov nášho mesta.


Ďakujeme za rozhovor.


Zároveň v tejto súvislosti zverejňujeme kompletnú Nájomnú zmluva o prenájme energetických zariadení mesta Humenné 410/2005 so všetkými dodatkami:
Nájomná zmluva o prenájme energet. zariadení mesta Humenné 410_2005 s d (formát PDF, veľkosť 1,9 MB)

« späť

aktualizácia: 29.05.2019 | počet zobrazení: 1289

Počet návštev od 18.09.2011: 3118450
Počet návštev dnes: 555
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie