Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Júl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Cyril, Metod
Sviatok svätého Cyrila a Metoda


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Ako VOLIŤ? Informácie pre voličov

Ako VOLIŤ? Informácie pre voličov

Dátum konania volieb do NR SR: 29. február 2020 (sobota)
Čas konania volieb: od 7:00 hod. do 22:00 hod.


Na území mesta Humenné je určených 26 volebných okrskov, pričom každý z nich má samostatnú volebnú miestnosť.


Zoznam okrskov:
Volebný okrsok č. 1 Základná škola Pugačevova 7
Volebný okrsok č. 2 Stredná odborná škola technická, Družstevná 19
Volebný okrsok č. 3 Základná škola Pugačevova 7
Volebný okrsok č. 4 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Gaštanová 3
Volebný okrsok č. 5 Základná škola Kudlovská 11
Volebný okrsok č. 6 Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28
Volebný okrsok č. 7 Základná škola Hrnčiarska 13
Volebný okrsok č. 8 Základná škola Hrnčiarska 13
Volebný okrsok č. 9 Cirkevná spojená škola Duchnovičova 24
Volebný okrsok č. 10 Cirkevná spojená škola Duchnovičova 24
Volebný okrsok č. 11 Cirkevná spojená škola Duchnovičova 24
Volebný okrsok č. 12 Vihorlatské múzeum – kaštieľ, Námestie slobody 1
Volebný okrsok č. 13 Základná škola Kudlovská 11
Volebný okrsok č. 14 Centrum voľného času DÚHA Námestie slobody 48
Volebný okrsok č. 15 Základná škola Dargovských hrdinov 19
Volebný okrsok č. 16 Základná škola Dargovských hrdinov 19
Volebný okrsok č. 17 Denné centrum Laborecká 26
Volebný okrsok č. 18 Základná škola Laborecká 66
Volebný okrsok č. 19 Základná škola Laborecká 66
Volebný okrsok č. 20 Základná škola Dargovských hrdinov 19
Volebný okrsok č. 21 Denné centrum Laborecká 26
Volebný okrsok č. 22 Základná škola s materskou školou Podskalka 58
Volebný okrsok č. 23 Základná škola SNP 1
Volebný okrsok č. 24 Základná škola SNP 1
Volebný okrsok č. 25 Základná škola SNP 1
Volebný okrsok č. 26 Základná škola SNP 1


Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.


Volebné desatoro:


1. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.


2. Následne okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a  vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.


3. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.


4. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.


5. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.


6. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.


7. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.


8. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.


9. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.


10. Voliči, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt – mesto Humenné – bez konkrétnej ulice môžu svoje volebné právo uplatniť vo volebnom okrsku č. 12 so sídlom Vihorlatské múzeum – kaštieľ – Námestie slobody 1.


O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať už len osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, a to najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb do NR SR (t.j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.


Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

aktualizácia: 27.02.2020 | počet zobrazení: 829

Počet návštev od 18.09.2011: 3123340
Počet návštev dnes: 665
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie