Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » Výzva na predkladanie návrhov na športové ocenenia za rok 2023 « späť

Výzva na predkladanie návrhov na športové ocenenia za rok 2023

dátum aktualizácie: 21.11.2023 | počet zobrazení: 329

Prečítať nahlas

V súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné v termíne do 30.11.2023 môžu byť podávané návrhy na udelenie ocenení v oblasti športu za rok 2023.

V oblasti športu môžu byť udelené ocenenia:

1.športovec roka – športovcom (fyzickým osobám), ktorí úspešne reprezentovali mesto Humenné v športe a umiestnili sa na popredných miestach minimálne na republikovej úrovni
2.športový kolektív roka – kolektívom, ktoré úspešne reprezentovali mesto Humenné v kolektívnom športe a umiestnili sa na popredných miestach minimálne na republikovej úrovni
3.cena za rozvoj a podporu športu – fyzickým osobám, ktoré sa počas života zaslúžili o rozvoj športu a telesnej kultúry alebo vhodným spôsobom šport intenzívne podporovali
4.cena primátora za rozvoj športu a cena za reprezentáciu mesta Humenné – navrhuje primátor mesta


Návrhy na udelenie ocenení podľa bodu 1 – 3 môžu podávať: 

 • primátor mesta,
 • poslanci mestského zastupiteľstva,
 • predstavitelia kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta a občania mesta.

Za obsahovú a formálnu stránku návrhu zodpovedá navrhovateľ.
Návrh musí obsahovať: 

 • osobné údaje navrhovaného, t. j.
 • meno, priezvisko, titul,
 • dátum narodenia,
 • adresu trvalého bydliska,
 • povolanie, zamestnanie,
 • štátnu príslušnosť
 • súhlas navrhovaného s nomináciou a
 • súhlas dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov podľa osobitného predpisu,
 • zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, najmä:
 • podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie,
 • dosiahnuté úspechy,
 • prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma i v zahraničí.Návrhy je potrebné zaslať poštou na adresu:
Mestský úrad v Humennom
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Kukorelliho 34
066 28 Humenné
s heslom „ŠPORTOVÉ OCENENIA“ alebo doručiť osobne do podateľne mestského úradu do 30.11.2023

Bližšie informácie o oceneniach sú k dispozícii na webovej stránke mesta v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia, kde pod číslom 121/2012 je Všeobecne záväzné nariadenie o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné.

Povinné prílohy na prevzatie:
Návrh na športové ocenenia za rok 2023: Návrh na ocenenie jednotlivca alebo kolektívu v športovej oblasti

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6445494
Počet návštev dnes: 14891